Laundry (Sakanan) — 16


បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងរូបភាពចុងក្រោយ រូបភាពទី ១៦ រូបភាពទី ១៦ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បត់ខោអាវរួចរាល់ហើយ បាទ ខោអាវយឺតរបស់គាត់ អាវយឺតខោខោវប៊យ យើងត្រូវបត់ បន្ទាប់ពីគាត់បត់អាវយឺតរួចរាល់ហើយ អាវផ្សេងទៀត ដូចជាអាវឯកសណ្ឋានទៅរៀន ឯកសណ្ឋានទៅសាលា ឬក៏ឯកសណ្ឋានដែលគាត់ពាក់ទៅធ្វើការជាដើម អញ្ចឹងខោអាវទាំងនោះ យើងមិនអាចបត់បានទេ ព្រោះថានៅពេលដែលយើងបត់ វាអាចឲ្យខ្ទេចសាច់ក្រណាត់ អញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការពាក់ដើម្បីទៅធ្វើការ ដូច្នេះហើយខោអាវឯកសណ្ឋានសាលា ឬក៏ឯកសណ្ឋានដើម្បីទៅធ្វើការ យើងត្រូវព្យួរវាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ គឺយើងមិនបត់នោះទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវព្យួរ ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញបុរសនោះ គាត់បានយកខោអាវមួយចំនួន ដែលជាអាវធ្វើការរបស់គាត់ ទៅព្យួរនៅក្នុងទូវិញ ដោយយើងឃើញគាត់បើកទ្វារទូម្ដងទៀត ហើយយកស្មាអាវរបស់គាត់ ស្មាអាវដែលនៅក្នុងទូនោះ មកព្យួរជាមួយនឹងអាវ ដូច្នេះគាត់យកអាវរបស់គាត់ទៅព្យួរនឹងស្មាអាវ រួចហើយយកខោអាវដែលព្យួររួចនោះ ទៅដាក់នៅក្នុងទូ អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា មានអាវចំនួនពីរនៅក្នុងទូរបស់គាត់ ដែលគាត់បានព្យួររួចហើយ ដូចជាអាវនោះ ពណ៌ ដូចជាស្វាយ ហើយនិងអាវពណ៌ខៀវ អញ្ចឹងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ គឺមានអាវពណ៌លឿងមួយទៀត ដែលជាអាវដៃវែង អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែយកអាវដៃវែងពណ៌លឿងនោះ ទៅព្យួរនៅក្នុងទូមួយទៀត ដើម្បីទុកឲ្យវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងចៀសផុតពីការប្រឡាក់ ហើយគាត់ត្រៀមសម្រាប់ការស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកទៀត

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ចុងក្រោយ coŋ kraoy (the) last
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
ខោ kʰao pants, trousers
ខោវប៊យ kʰau bɔɔy cowboy (especially referring to someone who wears jeans and other cowboy types of clothing)
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ឯកសណ្ឋាន ʔaek sɑntʰaan uniform
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
រៀន riən to study, to learn, to practice
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្ទេច ktɨc 1. to be shattered, smashed, completely broken, pulverized
2. in small bits
3. in (great) detail
4. (of clothes) to be crumpled, wrinkled
សាច់ក្រណាត់ sac krɑnat fabric
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ព្យួរ pyuə 1. to hang, suspend
2. to allow to dangle
3. to postpone
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សណ្ដាប់ធ្នាប់ sɑndap tnoap 1. conduct, manners, behavior, discipline, personality, order, method, arrangement
2. act, action
Notes: ជើង ដ
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
បុរស boʔrɑh man, male person
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
វិញ vɨɲ again, back, instead
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
ស្មាអាវ smaa ʔaav clothes hanger
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ពីរ pii, pɨl two
ពណ៌ poa color, complexion
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
លឿង lɨəŋ color: yellow
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
វែង vɛɛŋ long, tall
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
និង nɨŋ and
ចៀស ciəh 1. to avoid, turn away from, shun
2. to elude, dodge, swerve
3. to yield, make way/room (for)
4. to give up, forsake
5. to shirk
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
ពី pii from, since, of, about, at
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ត្រៀម triəm 1. to get ready, to prepare oneself
2. to be ready, prepared
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ស្លៀកពាក់ sliǝk peak to dress, get dressed, be dressed, wear clothes
ថ្ងៃស្អែក tŋay sʔaek tomorrow