Laundry (Sakanan) — 08


បន្ទាប់ពីគាត់បិទគម្របម៉ាស៊ីនហើយ គាត់ក៏បានចុចនូវគ្រាប់ចុចនៅលើម៉ាស៊ីន បាទ ឬក៏ចុចប៊ូតុងនៅលើម៉ាស៊ីន ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការ អញ្ចឹងក្នុងការបោកខោអាវ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវមានកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់បោកខោអាវផ្សេងគ្នា ដូចជាសម្រាប់បោកភួយ សម្រាប់បោកខោអាវកីឡា សម្រាប់បោកខោអាវធម្មតា សម្រាប់បោកសរសៃសូត្រជាដើម អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជាខោអាវធម្មតាទេ យើងចុចលើគ្រាប់ចុច ឬក៏ចុចលើប៊ូតុងសម្រាប់បោកខោអាវធម្មតា ដូច្នេះម៉ាស៊ីននឹងដំណើរការបោកបញ្ចេញកម្លាំងម៉ាស៊ីនធម្មតាដែរ ដោយវាមិនប្រឹងខ្លាំងពេក ឬក៏វាមិនប្រឹងខ្សោយពេក អញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមិនងាយខូច ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបោកខោអាវធម្មតា ហើយយើងចុចកម្មវិធីឲ្យវាដំណើរការលើការបោកភួយ អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងធ្វើការខ្លាំង ដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យឆាប់ខូច អញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់កម្មវិធីឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការទៅតាមប្រភេទខោអាវដែលយើងចង់បោក ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនមិនងាយខូចនិងប្រើប្រាស់បានយូរ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានបោកខោអាវធម្មតា ដូច្នេះហើយបុរសម្នាក់នោះ ក៏គាត់ជ្រើសរើសកម្មវិធីឲ្យម៉ាស៊ីនបោកខោអាវធម្មតា ហើយក៏គាត់ចុចប៊ូតុង start ឬក៏ប៊ូតុងចាប់ផ្ដើម អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមនោះហើយ ម៉ាស៊ីននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបោកខោអាវរបស់គាត់តែម្ដង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
គម្រប kumrɔɔp lid, cover
Notes: root: គ្រប; also written គំរប
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
គ្រាប់ចុច kroap coc key (e.g., of a keyboard, mobile phone, remote control)
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ប៊ូតុង buutoŋ button
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ដំណើរការ dɑmnaə kaa to function, run, work (especially of machinery)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ maasin baok kʰao ʔaav washing machine
Notes: also pronounced maasɨn
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
កម្មវិធី kamviʔtʰii, kammaʔviʔtʰii, kammeaʔviʔtʰii 1. program, schedule
2. system
3. app (e.g., on a smartphone)
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ភួយ pʰuəy 1. blanket
2. quilt
កីឡា kəylaa sports
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
សរសៃ sɑɑsay, təsay 1. thread, filament, string, fiber
2. tendon
3. blood vessel
4. nerve
5. vein (of a mineral)
6. clf. for noodles, strings, threads, and other filaments or hair-like objects
សូត្រ sout 1. to recite, to read, to chant
2. silk, fine thread (e.g., spider silk)
3. manual of religious, philosophical, grammatical, etc. rules
4. Buddhist treatise: 'thread of discourse'
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
កម្លាំង kɑmlaŋ force, power, strength, energy, vigor, authority, influence
Notes: root: ខ្លាំង; also written កំឡាំង
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ប្រឹង prəŋ to make efforts, to try (harder), to be seriously involved in something
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ពេក peek too, too much, too many
ខ្សោយ ksaoy weak, feeble, helpless, powerless
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ងាយ ŋiey easy
ខូច kʰouc 1. broken, damaged, ruined
2. bad, nasty
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ធ្វើការ tvəə kaa to work
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
កំណត់ kɑmnɑt 1. appointment
2. fixed period, limit, limitation
3. schedule
4. requirement, prerequisite
5. instruction
6. decision
7. propitious time (determined by an astrologer for beginning of various parts of the wedding ceremony)
8. piece, section
9. note, memo
10. notice
11. to set, fix, decide, stipulate, appoint, schedule, indicate
12. to note (down), record
13. to make a remark
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
និង nɨŋ and
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ជ្រើសរើស crəəh rəəh 1. to choose, select
2. to elect
3. to recruit
4. to be qualifying
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ