Noodle Soup (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់បានគិតទៅដល់មីទឹកស៊ុប ដែលគាត់ចង់ញ៉ាំរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់ក៏បាននឹកទៅដល់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀត ដោយគាត់គិតចង់បបួលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៅញ៉ាំមីទឹកស៊ុបទាំងអស់គ្នា ព្រោះជាទូទៅការញ៉ាំអាហារបែបនេះ ប្រសិនបើយើងញ៉ាំម្នាក់ឯងគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេ អញ្ចឹងយើងញ៉ាំម្នាក់ឯងអត់សូវឆ្ងាញ់ទេ ដូច្នេះទាល់តែមានគ្នាទៅជាមួយទើបញ៉ាំឆ្ងាញ់ ដោយសារតែយើង នៅពេលដែលយើងមានគ្នា គឺយើងអាចនិយាយគ្នាលេង ឬក៏ជជែកគ្នាលេងពីការសិក្សា ឬក៏ជជែកគ្នាពីការងារ អញ្ចឹង[វា]ធ្វើឲ្យយើងមានបរិយាកាសកាន់តែរីករាយ ដូច្នេះគាត់ក៏បានទៅរកមិត្តភក្តិរបស់គាត់ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានទៅរកមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ដើម្បីបបួលគ្នាទៅញ៉ាំមីទឹកស៊ុប ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីគឺ យើងឃើញក្មេងប្រុសដែលមានអាយុប្រហែលជា ១៨ ឆ្នាំហ្នឹង គាត់ឈរនៅខាងស្ដាំ ហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឈរទល់មុខគាត់អញ្ចឹងគេ ពួកគេទាំងពីរអ្នកឈរទល់មុខគ្នា ដោយយើងឃើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ដែរ អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ ហើយប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គេគឺមានសក់ខ្លី ប៉ុន្តែសក់របស់គេគឺបះឡើងលើ អញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉ូតសក់បះឡើងលើ ដោយយើងឃើញសក់ខាងមុខរបស់គាត់ គឺសិតបះឡើងលើអញ្ចឹងក្មេងប្រុសទីគឺគាត់មានសក់រាប គាត់សិតរាប ក៏ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសទីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ គឺគាត់សិតសក់បះឡើងលើ ហើយក្មេងប្រុសទីហ្នឹង គាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថាគាត់ចង់ញ៉ាំមីទឹកស៊ុប ដោយគាត់យកមេដៃចង្អុលទៅខ្លួនគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញដៃស្ដាំរបស់គាត់ក្ដាប់ម្រាមបួន អញ្ចឹងម្រាមបួនរបស់គាត់គឺក្ដាប់ចូលគ្នា ក៏ប៉ុន្តែយកមេដៃមួយដើម្បីចង្អុលមកខ្លួនឯង អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែនិយាយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា គាត់កំពុងតែឃ្លានមីទឹកស៊ុប អញ្ចឹងគាត់អាចសួរទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា ចង់ញ៉ាំមីទឹកស៊ុបដែរទេ? ឬក៏សួរមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា តើចូលចិត្តញ៉ាំមីដែរទេ ឬក៏សួរមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថា តើគេឃ្លានដែរទេ? អញ្ចឹងយើងឃើញនៅលើក្មេងប្រុសទីហ្នឹង គឺយើងឃើញមានចានមីទឹកស៊ុបដដែល អញ្ចឹងបានន័យថាក្មេងប្រុសទីគាត់កំពុងតែនិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់អំពីមីទឹកស៊ុប ដែលគាត់កំពុងតែចង់ញ៉ាំ ដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺជាពេលរសៀល អញ្ចឹងគាត់ឃ្លាន ដោយសារតែអត់ទាន់ដល់ម៉ោងបាយពេលល្ងាច ដូច្នេះគាត់ឃ្លាន អញ្ចឹងគាត់ក៏បបួលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដើម្បីទៅញ៉ាំមីទឹកស៊ុបទាំងអស់គ្នា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
មី mii 1. lo-mein vermicelli
2. dish prepared with lo-mein vermicelli
3. you (derogatory or intimate term of reference for a female corresponding to អា​ for a male, it may be used within the family as an intimate form, but it is very rude when used by an outsider)
ទឹកស៊ុប tɨk sup 1. soup
2. broth, clear soup
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
នឹក nɨk 1. to think of/about, imagine, visualize, conceive of, dream of, think up, get an idea
2. to consider, ponder
3. to reflect upon, meditate
4. to recall, remember
5. to miss (someone or some place)
6. to feel, become aware of
7. to suspect, doubt
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
បបួល bɑbuəl 1. to invite/appeal/persuade to
2. to ask
3. to arrange (with)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ទាំងអស់គ្នា teaŋ ʔɑh knie 1. everybody
2. all, all of
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
អាហារ ʔaahaa food, meal
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ម្នាក់ឯង mneak ʔaeŋ alone, by oneself
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទាល់តែ toal tae 1. until, up to the time that, not until, only after {ល្ហុង ទាល់តែថ្ងៃតិចបានមាន = [we'll] have papaya not until a bit later today}
2. provided that, unless
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ជាមួយ cie muəy with
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
ដោយសារតែ daoy saa tae because
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ជជែក cɔcɛɛk 1. to chat, talk (with), discuss
2. to debate
3. talk, conversation
ពី pii from, since, of, about, at
ការសិក្សា kaa sǝksaa studies, training, education
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
បរិយាកាស paʔreʔyaakaah 1. air
2. atmosphere (of a situation or event), environment
កាន់តែ kan tae more and more, further, becoming more and more, increasingly, continually
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ទល់មុខ tʊəl muk to be face to face, opposite (something)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ពួកគេ puək kee they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
សុទ្ធតែ sot tae all, only, exclusively, completely, without exception, nothing but
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
សក់ sɑk hair
ខ្លី kləy short (in length)
បះ bah 1. to stand up, rise, become erect (as a dog's tail)
2. to ride up on one side (and down on the other)
3. uneven, warped, having one side lower than the other
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ម៉ូត mout 1. style, fashion, mode
2. brand
3. to be stylish, fashionable
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
សិត sət 1. to comb (the hair), card (wool)
2. to preen
3. to clean, purify
4. to refine and pour (metals), smelt, cast
5. to discard
6. to pour (out), empty, decant
7. to plane, scrape, scratch
8. to knead
រាប riep 1. to be flat, level, even, smooth
2. to be obedient, submissive, pacified
3. tame
4. gentle
5. calm, quiet
6. polite
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មេដៃ mee day 1. thumb
2. [slang] leader, commander
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ក្ដាប់ kdap 1. to grasp, grab hold of, hold tightly, squeeze/grip (in one's hand)
2. to clench (one's fist)
3. to monopolize
4. to catch sight of, glimpse
5. to understand
6. clf. for handfuls
Notes: ជើង ដ
ម្រាម mriem digit (finger or toe)
បួន buən four
ចូលគ្នា coul knie 1. to join together, to mix together
2. to associate with, join the company (of)
3. to get along, harmonize
4. to be joint
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ឃ្លាន klien 1. to be hungry
2. to be hungry for
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ចាន caan plate, bowl, dish
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
រសៀល rɔsiəl 1. afternon
2. about to, to make haste to
3. to be almost (dead, of someone who is in the declining years)
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ពេលល្ងាច peel lŋiec evening, in the evening