Laundry (Sakanan) — 01


ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានក្មេងប្រុសម្នាក់ បាទ ក្មេងប្រុសម្នាក់ អាយុគាត់ប្រហែលជា ១៨ ឆ្នាំ ដោយក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹង គាត់មានសក់ខ្លីពណ៌ខ្មៅ គាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ បាទ ហើយគាត់ស្លៀកខោពណ៌ផងដែរ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹង កំពុងតែឈរច្រត់ចង្កេះ គាត់ឈរច្រត់ចង្កេះ ដោយភ្នែករបស់គាត់គឺសម្លឹងទៅមើលនៅក្នុងទូខោអាវរបស់គាត់ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅពីមុខរបស់គាត់ នៅពីមុខគាត់ យើងឃើញមានទូខោអាវចំនួនមួយ បាទ ទូខោអាវចំនួនមួយ ហើយទូខោអាវនោះគឺកំពុងតែបើកទ្វារ អញ្ចឹងគាត់បើកទ្វារទូខោអាវ ដើម្បីរកមើលខោអាវនៅក្នុងទូ ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងទូខោអាវនោះ គឺអត់មានខោអាវនោះទេ អញ្ចឹងទូខោអាវគឺអត់ឃើញមានខោអាវទេ គឺយើងឃើញតែមានស្មាអាវ អញ្ចឹងស្មាអាវគឺយើងប្រើសម្រាប់ព្យួរខោ ឬក៏ព្យួរអាវ ដើម្បីដាក់នៅក្នុងទូឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ពេលខ្លះខោអាវគឺ នៅពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងទូ គឺយើងបត់ ធ្វើការបត់វា ឬក៏ធ្វើការព្យួរវា អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនមានស្មាអាវសម្រាប់ព្យួរនោះទេ យើងអាចបត់វា បាទ ក៏បានដែរ អញ្ចឹងយើងបត់វាដាក់ក្នុងទូ ទើបវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមិនប្រឡាក់ ព្រោះថាខោអាវថ្មីប្រសិនបើយើងដាក់នៅខាងក្រៅ វាអាចនឹងហុយដីប្រឡាក់ជាក់ជាពុំខាន អញ្ចឹងយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងទូ ហើយបិទទ្វារឲ្យជិត អញ្ចឹងវាអត់ប្រឡាក់ទេនៅពេលដែលយើងបោកហើយ នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺ គាត់អត់មានខោអាវនៅក្នុងទូទៀតទេ ព្រោះគាត់ប្រើប្រាស់ ឬក៏គាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវរបស់គាត់អស់មួយអាទិត្យ អញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់បានបោក ដូច្នេះអត់មានខោអាវនៅក្នុងទូខោអាវរបស់គាត់ទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
សក់ sɑk hair
ខ្លី kləy short (in length)
ពណ៌ poa color, complexion
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
sɑɑ color: white
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ខោ kʰao pants, trousers
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ច្រត់ចង្កេះ crɑt cɑŋkeh to have the hands on the hips
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ពី pii from, since, of, about, at
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ស្មាអាវ smaa ʔaav clothes hanger
ប្រើ praə to use
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ព្យួរ pyuə 1. to hang, suspend
2. to allow to dangle
3. to postpone
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
សណ្ដាប់ធ្នាប់ sɑndap tnoap 1. conduct, manners, behavior, discipline, personality, order, method, arrangement
2. act, action
Notes: ជើង ដ
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
និង nɨŋ and
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថ្មី tməy new
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ជាក់ជា ceak cie surely
ពុំខាន pum kʰaan without fail, without a doubt, certainly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ស្លៀកពាក់ sliǝk peak to dress, get dressed, be dressed, wear clothes
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
អាទិត្យ ʔaatɨt 1. sun
2. week
3. Sunday, as in ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this