Khmer New Year (Sakanan) — 07


រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា អ្នកទាំងបីនាក់បានជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់បានត្រលប់មកពីវត្តវិញ នៅពេលដែល ក្រោយពេលដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យរួចរាល់ហើយ ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានត្រលប់មកផ្ទះវិញ ហើយគាត់បានត្រលប់មកផ្ទះដោយការជិះម៉ូតូអញ្ចឹងគាត់ជិះម៉ូតូដល់ផ្ទះរបស់គាត់យើងឃើញថាផ្ទះរបស់គាត់គឺជាផ្ទះរបៀបអ្នកនៅស្រុកស្រែ បាទ ផ្ទះដែលនៅស្រុកស្រែ ព្រោះថា ផ្ទះដែលនៅទីក្រុងគឺជាផ្ទះថ្ម ភាគច្រើនជាផ្ទះថ្ម ហើយសង់ជាប់នឹងដី ទាបជាប់នឹងដី ឬក៏មានពីរជាន់ ឬក៏បីជាន់ ឬក៏ជាផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងផ្ទះដែលនៅទីក្រុងគឺមានលក្ខណៈទំនើបនិងស្រស់ស្អាតជាងផ្ទះដែលនៅស្រុកស្រែចំណែកឯនៅ ផ្ទះនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញថាគឺជាផ្ទះឈើមួយ បាទ ផ្ទះឈើ ដែលខ្ពស់ផុតពីដី មានតែមួយជាន់នោះទេ ក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាផ្ទះមានពីរខ្នងបាទ ដោយសារតែមានដំបូលពីរជាប់គ្នា អញ្ចឹងផ្ទះខ្មែរ គេហៅថាផ្ទះពីរខ្នង ដែលផ្ទះនោះគឺខ្ពស់ ដោយមានសសរជាច្រើននៅខាងក្រោមផ្ទះ ដើម្បីទ្រផ្ទះឲ្យបានខ្ពស់ បាទ អញ្ចឹងគេឡើងលើផ្ទះដោយកាំជណ្ដើរ អញ្ចឹងយើងឃើញថា មានកាំជណ្ដើរមួយសម្រាប់ឡើងលើផ្ទះ ហើយកាំជណ្ដើរនោះមិនមានបង្កាន់ដៃនោះទេអញ្ចឹងពេលខ្លះ ផ្ទះខ្លះ គាត់ដាក់ជណ្ដើរ ហើយគាត់ដាក់បង្កាន់ដៃបង្កាន់ដៃគឺដាក់នៅលើជណ្ដើរ ដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងឡើងយើងអាចតោងបង្កាន់ដៃឡើងអញ្ចឹងវាអាចការពារសុវត្ថិភាពយើងកុំឲ្យធ្លាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺជណ្ដើរនោះ មិនមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់តោងឡើងនោះទេផ្ទះរបស់គាត់គឺមានទ្វារមួយ បាទ ទ្វារនោះលើខាងមុខជណ្ដើរតែម្ដង អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងផុតជណ្ដើរ គឺយើងឡើងដល់ទ្វារតែម្ដងហើយនៅខាងមុខនោះ គឺគេហៅថារានហាលអញ្ចឹងរានហាល គឺជាទីធ្លានៅខាងមុខផ្ទះនៅខាងលើ សម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយលេងជុំគ្នានៅខាងមុខផ្ទះបាន ដោយយើងពុំចាំបាច់ចុះមកខាងក្រោមនោះទេនៅខាងមុខរានហាលនោះ គឺយើងមានបង្កាន់ដៃ អញ្ចឹងបង្កាន់ដៃ ឬក៏រនាំង ដែលធ្វើដើម្បីការពារខ្លាចក្មេងធ្លាក់ អញ្ចឹងគេធ្វើរនាំង ឬក៏បង្កាន់ដៃនៅរានហាល ព្រោះថារានហាលគឺនៅខ្ពស់ ដូច្នេះគេធ្វើបង្កាន់ដៃដើម្បីបាំង កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងកើតឡើងអញ្ចឹងផ្ទះខ្មែរ គឺ ភាគច្រើនគេធ្វើផ្ទះខ្ពស់ឡើងផុតពីដី ហើយផ្ទះនីមួយៗគឺត្រូវឡើងបាន ឡើងបានដោយកាំជណ្ដើរ និងផ្ទះភាគច្រើនគឺមានរានហាលមួយនៅខាងមុខផ្ទះផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
បី bəy three
នាក់ neak clf. for people
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ត្រលប់ trɑlɑp 1. to return
2. to turn around
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ពី pii from, since, of, about, at
វត្ត voat 1. Buddhist monastery, pagoda/temple complex
2. respect, esteem
3. tradition, discipline
4. application, fulfillment, implement-ation
5. profession, job, assignment, task
6. habit
7. actions, behavior, conduct
Notes: ជើង ត
វិញ vɨɲ again, back, instead
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ក្រោយពេល kraoy peel after (the time when)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បុណ្យ bon 1. ceremony, celebration, festival
2. holiday
3. good deed, meritorious act, merit
4. the good, goodness, charity
5. dignity
6. rank, grade
7. promotion (in rank)
8. power (especially supernatural power)
9. influence
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រគេន prɑkeen 1. to present/give/offer (to a Buddhist monk)
2. for, on, behalf
ចង្ហាន់ cɑŋhan food (for Buddhist monks)
Notes: root: ឆាន់
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ព្រះសង្ឃ preah sɑŋ 1. Buddhist monk
2. priest
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
របៀប rɔbiəp 1. method, system, order, arrangement, organization
2. style, way
3. rules
ស្រុកស្រែ srok srae countryside
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ថ្ម tmɑɑ 1. rock, stone
2. concrete
3. battery
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
សង់ sɑŋ 1. to construct, build, erect, assemble, put together
2. to pile up (especially in a joking manner)
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ទាប tiep low (of height or class)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពីរ pii, pɨl two
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
ផ្ទះល្វែង pteah lvɛɛŋ apartment
លក្ខណៈ leakkʰaʔnaʔ 1. attribute, (physical) characteristic, distinctive feature
2. character, nature, quality
3. appearance, shape, form
4. condition, criterion, qualification
5. meaning
6. section (of a law text)
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
និង nɨŋ and
ស្រស់ស្អាត srɑh sʔaat beautiful
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ឈើ cʰəə 1. tree, wood
2. wooden
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
ជាប់គ្នា coap knie 1. to be joined, attached, linked, locked (together)
2. next to, consecutive {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
សសរ sɑsɑɑ column, pillar, post, pile, shaft
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទ្រ trɔɔ 1. to support (from below), to carry (from underneath)
2. to uphold
3. to hold back, to restrain
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កាំជណ្ដើរ kam cʊəndaə rung (of a ladder), stair steps
Notes: ជើង ដ
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
បង្កាន់ដៃ bɑŋkan day handrail
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ជណ្ដើរ cʊəndaə ladder, stairs, staircase
Notes: ជើង ដ
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
តោង taoŋ 1. to hang on to, catch hold of, to cling to/stick to
2. should, ought to, must, have to
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ការពារ kaapie to protect, defend
សុវត្ថិភាព soʔvattʰeʔpʰiep 1. goodness, prosperity, happiness, success
2. good health
3. safety
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
រានហាល rien haal 1. porch, veranda, balcony, sun deck
2. drying platform
ទីធ្លា tii tlie 1. (natural) clearing
2. yard, play ground
3. courtyard, terrace
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ជុំគ្នា cum knie 1. to unite, reunite, assemble
2. together
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
រនាំង rɔneaŋ 1. curtain, screen, shade
2. blind, sliding shutter
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well