Noodle Soup (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ រូបភាពទី ១០ បន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលកែវទឹកចំនួនពីរហើយ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលកែវទឹកចំនួនពីរហើយ ក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នោះ ក៏យកកែវទឹកនោះ យកមកដាក់លើតុ បន្ទាប់មកគេក៏គាស់ទឹកក្រូចមួយកំប៉ុង អញ្ចឹងទឹកក្រូចមួយកំប៉ុង ដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងកែវទាំងពីរនោះអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគេអត់សូវចង់ចំណាយលុយច្រើន អញ្ចឹងគេប្រើ គេញ៉ាំទឹកក្រូចមួយកំប៉ុងពីរនាក់តែម្ដងដោយនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញគេចាក់ទឹកក្រូចចូលទៅក្នុងកែវទាំងពីរដែលមានទឹកកកស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកក្រូចចាក់ចូលទៅក្នុងកែវដែលមានទឹកកក វានឹងធ្វើឲ្យទឹកក្រូចនោះត្រជាក់ អញ្ចឹងទឹកក្រូចត្រជាក់គឺមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយពួកគេក៏យកកែវនោះមកញ៉ាំ ប៉ុន្តែពួកគេអត់ញ៉ាំដោយនឹងផ្ទាល់មាត់ទៅនឹងកែវទេ គឺគេញ៉ាំដោយប្រើប្រាស់បំពង់បឺតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ នេះ យើងឃើញគេកំពុងតែចាក់ទឹកក្រូចចូលទៅក្នុងកែវទាំងពីរ ដោយបរិមាណស្មើគ្នាអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ គឺចែកគ្នាស្មើ បានន័យថាពាក់កណ្ដាលម្នាក់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកក្រូចពេញកំប៉ុង គឺគេចាក់ពាក់កណ្ដាលទៅក្នុងកែវទីហើយពាក់កណ្ដាលទៀតគេចាក់ទៅក្នុងកែវទីដោយពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺចាក់ស្មើគ្នា ដូច្នេះពួកគេអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើន ដើម្បីទិញទឹកក្រូចពីរកំប៉ុងនោះទេអញ្ចឹងដោយសារតែទឹកក្រូចគឺច្រើនល្មមសម្រាប់គ្នាពីរនាក់ញ៉ាំដែរ ដូច្នេះគេទិញតែមួយកំប៉ុងដើម្បីញ៉ាំពីរអ្នកតែម្ដង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ពីរ pii, pɨl two
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
នាក់ neak clf. for people
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
គាស់ koah 1. to dig/pry up, disinter (a corpse)
2. to gouge/scoop out
3. to raise, lift up
4. to trip a person with one's toe
5. to turn a boat by paddling away from oneself
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
កំប៉ុង kɑmpoŋ small tin can
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ពួកគេ puək kee they
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រើ praə to use
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទឹកកក tɨk kɑɑ ice, snow
ស្រាប់ srap 1. to be available, prepared, ready-made, completed
2. already
3. obviously, as a matter of fact
4. to be definite, certain, obvious
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
កាន់តែ kan tae more and more, further, becoming more and more, increasingly, continually
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ផ្ទាល់ ptoal 1. directly, personally
2. to be close to
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
បំពង់បឺត bɑmpʊəŋ bəɨt 1. drinking straw
2. hose (e.g., of a vacuum cleaner)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
បរិមាណ paʔreʔmaan quantity, amount, magnitude, number
ស្មើ smaə 1. to be equal, comparable, alike, the same
2. even, impartial
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ចែក caek to divide, share, distribute, allot, dispense, issue
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ពាក់កណ្ដាល peak kɑndaal 1. center, half (of), halfway through
2. middle
Notes: ជើង ដ
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ទិញ tɨɲ to buy
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea