Laundry (Sakanan) — 14


បន្ទាប់មករូបភាពទី ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់រង់ចាំរយៈពេលយូរមកហើយ ខោអាវគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងួត អញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅសាខោអាវយកមកវិញ អញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពនេះ គឺគាត់ដើរទៅរកស្នួខោអាវរបស់គាត់វិញ ដោយយើងឃើញថា ស្នួខោអាវរបស់គាត់គឺក្ដៅ ដោយយើងឃើញក្នុងរូបភាពនេះគឺមានផ្សែង គឺគេធ្វើដូចជាផ្សែង បាទ ហុយចេញពីស្នួហាលខោអាវ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាផ្សែងនោះទេ គឺរូបភាពនេះគឺជារលកកម្ដៅ អញ្ចឹងយើងហៅថារលកកម្ដៅ ដែលចេញពីដែក អញ្ចឹងដែក នៅពេលដែលដាក់ហាលថ្ងៃ គឺវាក្ដៅ ដូច្នេះវានឹងមានរលកកម្ដៅ ដើម្បីភាយចេញមកខាងក្រៅ អញ្ចឹងខោអាវដែលយើងហាលថ្ងៃគឺឆាប់ស្ងួត ដូច្នេះគាត់ក៏ទៅសាខោអាវរបស់គាត់ដែលហាលរួចហើយ ហើយប្រមូលយកមកទុកវិញ នៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថា យើងឃើញដៃរបស់គាត់មួយចំហៀង ឬក៏មួយខាង ដៃរបស់គាត់ម្ខាងកំពុងតែកងខោអាវ បាទ អញ្ចឹងយើងយកខោអាវមកដាក់លើដើមដៃរបស់យើង ហើយដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លួន ដោយដាក់ខោអាវនៅលើដៃ ដូច្នេះយើងហៅថាកង អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែកងខោអាវរបស់គាត់ ហើយដៃម្ខាងទៀតកំពុងតែប្រមូលខោអាវយកពីស្នួហាលអាវ ដើម្បីយកទៅទុក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
រយៈពេល reaʔyeaʔ peel 1. interval/period of time
2. duration
3. allotted time
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ស្ងួត sŋuət dry
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
សា saa 1. to roll something up (e.g., a mat)
2. to pick/gather up (what has been spread out), collect
3. to turn something over
4. to bring in something
5. to expose to the sun
6. to recur (as an illness)
7. to review
8. to do again, repeat
9. new sprout (from an old root)
10. to sprout anew
11. time, occurrence
12. edition
13. one time, just once
14. bloat/colic (of elephants, horses or oxen)
15. kind of Cambodian fish salad
16. (urinary) bladder (especially of animals such as civets, ducks)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
វិញ vɨɲ again, back, instead
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ស្នួ snuə 1. clothesline
2. tightrope, high wire
3. small bridge, footbridge, catwalk, plank/board (for crossing something)
4. pole, bar
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ផ្សែង psaeŋ 1. smoke, steam
2. to be smoky
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ហាល haal 1. to dry (something in the sun or wind), expose to the elements
2. to spread out, display
3. to be in the open air
4. to be (sun)dried
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
រលក rɔlɔɔk wave, ripple
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ដែក daek 1. ferrous metal, iron, steel
2. generic term for various metal tools
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ហាលថ្ងៃ haal tŋay to expose to the sun
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ភាយ pʰiey 1. to spread out, disseminate
2. to spill over by splashing
3. to be pervasive, disseminated, spread out (especially of odors)
4. in a pervasive or spreading manner
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ប្រមូល prɑmoul to assemble, collect, gather, accumulate, concentrate
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កង kɑɑŋ 1. ring, circle
2. bracelet, necklace, anklet
3. circumference, periphery
4. group, team, crew
5. unit
6. to carry (with the arms held up to the chest)
7. to clasp (with the hands or arms)
8. to form a circle
9. to encircle
10. clf.: an armful
11. bundle
12. bale
13. to be echoing, reverberating
14. roaring
15. loudly and in disorder
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដើមដៃ daəm day 1. forearm
2. upper arm (from elbow to shoulder)
ភ្ជាប់ pcoap 1. to fasten, attach, connect, bring/put together
2. to adjust, fit, set
3. to coordinate with
Notes: root: ជាប់
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment