Noodle Soup (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ យើងឃើញមានរូបភាពផងដែរ ដែលរូបភាពនៅខាងឆ្វេងដៃ គឺក្មេងប្រុសដដែលនោះ គាត់ក៏បានចាក់ទឹកត្រីចូលទៅក្នុងចានមីរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែមី ឬក៏ទឹកស៊ុប ឬក៏គុយទាវទឹកស៊ុបដែលគាត់បានកុម្ម៉ង់ហ្នឹង គឺរសជាតិអត់ទាន់ត្រូវចិត្តគាត់ទេ ព្រោះពេលខ្លះអ្នកលក់គាត់អត់ធ្វើឲ្យមានរសជាតិប្រៃពេក ឬក៏ផ្អែមពេកនោះទេ គឺគាត់ធ្វើតម្រូវឲ្យអតិថិជន ដើម្បីឲ្យគាត់ថែមគ្រឿងខ្លួនឯងព្រោះថាពេលខ្លះប្រសិនបើគាត់ធ្វើប្រៃពេក អតិថិជនរបស់គាត់ញ៉ាំសាប គឺញ៉ាំអត់កើតទេ បានន័យថាអត់ឆ្ងាញ់ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើសាបល្មម ដើម្បីនៅពេលដែលអតិថិជនគិតថាមិនត្រូវចិត្ត គេអាចថែមគ្រឿងបាន ដោយគ្រឿង អ្នកលក់បានដាក់នៅលើតុស្រាប់ ដែលជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់បានថែមគ្រឿងជាច្រើនចូលទៅក្នុងចានរបស់គាត់ ដើម្បីឲ្យត្រូវតាមរសជាតិដែលគាត់ចង់បានដោយរូបភាពទី ១៥ នេះ គាត់ក៏បានថែមទឹកត្រីចូលបន្តិច ដើម្បីឲ្យមានរសជាតិប្រៃ បន្ទាប់មករូបភាពនៅកណ្ដាល គាត់បានថែមស្ករសមួយកូនស្លាបព្រាទៀត អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ គាត់ថែមស្ករសបន្ថែមទៀតដោយគាត់បានបន្ថែមនូវម្ទេស គាត់បានបន្ថែមនូវទឹកខ្មេះ ហើយគាត់បានចាក់នូវទឹកត្រីបន្តិច និងស្ករសបន្តិចដើម្បីចូលទៅក្នុងចានគុយទាវរបស់គាត់ ដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានបន្ទាប់មករូបភាពទី ១៥ ដដែល ដែលនៅខាងឆ្វេង នៅខាងស្ដាំដៃ គឺបន្ទាប់ពីគាត់លាយគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នារួចហើយ គាត់ក៏បានយកចង្កឹះមកកូរច្របល់វា ដើម្បីឲ្យរសជាតិចូលគ្នាទៅក្នុងមីនោះសព្វអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់កូរ ឬក៏ច្របល់មីទឹកស៊ុបនោះទេ រសជាតិរបស់វានឹងអត់ចូលជាតិសព្វនោះទេ បានន័យថាកន្លែងខ្លះនឹងជូរ កន្លែងខ្លះនឹងប្រៃ ហើយកន្លែងខ្លះនឹងផ្អែម ហើយកន្លែងខ្លះហឹរ គឺអត់ស្មើសាច់ទេ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិស្មើគ្នាគ្រប់កន្លែង យើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វសិន ដើម្បីឲ្យគ្រឿងរលាយចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុប និងចូលជ្រាបសព្វទៅក្នុងសាច់មី ដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវកូរវាឲ្យបានសព្វ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ ដែលនៅខាងស្ដាំដៃនេះ គឺគេកំពុងតែកូរមី ឬក៏កូរគុយទាវឲ្យជាមួយនឹងទឹកស៊ុបឲ្យបានសព្វ ដើម្បីឲ្យគ្រឿងរលាយចូលសព្វទាំងអស់មុននឹងធ្វើការញ៉ាំ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ទឹកត្រី tɨk trəy fish sauce
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ចាន caan plate, bowl, dish
មី mii 1. lo-mein vermicelli
2. dish prepared with lo-mein vermicelli
3. you (derogatory or intimate term of reference for a female corresponding to អា​ for a male, it may be used within the family as an intimate form, but it is very rude when used by an outsider)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទឹកស៊ុប tɨk sup 1. soup
2. broth, clear soup
គុយទាវ kuy tiev kind of noodle soup
កុម្ម៉ង់ kommɑŋ to order (e.g., food)
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ត្រូវចិត្ត trəv cət to be pleased, satisfied (with), like
Notes: ជើង ត
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
អ្នកលក់ neak lʊək seller
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ប្រៃ pray salty
ពេក peek too, too much, too many
ផ្អែម pʔaem sweet
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
តម្រូវ tɑmrəv 1. to adjust (to), to correct, to rearrange to fit a desired pattern
2. to assign specific work to be done
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ថែម tʰaem 1. to add (to), increase, to do something additional {ទិញមួយថែមមួយ = buy one, get one free}
2. to complete
3. to make change
4. again, more, in addition to, including, moreover
គ្រឿង krɨəŋ 1. tool, instrument
2. ingredient, spice, seasoning
3. clf. for machines, vehicles etc.
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
សាប saap 1. bland, not salty (enough), tasteless
2. to sow (seeds)
3. powerless, ineffective, valueless, impotent
4. water: fresh
5. to be dull, uninteresting
អត់កើត ʔɑt kaət 1. unsuccessful, unable, incapable (of doing anything)
2. impossible
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
ស្រាប់ srap 1. to be available, prepared, ready-made, completed
2. already
3. obviously, as a matter of fact
4. to be definite, certain, obvious
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
ស្ករស skɑɑ sɑɑ white/refined sugar
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ស្លាបព្រា slaap prie 1. spoon
2. spoonful
កាន់តែ kan tae more and more, further, becoming more and more, increasingly, continually
បន្ថែម bɑntʰaem 1. to add (to), increase
2. to supplement, replenish
3. additionally, in addition to
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ម្ទេស mteeh chili
ទឹកខ្មេះ tɨk kmeh vinegar
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
និង nɨŋ and
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
លាយ liey 1. to mix, blend, stir together, combine
2. to mix up, confuse
3. to scatter
4. to melt, dissolve
5. to be blended, mixed
6. to be liquid
7. track, trace, mark, line
8. pattern of lines on the palm of the hand
9. kind of fishing trap made of bamboo
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ចូលគ្នា coul knie 1. to join together, to mix together
2. to associate with, join the company (of)
3. to get along, harmonize
4. to be joint
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ចង្កឹះ cɑŋkəh chopsticks
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
កូរ kou to stir, to mix
ច្របល់ crɑbɑl 1. to mix, blend
2. to toss (as a salad)
3. to get mixed up (literally and figuratively), become confused
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
សព្វ sɑp 1. each, every, all, everything, everyone
2. to be full, whole, entire
3. thoroughly, wholly
4. to be correct
5. to be loyal
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ជាតិ ciet 1. matter, substance, material, essence, essential constituent {ជាតិទឹក = to be liquid, fluid} {ជាតិខ្លាញ់ = to be oily, greasy} {ម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើន = pineapples have a lot of acid/are acidic/are quite sour}
2. flavor, taste
3. genuine or true state of anything
4. birth, nation, race, line, nationality
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ជូរ cuu 1. taste: sour
2. expression: bitter
ហឹរ həl, haə food: hot, spicy, peppery
ស្មើ smaə 1. to be equal, comparable, alike, the same
2. even, impartial
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
ស្មើគ្នា smaǝ knie 1. equal, identical (in size, height etc.)
2. alike, equivalent, even
គ្រប់កន្លែង krup kɑnlaeŋ everywhere, every place
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
រលាយ rɔliey 1. to melt, dissolve
2. to mix, blend together
3. to be dissolved, digested, mixed
4. to destroy
5. to have vanished, be destroyed
6. to resolve
7. to thaw
8. to lose, be deprived of
9. to fade away
10. to calm down
ជ្រាប criep 1. to permeate, penetrate, saturate
2. to impregnate, infiltrate
3. to absorb
4. to be saturated, be absorbed
5. permeable
6. to know, be aware of
7. to understand
8. to learn
9. to come to the attention/knowledge of
Notes: formal; the polite form of ដឹង
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)