Noodle Soup (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់កុម្ម៉ង់រួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់កុម្ម៉ង់រួចរាល់ហើយ អ្នកលក់ក៏បានយកកែវទឹកចំនួនពីរ ដើម្បីមកឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញអ្នកលក់គាត់បានកាន់កែវទឹកចំនួនពីរ ដែលកែវទឹកនោះមានទឹកកកនៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងគេដាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវទាំងពីរ ហើយមានបំពង់បឺតពីរនៅក្នុងកែវនីមួយៗ អញ្ចឹងបានន័យថាកែវមួយមានបំពង់បឺតមួយ កែវមួយទៀតមានបំពង់បឺតមួយដោយសារតែកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងលក់សាធារណៈ បានន័យថាមានអតិថិជនច្រើន អញ្ចឹងមានអតិថិជនច្រើន ដូច្នេះការប្រើប្រាស់កែវ គឺជាការប្រើប្រាស់កែវរួម អញ្ចឹងហើយដើម្បីរក្សាអនាម័យ គឺអ្នកលក់ គាត់អត់ឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ញ៉ាំផ្ទាល់ទៅនឹងកែវនោះទេ អញ្ចឹងគេអត់ញ៉ាំផ្ទាល់ទេខ្លាចឆ្លងមេរោគ ដូច្នេះក្នុងការញ៉ាំទឹកនៅកែវនោះ គឺគេត្រូវប្រើបំពង់បឺតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់បានដាក់បំពង់បឺតចូលទៅក្នុងកែវទាំងពីរ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ញ៉ាំទឹក ដោយប្រើបំពង់បឺតវិញ ដោយគេញ៉ាំហើយគេបោះចោលបំពង់បឺតនោះតែម្ដង ហើយគេដាក់ទឹកកកនៅក្នុងកែវ ដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹក គឺទឹកកកនឹងធ្វើឲ្យទឹកនោះត្រជាក់អញ្ចឹងជាទូទៅការមកញ៉ាំបែបនេះ គឺតែងតែត្រូវការទឹកកក ឬក៏ទឹកត្រជាក់ ដូច្នេះហើយអ្នកលក់តែងតែដាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
កុម្ម៉ង់ kommɑŋ to order (e.g., food)
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
អ្នកលក់ neak lʊək seller
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ពីរ pii, pɨl two
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ពួកគាត់ puək koat they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
នាក់ neak clf. for people
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទឹកកក tɨk kɑɑ ice, snow
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បំពង់បឺត bɑmpʊəŋ bəɨt 1. drinking straw
2. hose (e.g., of a vacuum cleaner)
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
ដោយសារតែ daoy saa tae because
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
សាធារណៈ saatʰiereaʔnaʔ to be public, common, communal
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
រួម ruəm 1. to combine
2. to join together, connect, unite, gather
3. to concentrate
4. to reduce, shrink
5. to be concentrated, compact, solid
6. to be united, joined, connected
7. to take part (in)
8. to share
9. to be common, joint, communal, collective
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
អនាម័យ ʔaʔnaamay 1. hygiene, sanitation
2. health
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ផ្ទាល់ ptoal 1. directly, personally
2. to be close to
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ឆ្លង clɑɑŋ 1. to cross, move across/through (by land, water, or air)
2. to spread (of a disease)
3. to communicate, transmit
4. to copy
5. to intersect
6. to be contaminated, contagious, infected
7. to contract (a disease)
8. to adopt, pick up (e.g., a bad habit)
9. to celebrate
10. to dedicate, inaugurate
11. to survive (an accident or disaster)
មេរោគ mee rook micro-organism, germ, virus, microbe
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ប្រើ praə to use
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
វិញ vɨɲ again, back, instead
បោះចោល bɑh caol to throw (away), to abandon
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)