Hospital (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា ដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះ គាត់ដើរអត់រួច ដូច្នេះពេទ្យក៏ចាប់ផ្ដើមសែងគាត់ដាក់លើហ្វ្រង់កា នៅពេលដែលគាត់ដាក់លើហ្វ្រង់ការួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងពេទ្យទាំងពីរនាក់ លោកគ្រូពេទ្យទាំងពីរនាក់ ក៏បានសែងបុរសនោះចូលទៅក្នុងឡានពេទ្យ ដោយសារតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកជំងឺធ្លាក់ពីលើហ្វ្រង់កា ដូច្នេះហ្វ្រង់កានីមួយៗតែងតែមានខ្សែក្រវាត់រឹតអ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់ ព្រោះដោយសារតែហ្វ្រង់កាគឺជាក្រណាត់មួយផ្ទាំង ដែលយើងដាក់ដែក ឬក៏ដាក់ឈើនៅសងខាង ហើយដាក់អ្នកជំងឺនៅលើក្រណាត់នោះដើម្បីសែង អញ្ចឹងវាអត់មានជញ្ជាំង ដើម្បីទប់អ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់នោះទេ ដូច្នេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺកុំឲ្យធ្លាក់ពីលើហ្វ្រង់កា យើងត្រូវរុំខ្សែក្រវាត់អ្នកជំងឺឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ ព្រោះដោយសារតែគាត់កំពុងតែមានរបួស ដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ធ្លាក់គឺអាចធ្វើឲ្យរបួសគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាន អញ្ចឹងគ្រូពេទ្យត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញ គ្រូពេទ្យសែងបុរសម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងឡានពេទ្យ ដោយចូលទៅតាមទ្វារចំហៀង អញ្ចឹងឡានពេទ្យគឺមានទ្វារច្រើន គឺមានទ្វារកន្លែងអ្នកបើកបរចំនួនពីរ ទ្វារចំហៀងចំនួនមួយ សម្រាប់លើកអ្នកជំងឺចូល និងទ្វារខាងក្រោយចំនួនមួយផងដែរ ព្រោះប្រសិនបើអ្នកជំងឺគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង គឺសែងអត់បាន គឺប្រើហ្វ្រង់ការុញ ដូច្នេះប្រសិនបើគេប្រើហ្វ្រង់ការុញ គឺគេចូលតាមទ្វារខាងក្រោយនៃឡាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេប្រើហ្វ្រង់កាសែង គឺគេចូលតាមទ្វារចំហៀង ដូច្នេះពេទ្យគាត់បានបើកទ្វារចំហៀង ដើម្បីសែងបុរសម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងឡាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ដោយសារតែ daoy saa tae because
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេទ្យ pɛɛt 1. medical doctor, physician
2. medical
3. hospital
Notes: irregular pronunciation: ពែត
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
សែង saeŋ 1. to carry (of two or more people, especially on a pole which rests on the shoulders, e.g., as a litter)
2. light, radiance, luster, brilliance, gleam, rays (of light)
3. [royal] weapon, arms
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ហ្វ្រង់កា frɑŋkaa stretcher, litter
Notes: possibly also written ប្រង់កា
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
លោក look 1. you (used in addressing adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
2. he (used in referring to adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
3. monk, man (who is respected)
4. sir, mister (commonly used before a title or given name)
5. world, sphere of existence
6. universe
គ្រូពេទ្យ kruu pɛɛt medial doctor, medical practitioner
Notes: irregular pronunciation: ពែត
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឡានពេទ្យ laan pɛɛt ambulance
Notes: irregular pronunciation: ពែត
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
អ្នកជំងឺ neak cumŋɨɨ patient, sick person
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ពី pii from, since, of, about, at
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ខ្សែក្រវាត់ ksae krɑvat belt
រឹត rɨt 1. to tighten, to press close together, to squeeze, to embrace tightly, to fasten tightly, to strengthen (relationship), to become serious (disease)
2. dry latania leaf used for writing
3. dry palm leaf used for making hats or sacks
4. more and more, increasingly
ព្រោះ prʊəh because (of), since
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ផ្ទាំង pteaŋ 1. large flat surface, sheet, panel, slab, tablet, disc, flat piece
2. clf. for flat objects (such as walls and pieces of cloth, stone, paper, wood, metal)
ដែក daek 1. ferrous metal, iron, steel
2. generic term for various metal tools
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឈើ cʰəə 1. tree, wood
2. wooden
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ធានា tʰienie 1. to promise, guarantee
2. to affirm, vouch for
3. to assure, ensure, to be responsible for
4. guarantee, affirmation, endorsement
សុវត្ថិភាព soʔvattʰeʔpʰiep 1. goodness, prosperity, happiness, success
2. good health
3. safety
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
រុំ rum 1. to bandage, wrap
2. to dress (a wound)
3. to wind around, coil
4. to turn (something round)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
របួស rɔbuəh 1. to be injured, wounded
2. wound, injury
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
កាន់តែ kan tae more and more, further, becoming more and more, increasingly, continually
ធ្ងន់ធ្ងរ tŋʊən tŋɔɔ 1. to be serious, grave, heavy
2. to be patient, perseverant
3. to endure, bear up well under hardship
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ជានិច្ច cie nɨc always
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
អ្នកបើកបរ neak baək bɑɑ driver
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
និង nɨŋ and
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ប្រើ praə to use
រុញ ruɲ to push, push forward
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ឡាន laan car, motor vehicle
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine