Khmer New Year (Sakanan) — 09


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីស្រង់ព្រះហើយ បាទ ពិធីស្រង់ព្រះ បន្ទាប់ពីធ្វើហើយ គឺឪពុកម្ដាយ ឬក៏ជីដូនជីតា គាត់តែងតែឲ្យពរទៅដល់កូនចៅឲ្យបានសុខសប្បាយ និងមានសេចក្តីសុខបន្ទាប់មក បន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីស្រង់ព្រះហើយ គ្រួសារខ្មែរតែងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺយើងឃើញថា គ្រួសារនោះ គាត់កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នា ដោយទម្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរ ឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការញ៉ាំអាហារជុំគ្នាពេលល្ងាច ឬក៏ពេលថ្ងៃត្រង់ គឺយើងពុំប្រើប្រាស់តុនោះទេ គឺយើងក្រាលកន្ទេល អញ្ចឹងយើងញ៉ាំបាយនៅលើកន្ទេល ឬក៏កម្រាលមួយ ព្រោះថាជាទម្លាប់តាំងពីដើម គឺយើងប្រើប្រាស់កន្ទេលបែបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាគ្រួសារនោះ គាត់បានក្រាលកន្ទេលមួយ ដោយមានម្ហូបនៅលើកន្ទេលនោះជាច្រើន មានដូចជា យើងឃើញដូចជាត្រី និងបន្លែ ត្រីគឺយើងដាក់នៅក្នុងចានរាបឬក៏ចានពងក្រពើមួយ បន្លែគឺដាក់នៅក្នុងចានទាបតូចចំនួនពីរ ហើយយើងឃើញមានទឹកសម្លដែលដាក់នៅក្នុងចានគោម អញ្ចឹងម្ហូបទាំងអស់គឺយើងដាក់នៅកណ្ដាល ពួកគាត់បានដាក់ម្ហូបទាំងអស់នៅកណ្ដាល ហើយមនុស្ស[ដែល]នៅក្នុងគ្រួសារនោះ គាត់បានអង្គុយជុំវិញម្ហូបនោះដើម្បីញ៉ាំបាយជាមួយនឹងម្ហូប យើងឃើញថា មនុស្ស[នីមួយៗ] គ្រួសារនីមួយៗ សមាជិកនីមួយៗ គាត់បានកាន់ចានបាយឡើង ហើយគាត់ក៏បានចាប់ចង្កឹះឬក៏ស្លាបព្រា ដើម្បីដួសបាយញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូប អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីរក្សាសុជីវធម៌ និងគេហៅថា ដើម្បីរក្សាសីលធម៌ ការញ៉ាំបាយ គឺត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់គាត់លូកមុនអញ្ចឹងម្ហូប ទោះបីជាយើងឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើយើងញ៉ាំជាមួយមនុស្សចាស់ យើងមិនត្រូវញ៉ាំមុនមនុស្សចាស់នោះទេ គឺត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់ គាត់លូកម្ហូបមុន ឬក៏គាត់ដួសម្ហូបយកមកពិសាមុន ទើបយើងអាចញ៉ាំបានតាមក្រោយ ធ្វើដូច្នេះ គឺសម្ដែងនូវការគោរពដល់គាត់ អញ្ចឹងយើងគោរពមនុស្សចាស់ ដូច្នេះយើងត្រូវតែពិសាអាហារឬក៏ញ៉ាំអាហារក្រោយគាត់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់ពិសាអាហារមុននៅពេលដែលក្មេងគេហៅថាញ៉ាំ ចំណែក[...] និយាយជាមួយមនុស្សចាស់យើងហៅថាពិសាឬក៏ហូបហូបគឺប្រើចំពោះមនុស្សដែលអាយុបងយើងតិចឬក៏បងយើងបន្តិច ចំណែកឯពិសា គឺយើងប្រើជាមួយមនុស្សចាស់ ជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតា អញ្ចឹងគឺយើងហៅពិសា គឺវាគួរសមជាងហូប

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ពិធី piʔtʰii 1. ceremony, celebration, ritual
2. occasion
3. process, method, way
4. traditions, customary rules
ស្រង់ srɑŋ 1. to pull/fish something out (of a liquid)
2. to save (a drowning person)
3. to extract (e.g., an article from a newspaper)
4. to rescue, save
5. to bathe (a Buddha statue, divinity, clergy)
6. to wash (oneself) (of the king or monks)
7. name of a mountain in Kompong Speu province
8. name of a large pond in front of the temple of Banteay Kdei in Siem Reap province, Cambodian kings in ancient times often went swimming in it
ព្រះ preah 1. Buddha, God, holy being
2. to be holy, sacred, divine
3. excellent, distinguished, superior (commonly used as a prefix before nominals referring to members of the royal family, Buddhist priests, the Buddha, God, and certain deified elements, such as earth and fire, where it serves as an honorific particle)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ឪពុកម្ដាយ ʔǝv puk mdaay 1. parents
2. father and mother
Notes: ជើង ដ
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ជីដូនជីតា cii doun cii taa 1. grandparents
2. ancestors
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ឲ្យពរ ʔaoy pɔɔ 1. to bless
2. to wish someone well
3. to send regards
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ចៅ cav 1. grandchild
2. little one, young one (term of address to small children)
3. owner, chief, boss
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
សុខសប្បាយ sok sapbaay to be well and happy (commonly used in the greeting សុខសប្បាយឬទេ? = How are you?, but can also used when saying goodbye)
និង nɨŋ and
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សេចក្តី səckdəy 1. affair, matter, case
2. subject, meaning, concept
3. reason, cause
4. nominalizing particle, forms abstract nouns from verbs and adjectives
5. these derivative nouns generally have the meaning of: the condition or state of … {សេចក្តីល្អ = goodness}
Notes: ជើង ត, pronunciation: ជើង ដ
សុខ sok 1. to be healthy
2. to be safe, secure, peaceful, calm, tranquil
3. to be pleasant, comfortable
4. to be happy, glad, joyous
5. to be content, satisfied
6. to be successful
7. peace
8. joy, pleasure
9. health
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
គ្រួសារ kruəsaa family
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ជុំគ្នា cum knie 1. to unite, reunite, assemble
2. together
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ទម្លាប់ tumloap 1. habit, custom
2. to make a habit of, to be accustomed to
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
អាហារ ʔaahaa food, meal
ពេលល្ងាច peel lŋiec evening, in the evening
ពេលថ្ងៃត្រង់ peel tŋay trɑŋ noon, at noon
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ក្រាល kraal 1. to spread (out), cover, pave, floor, lay out, unroll
2. to display
3. to be swollen, distended
កន្ទេល kɑnteel mat
Notes: may be woven of many different grasses such as ជ្រេ, រំចេក, រុន, but it is commonly woven of កក់
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កម្រាល kɑmraal 1. cover, covering, carpet, mat
2. sheet
Notes: root: ក្រាល; also written កំរាល
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ម្ហូប mhoup food, meal
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
បន្លែ bɑnlae vegetable
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចាន caan plate, bowl, dish
រាប riep 1. to be flat, level, even, smooth
2. to be obedient, submissive, pacified
3. tame
4. gentle
5. calm, quiet
6. polite
ពងក្រពើ pɔɔŋ krɑpəə 1. crocodile egg
2. to be oval
3. oval container
ទាប tiep low (of height or class)
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ពីរ pii, pɨl two
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
សម្ល sɑmlɑɑ soup
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចានគោម caan koom kind of large bowl (especially one used as a soup tureen)
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
ពួកគាត់ puək koat they
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ជុំវិញ cum vɨɲ 1. around, surrounding, on all sides
2. about, concerning
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
សមាជិក saʔmaacɨk member (of an organization)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ចង្កឹះ cɑŋkəh chopsticks
ស្លាបព្រា slaap prie 1. spoon
2. spoonful
ដួស duəh 1. to scoop up/out, dip up
2. to serve food
3. to ladle/apportion (with a spoon)
4. to skim off (e.g., scum)
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
សុជីវធម៌ soʔciiveaʔtʰoa 1. savoir vivre, courtesy, manners, good-breeding
2. knowledge of the world, ability to live elegantly
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
សីលធម៌ sel tʰoa, sǝl tʰoa 1. ethics, morals, virtue
2. morality
3. manners and behavior that lead one to do good and avoid evil
4. precepts of righteousness
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
លូក luuk 1. to reach/thrust out/extend (especially the hand), put (the hand) in some place
2. to stretch out
3. to protrude
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ទោះបីជា tʊəh bəy cie although, even though
ឃ្លាន klien 1. to be hungry
2. to be hungry for
យ៉ាងណាក៏ដោយ yaaŋ naa kɑɑ daoy anyway, nevertheless, no matter how, despite this
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ជាមួយ cie muəy with
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ពិសា piʔsaa, piisaa to eat, to consume
Notes: polite form used when speaking to older persons
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
សម្ដែង sɑmdaəŋ 1. to express (an idea)
2. to show, display, demonstrate
3. to come into view
4. to act, perform, portray on the stage
5. to declare, proclaim
6. to publish, promulgate
Notes: root: ស្តែង; ជើង ដ; also written សំដែង
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ហូប houp to eat
ប្រើ praə to use
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
គួរសម kuə sɑɑm 1. polite, acceptable, appropriate
2. reasonable, moderate {មានច្រើនគួរសមដែរ = it has a reasonably/relatively many}
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}