Hospital (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មករូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញមានឡានពេទ្យមួយកំពុងតែបើកបរ អញ្ចឹងឡានពេទ្យ បន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មាន ឬក៏ទទួលទូរស័ព្ទរបស់នារីម្នាក់តេប្រាប់គាត់អំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនោះហើយ អញ្ចឹងឡានពេទ្យគាត់ក៏មក ជិះសំដៅមករកកន្លែងកើតហេតុ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះបុរសម្នាក់នោះ អញ្ចឹងជាទូទៅឡានពេទ្យគឺខុសពីឡានយើងធម្មតា ដោយសារតែឡានយើងធម្មតា យើងតែងតែជិះក្នុងល្បឿនធម្មតា ក៏ប៉ុន្តែឡានពេទ្យគឺយើងឃើញមានបិទសញ្ញាបូកនៅលើទ្វារ នៅលើកញ្ចក់ឡានពេទ្យទាំងអស់ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគឺជាឡានពេទ្យ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឡានពេទ្យគឺមាន តែងតែមានភ្លើងស៊ីរ៉ែន យើងហៅថាភ្លើងស៊ីរ៉ែន ដើម្បីបន្លឺសំឡេងផង និងដើម្បីបញ្ចេញភ្លើង សុំផ្លូវផង ដោយសារតែឡានពេទ្យគឺប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬក៏ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ ដូច្នេះឡានពេទ្យគឺមានអាទិភាព បានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវ ឬក៏ធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជិះនៅខាងមុខឡានពេទ្យ គឺត្រូវតែចៀសផ្លូវឲ្យឡានពេទ្យទៅមុន គឺឡានពេទ្យគាត់បានបញ្ចេញស៊ីរ៉ែន និងបញ្ចេញភ្លើងស៊ីញ៉ូ ដើម្បីសុំផ្លូវបានទៅមុន ព្រោះថាគាត់ប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញឡានពេទ្យ យើងអត់ត្រូវបើកបរនៅខាងមុខឡានពេទ្យនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បាន ដោយសារតែឡានពេទ្យបើកនៅក្នុងល្បឿនលឿន ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឮសូរសំឡេងឡានពេទ្យ ឬក៏ស៊ីរ៉ែនឡានពេទ្យ យើងត្រូវចៀសមកខាងចិញ្ចើមផ្លូវ ដើម្បីទុកកណ្ដាលផ្លូវ ផ្លូវទ្រូងផ្លូវ ឲ្យឡានពេទ្យបើកបរ ព្រោះគាត់ប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះគេ អញ្ចឹងឡានពេទ្យ នៅពេលដែលប្រញាប់ទៅជួយសង្គ្រោះ គឺតែងតែបើកភ្លើងស៊ីរ៉ែន និងបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូ ដើម្បីសុំផ្លូវជានិច្ច

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ឡានពេទ្យ laan pɛɛt ambulance
Notes: irregular pronunciation: ពែត
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
ព័ត៌មាន poadɑɑmien news, information {សួរព័ត៌មាន = to make an enquiry, to ask for information}
Notes: also written ពត៌មាន
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through}
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
កើត kaət 1. to be born, created
2. to be, become
3. to come into existence, arise, appear
4. to rise (of the sun)
5. to happen, occur
6. to give birth to
7. to have/suffer (from a disease), contract (an illness)
8. to be affected (by an emotion)
9. to succeed
10. to be possible
11. to be able
12. (the) east
13. eastern
14. period (or day) of the waxing moon (the days in the 15-day period between the new moon and the full moon)
ហេតុ haet 1. cause, reason, motive
2. source, origin
3. because of, for the reason that
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ជួយសង្គ្រោះ cuəy sɑŋkrʊəh to help, rescue, come to someone's assistance
បុរស boʔrɑh man, male person
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ពី pii from, since, of, about, at
ឡាន laan car, motor vehicle
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
ដោយសារតែ daoy saa tae because
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ល្បឿន lbɨǝn 1. speed, velocity
2. rate, tempo
Notes: root: លឿន
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
សញ្ញាបូក saɲɲaa bouk plus sign (+)
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
បញ្ជាក់ bɑɲceak 1. to confirm, verify, certify, to clarify, explain
2. to indicate
3. to prove, to show
4. to determine
5. to announce, declare, claim
6. to order
7. to conform to
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
ស៊ីរ៉ែន siiraen horn, siren
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
បន្លឺ bɑnləɨ, bɑnlɨɨ to shout, make a noise, make oneself heard, project one's voice
Notes: root: ឮ
សំឡេង sɑmleeŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
និង nɨŋ and
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
អ្នកជំងឺ neak cumŋɨɨ patient, sick person
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អាទិភាព ʔaatɨʔpʰiep priority
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ចរាចរណ៍ cɑraacɑɑ traffic
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទាំងអស់គ្នា teaŋ ʔɑh knie 1. everybody
2. all, all of
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ចៀសផ្លូវ ciəh pləv 1. to let pass, give way to, get out of the way, step aside
2. to go around, bypass
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ភ្លើងស៊ីញ៉ូ pləəŋ siiɲou 1. illuminating projectile, flare
2. signal, indicator
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
លឿន lɨən fast, quick
ឮសូរ lɨɨ sou 1. to be noisy
2. to resound
3. to be heard, to reach one's ear
lɨɨ 1. to hear
2. independent vowel representing the Sanskrit vowel លឭៃ (words spelled with ឮ may also be spelled with លឺ)
Notes: also written លឺ
ចៀស ciəh 1. to avoid, turn away from, shun
2. to elude, dodge, swerve
3. to yield, make way/room (for)
4. to give up, forsake
5. to shirk
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ចិញ្ចើមផ្លូវ cəɲcaəm pləv curb, sidewalk, roadside
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
ទ្រូង truuŋ 1. chest (of the body)
2. center, middle
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ជានិច្ច cie nɨc always