Hospital (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញបុរសដែលគាត់ជិះម៉ូតូលឿនអម្បាញ់មិញ គឺគាត់ជិះម៉ូតូ ប្រហែលជាគាត់មានណាត់ទៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៅឆ្ងាយ ហើយប្រហែលជាគាត់ទៅយឺតម៉ោង ដូច្នេះគាត់ជិះយ៉ាងលឿន អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូលឿន ដោយសារតែផ្លូវមានទឹក ប្រហែលជានៅក្នុងថ្ងៃនេះ គឺទើបតែមេឃរាំងភ្លៀងហើយ អញ្ចឹងអាចនឹងមេឃទើបតែរាំងភ្លៀង ដូច្នេះធ្វើឲ្យមានទឹកដក់នៅតាមផ្លូវ អញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកដក់នៅតាមផ្លូវ គឺវាងាយស្រួលនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែពេលខ្លះ នៅពេលដែលមានទឹកដក់ យើងអត់អាចមើលឃើញក្រឡុក ឬក៏យើងអត់អាចដឹងថាមានក្រឡុកធំ ឬក៏តូចនៅតាមផ្លូវនោះទេ ដោយសារតែមានទឹកយើងមើលអត់ឃើញ ដូច្នេះវានឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បាន ប្រសិនបើយើងជិះទៅប៉ះក្រឡុកឬក៏រអិលនៅលើផ្លូវទឹកនោះ ព្រោះប្រសិនបើអត់មានក្រឡុក ឬក៏អត់មានក្រឡុកទេ ពេលផ្លូវដក់ទឹកគឺអាចធ្វើឲ្យផ្លូវរអិល ដូច្នេះវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរ ប្រសិនបើយើងជិះមិនប្រុងប្រយ័ត្ន គឺវាអាចធ្វើឲ្យកង់ឡាន ឬក៏កង់ម៉ូតូរបស់យើងហ្នឹង ងាយស្រួលនឹងរអិលចេញពីផ្លូវ ហើយប្រសិនបើយើងជិះឡាន គឺអាចធ្វើឲ្យយើងរេចង្កូតឡានទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំ អាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ ហើយប្រសិនបើយើងជិះម៉ូតូ វាអាចធ្វើឲ្យយើងរអិលម៉ូតូដួលបាន អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានជិះម៉ូតូកិនផ្លូវដែលមានទឹកដក់ ដូច្នេះយើងឃើញថាគាត់រអិលម៉ូតូរបស់គាត់ កង់ខាងមុខរបស់គាត់បានកិនលើទឹក អញ្ចឹងម៉ូតូមានកង់ពីរ គឺកង់ខាងមុខមួយ និងកង់ខាងក្រោយមួយ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹង យើងឃើញបុរសម្នាក់នោះ គាត់ កង់ខាងមុខរបស់គាត់ កង់ម៉ូតូខាងមុខរបស់គាត់ គឺកិនផ្លូវដែលមានទឹកដក់ ដូច្នេះធ្វើឲ្យវារអិល ដោយសារតែគាត់ជិះលឿនផង អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់បើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿន នៅក្នុងល្បឿនលឿន ដូច្នេះវាធ្វើឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ប៉ះផ្លូវរអិលគឺវាពិបាកនឹងទប់ចង្កូត អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់កំពុងតែព្យាយាមទប់ចង្កូតរបស់គាត់ដែលរអិល ព្រោះគាត់កិននៅលើទឹក ដូច្នេះវារអិលចង្កូតធ្វើឲ្យរេចង្កូត អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ទប់ចង្កូតអត់នឹងទេ គឺវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់បាន គឺវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ដួលបាន អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នេះ នៅក្នុងរូបភាពទីគឺគាត់កំពុងតែព្យាយាមទប់ចង្កូតម៉ូតូរបស់គាត់កុំឲ្យដួល ឬក៏កុំឲ្យរអិលនៅពេលដែលគាត់ជិះនៅលើផ្លូវដែលមានទឹកដក់ ដោយសារតែថ្ងៃនេះ ប្រហែលជាមានភ្លៀងធ្លាក់ ឬក៏ប្រហែលជាទើបតែរាំងភ្លៀង ដូច្នេះធ្វើឲ្យមានទឹកដក់នៅតាមផ្លូវ ដែលជាហេតុងាយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បុរស boʔrɑh man, male person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
លឿន lɨən fast, quick
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ណាត់ nat 1. to determine, fix (a time for something), set/schedule (an appointment) {ខ្ញុំមានណាត់ហើយ = I’ve got an appointment already}
2. to promise, stand by (an agreement), commit oneself
3. clf. for gunshots
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ឆ្ងាយ cŋaay 1. to be far (away), distant, remote
2. separated
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ថ្ងៃនេះ tŋay nih today
ទើបតែ təəp tae just
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
រាំង reaŋ 1. to block, close off, bar the way, barricade
2. to lock
3. to cease/let up (of rain, menstruation)
4. to be without rain
5. to hold back, bring to a stop, restrain, to detain
6. to strain, filter
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ទឹកដក់ tɨk dɑk puddle (of water)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
បង្ក bɑŋkɑɑ to create, to cause (something) to happen, to foment
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ណាស់ nah very, very much
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish
ក្រឡុក krɑlok 1. to shake, agitate
2. hole, pothole, bump (especially in a road)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ប៉ះ pah 1. to hit, to collide with
2. to touch, come in contact with
3. to meet, encounter, confront
រអិល rɔʔəl 1. to slip, slide
2. to be slippery, slick, smooth
3. to be glib
4. by heart, fluently, smoothly
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ដក់ dɑk 1. to put into a pocket or bag, wrap something (e.g., money) in the top hem of a skirt
2. to fill with a liquid
3. to accumulate (in one spot, of liquids)
4. to become a puddle
5. to be constantly on one's mind
6. to dwell (e.g., on some thought)
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ឡាន laan car, motor vehicle
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
រេ ree 1. to change (course/direction), change (one's opinion), turn, veer, (of a sailing ship) to tack
2. to follow a zigzag course (as a drunken person)
3. to rotate/revolve/sway/bend (e.g., in the wind)
4. to vacillate, fluctuate
5. to flicker
6. to toss and turn
7. to be precarious, volatile, changeable
ចង្កូត cɑŋkout rudder, helm, tiller, steering mechanism/wheel, controls (of a motor) {ចង្កូតឡាន = steering wheel (of a car)} {ចង្កូតម៉ូតូ = handlebar (of a motorbike)}
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
កិន kən 1. to grind, shell, hull, husk
2. to break, smash, crush, splinter
3. to collide (e.g., as vehicles)
4. to pave with crushed stone
5. to oppress, keep down
6. to scold, criticize, blame
7. to abuse
8. to roll (e.g., a road)
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ពីរ pii, pɨl two
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
និង nɨŋ and
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ល្បឿន lbɨǝn 1. speed, velocity
2. rate, tempo
Notes: root: លឿន
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ព្យាយាម pyieyiem 1. to persist, to persevere, to try hard
2. perseverance, effort, endeavour, diligence, zeal
នឹង nɨŋ to be fixed, steady, firm, stable, still, stagnant, unchanging, to be balanced, in equilibrium
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ហេតុ haet 1. cause, reason, motive
2. source, origin
3. because of, for the reason that
ងាយ ŋiey easy
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident