Laundry (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកនៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់សាខោអាវរបស់គាត់ដែលហាលរួចនោះរួចហើយ គាត់ក៏យកខោអាវនោះមកក្នុងផ្ទះ រួចហើយដាក់នៅលើតុមួយ បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបត់ខោអាវ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បោកខោអាវហើយ គាត់ហាល បន្ទាប់ពីគាត់ហាលហើយ គាត់សាខោអាវនោះ ដើម្បីយកមកបត់ទុក អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់បត់ខោអាវទុកទេ ខោអាវរបស់យើងនឹងមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ហើយវាអាចធ្វើឲ្យប្រឡាក់ខោអាវយើងផងដែរ ដូច្នេះដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ខោអាវរបស់យើង យើងត្រូវបត់ខោអាវនោះឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អ ហើយយកទៅទុកនៅក្នុងទូ ឬក៏ទុកនៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលស្អាត ដូច្នេះខោអាវរបស់យើងនឹងមិនប្រឡាក់ទៀតនោះទេ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថា នៅខាងស្ដាំដៃរបស់បុរសនោះ គឺមានខោអាវជាច្រើនដែលមិនទាន់បត់ ដែលជាខោអាវដែលគាត់ទើបតែសាមកពីស្នួហាលខោអាវរបស់គាត់អម្បាញ់មិញ អញ្ចឹងគាត់សាហើយគាត់យកមកទុកលើតុមួយ បន្ទាប់មកគាត់កំពុងតែបត់ខោអាវ ដែលគាត់ គាត់កំពុងតែបត់អាវដែលមានពណ៌ ពណ៌ស្វាយ បាទ គាត់កំពុងតែបត់ខោអាវដែលមានពណ៌ស្វាយ ហើយនៅជិតគាត់ដែលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់គាត់នោះ យើងឃើញមានខោអាវដែលគាត់បត់ហើយជាច្រើន ដែលមានពណ៌ក្រហម ពណ៌ខៀវ ពណ៌លឿងជាដើម អញ្ចឹងគាត់ហាលខោអាវហើយគាត់សាយកមកដើម្បីបត់ទុក ដែលខោអាវខ្លះ ពេលខ្លះ ដូចជាអាវយឺត ឬក៏ខោខោវប៊យជាដើម យើងមិនចាំបាច់ព្យួរនោះទេ អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបត់វាជាការស្រេចដើម្បីឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ព្រោះខោអាវទាំងនេះគឺនៅពេលដែលយើងយកមកពាក់ គឺវាមិនខ្ទេចនោះទេ ដោយសារតែវាជាអាវយឺត ហើយនិងជាខោខោវប៊យ ដូច្នេះគឺយើងអាចពាក់វាភ្លាមតែម្ដង ដែលយើងមិនត្រូវការអ៊ុតនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
សា saa 1. to roll something up (e.g., a mat)
2. to pick/gather up (what has been spread out), collect
3. to turn something over
4. to bring in something
5. to expose to the sun
6. to recur (as an illness)
7. to review
8. to do again, repeat
9. new sprout (from an old root)
10. to sprout anew
11. time, occurrence
12. edition
13. one time, just once
14. bloat/colic (of elephants, horses or oxen)
15. kind of Cambodian fish salad
16. (urinary) bladder (especially of animals such as civets, ducks)
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ហាល haal 1. to dry (something in the sun or wind), expose to the elements
2. to spread out, display
3. to be in the open air
4. to be (sun)dried
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សណ្ដាប់ធ្នាប់ sɑndap tnoap 1. conduct, manners, behavior, discipline, personality, order, method, arrangement
2. act, action
Notes: ជើង ដ
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ណាមួយ naa muəy 1. on the one hand/on the other hand {ណាមួយ ... ណាមួយ ... = one the one hand ... on the other hand ...} which one?
2. a certain one, anyone, whichever
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
បុរស boʔrɑh man, male person
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
មិនទាន់ mɨn toan not yet
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ទើបតែ təəp tae just
ពី pii from, since, of, about, at
ស្នួ snuə 1. clothesline
2. tightrope, high wire
3. small bridge, footbridge, catwalk, plank/board (for crossing something)
4. pole, bar
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
លឿង lɨəŋ color: yellow
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
ខោ kʰao pants, trousers
ខោវប៊យ kʰau bɔɔy cowboy (especially referring to someone who wears jeans and other cowboy types of clothing)
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ព្យួរ pyuə 1. to hang, suspend
2. to allow to dangle
3. to postpone
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ទាំងនេះ teaŋ nih all of these
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ខ្ទេច ktɨc 1. to be shattered, smashed, completely broken, pulverized
2. in small bits
3. in (great) detail
4. (of clothes) to be crumpled, wrinkled
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ភ្លាម pliem 1. immediately, at once, right away
2. suddenly
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
អ៊ុត ʔut 1. to press (with an iron), to iron (clothes)
2. to wave/curl (the hair)
3. to peep at, peek at (especially one's cards)
4. to spy (on), to watch furtively
5. to wish/hope strongly for something (e.g., to wish for a certain point in rolling dice)
6. to reproach someone in a forceful and persistent manner