Laundry (Sakanan) — 11


អញ្ចឹងគាត់បានប្រមូលដាក់ទៅក្នុងកន្ត្រកមួយ បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានប្រមូលខោអាវ ស្រោមជើង ជាមួយនឹងខោអាវពណ៌ផ្សេងដូចជាអាវយឺត អាវនៅផ្ទះនិងអាវគេងយប់របស់គាត់នោះ ដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកហើយ បុរសម្នាក់នោះក៏បានលើកកន្ត្រកទាំងនោះ លើកកន្ត្រកខោអាវទាំងនោះ មកដាក់នៅខាងក្រៅដើម្បីហាល អញ្ចឹងយើង នៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាគាត់កំពុងតែលើកកន្ត្រក ហើយដើរមកកាន់ស្នួហាលខោអាវមួយ អញ្ចឹងប្រដាប់ ឬក៏ឧបករណ៍សម្រាប់ហាលខោអាវ យើងហៅថាស្នួ អញ្ចឹងស្នួហាលខោអាវ គឺធ្វើឡើងសម្រាប់ឲ្យយើងហាលខោអាវបន្ទាប់ពីយើងបោករួច ហើយយើងហាលខោអាវ គឺត្រូវហាលនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដើម្បីឲ្យវាឆាប់ស្ងួត ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសម្នាក់នោះគាត់បានយួរខោអាវរបស់គាត់ដើម្បីចេញក្រៅផ្ទះ អញ្ចឹងជាធម្មតាយើងហាលខោអាវ គឺយើងហាលនៅខាងក្រៅផ្ទះ នៅខាងមុខផ្ទះ ឬក៏នៅក្នុងដីដែលនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់យើង ព្រោះថានៅខាងក្រៅទើបមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើឲ្យខោអាវឆាប់ស្ងួត និងមានខ្យល់អាកាស ព្រោះថាខោអាវនឹងស្ងួតនៅពេលដែលវាត្រូវខ្យល់និងត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់កំពុងតែយកខោអាវមកដើម្បីហាល ព្រោះថាខោអាវដែលបោកចេញពីម៉ាស៊ីនហើយ គឺវានៅសើមនៅឡើយ គឺមាន គឺនៅមានទទឹក គឺបានន័យថាខោអាវនៅទទឹក ឬក៏នៅសើម ដូច្នេះគាត់ត្រូវហាលខោអាវសិន មុននឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ខោអាវនោះបាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ប្រមូល prɑmoul to assemble, collect, gather, accumulate, concentrate
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
កន្ត្រក kɑntrɑɑk market basket, woven bag {កន្ត្រកខោអាវ = laundry basket}
Notes: ជើង ត
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ស្រោមជើង sraom cəəŋ socks
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ពណ៌ poa color, complexion
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
និង nɨŋ and
គេង keeŋ to lie down, to sleep
យប់ yup night, evening
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ហាល haal 1. to dry (something in the sun or wind), expose to the elements
2. to spread out, display
3. to be in the open air
4. to be (sun)dried
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
មកកាន់ mɔɔk kan to, toward (in the direction of the speaker)
ស្នួ snuə 1. clothesline
2. tightrope, high wire
3. small bridge, footbridge, catwalk, plank/board (for crossing something)
4. pole, bar
ប្រដាប់ prɑdap 1. tool, instrument, implement, utensil, device (widely used to form new words for various kinds of modern mechanical devices such as bottle openers, mine detectors, and stethoscopes)
2. the male genitals
3. to prepare, get ready, set up
4. to fit out, equip
5. to regulate, adjust, put right, put in good order
6. to arrange
7. to decorate, adorn
8. clf. for complete sets (e.g., of clothing)
9. series, assortment, collection, pack (e.g., of cards)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ធ្វើឡើង tvəə laəŋ 1. to organize, take place
2. to build, make (from) {ទូកគឺយើងធ្វើឡើងអំពីដែក = we use metal to make boats}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
ព្រះអាទិត្យ preah ʔaatɨt sun
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
ស្ងួត sŋuət dry
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
យួរ yuə to carry (by a handle)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្រប់គ្រាន់ krup kroan sufficient, enough, adequate
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
អាកាស ʔaakaah 1. air, atmosphere, sky
2. open air, open space, outer space
3. fresh air, breeze
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ពី pii from, since, of, about, at
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
សើម saəm damp, humid, wet, moist
ឡើយ laəy 1. at all, absolutely
2. generally used with the negative particles កុំ, គ្មាន, ពុំ, មិន, ឥត, to express the idea of incompleted action, existence or progressing action
ទទឹក tɔtɨk wet
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ប្រើប្រាស់ praə prah to use