Khmer New Year (Sakanan) — 01


នៅក្នុងរូបភាពទីគឺជារូបភាពរបស់ព្រះវិហារមួយ អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រជាជនកម្ពុជា គាត់តែងតែទៅវត្ត បាទ ហើយនៅក្នុងវត្តគឺមានច្រើន មានដូចជាព្រះវិហារ មានដូចជាសាលាឆាន់ មានដូចជាចេតិយ ហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថា មានគ្រួសារមួយគ្រួសារ ដែលមានមនុស្សបីនាក់នៅក្នុងរូបភាព ដែលយើងឃើញមានមនុស្សពណ៌ខ្មៅ បាទ មនុស្សពណ៌ខ្មៅ ដែលក្នុងនោះយើងឃើញមានកូនក្មេងតូចមួយនិងមនុស្សធំពីរនាក់ បាទ មនុស្សធំពីរនាក់និងកូនក្មេងតូចមួយ ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះកំពុងតែដើរទៅកាន់ព្រះវិហារមួយអញ្ចឹងគាត់បានដើរទៅកាន់ព្រះវិហារ ដែលព្រះវិហារនោះ គឺជាព្រះវិហារដែលនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងវត្តដែលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា គឺតែងតែមានព្រះវិហារ មានសាលាឆាន់ បាទ សាលាឆាន់ គឺគេប្រើសម្រាប់ព្រះសង្ឃ ឬក៏លោកសង្ឃ គាត់ សម្រាប់ឆាន់ចង្ហាន់ បាទ អញ្ចឹងព្រះសង្ឃ ឬក៏លោកសង្ឃ គាត់ឆាន់ចង្ហាន់នៅក្នុងសាលាឆាន់ នៅពេលដែលប្រជាជន ឬក៏នៅពេលដែលប្រសក [បាសក/ឧបាសក] គាត់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ បាទ ចំណែកព្រះវិហារ ព្រះវិហារគឺគេប្រើប្រាស់សាងសង់ឡើង សម្រាប់តម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមា អញ្ចឹងគេយករូបព្រះពុទ្ធ បាទ រូបព្រះពុទ្ធ ដែលជារូបចម្លាក់ថ្ម ឬក៏រូបចម្លាក់ស៊ីម៉ងត៍ នៅពេលដែលគេឆ្លាក់ជាព្រះពុទ្ធហើយ គេហៅថាព្រះពុទ្ធបដិមា អញ្ចឹងគេយករូបព្រះពុទ្ធបដិមាទៅដាក់ក្នុងព្រះវិហារ ហើយគេចូលព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងជាទូទៅប្រជាជនយើងតែងតែទៅវត្ត ហើយចូលព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះ ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅពេលដែលព្រះសង្ឃគាត់សូត្រធម៌ ព្រះសង្ឃដែល ដល់ម៉ោងសូត្រធម៌ពេលព្រឹកឡើង តែងតែចូលទៅសូត្រធម៌នៅក្នុងព្រះវិហារ នៅ គាត់សូត្រធម៌នៅចំពោះមុខព្រះពុទ្ធបដិមានោះផងដែរអញ្ចឹងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាព្រះវិហារមួយ ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ផុតពីដី អញ្ចឹងព្រះវិហារមានកម្ពស់ខ្ពស់ផុតពីដី ដែលនៅខាងក្រោមព្រះវិហារគឺមានសសរជាច្រើន អញ្ចឹងព្រះវិហារអាចខ្ពស់បាន គឺដោយសារមានសសរ សសរទ្រព្រះវិហារ ហើយយើងអាចឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារនោះបាន តាមរយៈជណ្ដើរ បាទ អញ្ចឹងយើងឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារតាមរយៈជណ្ដើរ ព្រះវិហារនោះគឺមានបង្អួចជាច្រើន បាទ មានបង្អួចជាច្រើន ដែលនៅខាងនៃជញ្ជាំង អញ្ចឹងជញ្ជាំងព្រះវិហារ គឺមានបង្អួចជាច្រើនចំណែកដំបូលព្រះវិហារគឺមានពណ៌ទឹកក្រូច បាទ ដំបូលព្រះវិហារគឺមានពណ៌ទឹកក្រូច ហើយមានពីរជាន់ អញ្ចឹងដំបូលនោះគឺមានពីរជាន់ នៅលើដំបូលគឺគេប្រើប្រាស់រចនាបថខ្មែរ បាទ រចនាបថ យើងហៅថារចនាបថ ឬក៏ក្បូរក្បាច់ ដែលយើងឃើញមានកន្ទុយនាគ បាទ រូបកន្ទុយនាគ ឬក៏ក្បាច់កន្ទុយនាគ នៅលើចុងដំបូលនីមួយៗផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺយើងនិយាយអំពីថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ មានគ្រួសារមួយគ្រួសារហ្នឹង គាត់បានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោក នៅក្នុងព្រះវិហារ នៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ព្រះវិហារ preah viʔhie 1. temple, sanctuary of a Buddhist temple
2. Preah Vihear (name of a Cambodian province and a well-known temple complex on the Cambodian-Thai border)
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ពិធីបុណ្យ piʔtʰii bon festival, ceremony
ចូលឆ្នាំខ្មែរ coul cnam kmae Khmer New Year
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
វត្ត voat 1. Buddhist monastery, pagoda/temple complex
2. respect, esteem
3. tradition, discipline
4. application, fulfillment, implement-ation
5. profession, job, assignment, task
6. habit
7. actions, behavior, conduct
Notes: ជើង ត
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
ឆាន់ cʰan 1. [clerical] to eat, drink, consume
2. 1st person pronoun (elder Buddhist monk addressing younger one)
ចេតិយ caetdəy stupa (pyramidal structure that contains the ashes of the dead)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
គ្រួសារ kruəsaa family
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
បី bəy three
នាក់ neak clf. for people
ពណ៌ poa color, complexion
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
កូនក្មេង koun kmeeŋ small child/children {ខោអាវកូនក្មេង = clothes for children}
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
និង nɨŋ and
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ពីរ pii, pɨl two
ពួកគាត់ puək koat they
ទាំងអស់គ្នា teaŋ ʔɑh knie 1. everybody
2. all, all of
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ព្រះពុទ្ធសាសនា preah put saasnaa Buddhism
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប្រើ praə to use
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ព្រះសង្ឃ preah sɑŋ 1. Buddhist monk
2. priest
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
លោកសង្ឃ look sɑŋ 1. monk, priest
2. clergy
ចង្ហាន់ cɑŋhan food (for Buddhist monks)
Notes: root: ឆាន់
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ប្រសក prɑsɑk 1. layman (Buddh.)
2. laity (Buddh.)
Notes: not in dictionary
បាសក baasɑk 1. layman (Buddh.)
2. laity (Buddh.)
ឧបាសក ʔuʔbaasɑk 1. (religious) disciple (especially of the Buddha)
2. lay devotee, layman
3. believer
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ប្រគេន prɑkeen 1. to present/give/offer (to a Buddhist monk)
2. for, on, behalf
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
សាងសង់ saaŋ sɑŋ to build (especially in order to gain merit)
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
តម្កល់ tɑmkɑl to raise (something) by placing supports under it
ព្រះពុទ្ធ preah put Buddha
បដិមា paʔdeʔmaa statue, idol, image, figure, icon
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ចម្លាក់ cɑmlak sculpture, carving
Notes: root: ធ្លាក់
ថ្ម tmɑɑ 1. rock, stone
2. concrete
3. battery
ស៊ីម៉ងត៍ siimɑŋ cement, contrete
ឆ្លាក់ clak 1. to carve, sculpt
2. to engrave
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ថ្វាយបង្គំព្រះ tvaay bɑŋkum preah 1. to worship
2. to make obeisance to a statue of the Buddha
3. to celebrate mass
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
សូត្រធម៌ sout tʰoa to pray
Notes: also written សូត្រធម៌
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
កម្ពស់ kɑmpʊəh height
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
ពី pii from, since, of, about, at
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
សសរ sɑsɑɑ column, pillar, post, pile, shaft
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
ទ្រ trɔɔ 1. to support (from below), to carry (from underneath)
2. to uphold
3. to hold back, to restrain
តាមរយៈ taam reaʔyeaʔ 1. by means of
2. through, by way of, via, through the mediation (of someone)
ជណ្ដើរ cʊəndaə ladder, stairs, staircase
Notes: ជើង ដ
បង្អួច bɑŋʔuəc window
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
រចនាបថ reaʔcaʔnaa bɑt artistic style
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ក្បូរក្បាច់ kbou kbac 1. artistic style
2. artistic decoration
កន្ទុយ kɑntuy 1. tail
2. end, tip
3. clf. for fish
នាគ niek 1. Naga (sacred serpent of Indian cosmology with a human face and a serpent's body), dragon
2. person who wishes to become a monk, candidate for ordination as a monk
3. young strong elephant
4. to be charming, fascinating
5. seductive, alluring
6. pure, chaste
7. noble
8. high
9. lofty
10. strong
11. epithet of the Buddha
ក្បាច់ kbac 1. drawing, carving, design, pattern
2. embellishment
3. abacus
4. method, methodology
5. movement
6. posture, pose
7. figure/movement (in a dance)
ចុង coŋ 1. end, extremity, tip {ចុងខែនេះ = end of this month}
2. to be last
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
លោក look 1. you (used in addressing adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
2. he (used in referring to adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
3. monk, man (who is respected)
4. sir, mister (commonly used before a title or given name)
5. world, sphere of existence
6. universe