Khmer New Year (Sakanan) — 13


បន្ទាប់មករូបភាពទី ១៣ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៣ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីលេងចោលឈូងហើយ យើងឃើញនៅពេលនោះ ខាងស្រីគឺចាញ់ ដោយគាត់មិនចាប់ឈូងមិនបាននោះទេ អញ្ចឹងហើយ ខាងប្រុស គាត់តម្រូវឲ្យខាងស្រីគាត់រាំអញ្ចឹងការលេងចោលឈូង គឺយើងមិនមែនជាល្បែងស៊ីសងនោះទេ គឺជាល្បែងប្រជាប្រិយ ដែលខ្មែរយើងតែងតែលេងនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំ ដូច្នេះការចាញ់ឈ្នះមិនមានការភ្នាល់ដាក់លុយ ឬក៏ដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងនោះទេ ព្រោះថាល្បែងភ្នាល់ដាក់លុយ ឬក៏ដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ គឺជាអំពើខុសច្បាប់ដូច្នេះគឺយើងលេងនៅត្រឹមតែជាការឲ្យច្រៀង ឬក៏ឲ្យរាំដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះ នៅពេលដែលខាងស្រីគាត់ចាញ់ គាត់បាន ខាងប្រុសគាត់បានឲ្យខាងស្រីរាំ អញ្ចឹងខាងស្រី គាត់ក៏បានរាំ ហើយខាងប្រុសក៏បានច្រៀងនិងទះដៃ អញ្ចឹងយើងលេងល្បែងនេះគឺសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នា មិនថាប្រុស មិនថាស្រី មិនថាក្មេង មិនថាចាស់ គឺអាចលេងបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថា នៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមានខាងស្រីកំពុងតែលើកដៃរាំ ដោយពួកគាត់រាំចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរ ហើយដោយឲ្យខាងប្រុស គាត់ជាអ្នកច្រៀងចម្រៀង ដែលគាត់ចង់បាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ចោលឈូង caol cʰuuŋ to toss a rolled-up scarf (in a traditional Cambodian game)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ស្រី srəy woman, female
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ចាញ់ caɲ 1. to be overcome/beaten/defeated (by), to lose
2. to be unable to tolerate/withstand
3. to be sensitive/allergic to
4. to be unhealthy/unwholesome (of a climate)
5. to be less than, inferior to
6. to be not as [adjective] as
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ឈូង cʰuuŋ 1. gulf , bay, cove
2. corner
3. kind of heart-shaped pillow used in a traditional game of the same name: it is usually played by two sides, one of boys and one of girls, each side throws the ឈូង to the other and they scramble for it, the one who gets the ឈូង goes to a neutral area and may hit the thrower with the ឈូង​
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ប្រុស proh man, male
តម្រូវឲ្យ tɑmrəv ʔaoy to require
រាំ roam to dance
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ល្បែង lbaeŋ 1. game, pastime, amusement, playing
2. gambling
Notes: root: លេង
ស៊ីសង sii sɑɑŋ 1. to gamble
2. gambling, betting
3. to get revenge, to pay back
ប្រជាប្រិយ prɑcieprəy 1. popularity, fame
2. to be popular
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ពិធី piʔtʰii 1. ceremony, celebration, ritual
2. occasion
3. process, method, way
4. traditions, customary rules
ចូលឆ្នាំ coul cnam New Year
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ឈ្នះ cneah to win
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ភ្នាល់ pnoal to bet, lay a wager, gamble
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទ្រព្យសម្បត្តិ troap sɑmbat 1. possessions
2. assets, goods, property
3. riches, wealth, fortune
Notes: ជើង ត
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អំពើ ʔɑmpəə 1. act, action, deed, effect, result
2. practice, duty
3. often used as a nominalizing element
4. benefit, advantage, profit, interest, gain, importance
5. evil spell/incantation, witchcraft, sorcery, magic
ខុសច្បាប់ kʰoh cbap illicit, illegal
ត្រឹមតែ trəm tae just, only
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ច្រៀង crieŋ 1. to sing
2. to hum
ដូច douc alike, similar, like, as
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
និង nɨŋ and
ទះ teah 1. to strike with the palm of the hand, slap
2. width of a hand
3. spoken form of ផ្ទះ = house, home
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
ទាំងអស់គ្នា teaŋ ʔɑh knie 1. everybody
2. all, all of
មិនថា mɨn tʰaa 1. it doesn't matter
2. in spite of, regardless of
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ពួកគាត់ puək koat they
ចង្វាក់ cɑŋvak rhythm, beat, tempo, cadence (of music)
ប្រពៃណី prɑpeynii tradition, custom
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ចម្រៀង cɑmriəŋ song
Notes: root: ច្រៀង; also written ចំរៀង
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if