Grilled Fish (Sakanan) — 17


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៧ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ យើងឃើញថា ពួកគេទាំងពីរនាក់បានញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយ ហើយចំពោះសាច់ត្រីមួយដែលគេទិញមកនេះ គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះគេញ៉ាំបាយអស់ច្រើន អញ្ចឹងគេញ៉ាំបាយអស់ច្រើន អស់ទាំងពីរកញ្ចប់តែម្ដង ហើយអន្លក់ដែលនៅលើកម្រាលគឺអត់មានទៀតទេ បានន័យថាពួកគេញ៉ាំអស់ទាំងអស់ គឺអស់ទាំងអន្លក់ អស់ទាំងទឹកជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីផងដែរ ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ នេះ គឺសាច់ត្រីគឺនៅសល់តែឆ្អឹងនោះទេ អញ្ចឹងអត់មានសាច់ទៀតទេ បានន័យថាពួកគាត់ទាំងពីរគឺញ៉ាំសាច់ទាំងអស់ អញ្ចឹងពួកគាត់ទុកតែឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ នេះ ដោយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ឆ្អែតទាំងពីរនាក់តែម្ដង ដោយយើងឃើញនារី ដែលជាមិត្តស្រីរបស់បុរសម្នាក់ហ្នឹង គាត់អង្គុយបត់ជើងនៅលើកម្រាល ហើយយកដៃម្ខាងច្រត់ទៅលើឥដ្ឋ ដៃម្ខាងទៀតខ្ទប់ពោះរបស់គាត់ ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែឆ្អែតយ៉ាងតឹងពោះអញ្ចឹងគាត់អង្គុយសម្រាក គាត់អត់ទាន់ធ្វើការងារអ្វីផ្សេងទេ ដើម្បីឲ្យស្រកពោះសិន អញ្ចឹងយើងហៅថាឲ្យស្រកពោះ បានន័យថាឲ្យពោះរបស់គាត់ធូរ លែងសូវតឹងសិន ទើបគាត់ធ្វើការបន្ត ចំណែកឯបុរសដែលមានវ័យ ២៣ ឆ្នាំនោះ គាត់ក៏ឆ្អែតដូចគ្នា អញ្ចឹងគាត់ក៏ញ៉ាំបាយបានឆ្អែតដូចគ្នា ដូច្នេះគាត់ក៏បានយកដៃរបស់គាត់អង្អែលពោះរបស់គាត់ ហើយគាត់អង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ឡើង ដើម្បីសម្រួលខ្លួន ឲ្យក្រពះរបស់គាត់រំលាយអាហារបានល្អអញ្ចឹងគាត់អង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ ហើយទម្រេតខ្លួនទៅខាងក្រោយបន្តិច ដោយយកដៃច្រត់ទៅលើកម្រាល ដើម្បីទប់ខ្លួនឲ្យបាននឹង អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងលើខ្លួនគាត់ គាត់យកដៃច្រត់ទៅលើកម្រាល ដើម្បីអង្គុយសម្រាក ដូច្នេះគាត់សម្រាកសិន បន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយ ដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតខ្លាំងពេក អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបន្ត គាត់ត្រូវតែសម្រាកបន្តិច ដើម្បីឲ្យធូរពោះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីគាត់ញ៉ាំបាយរួច

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ពួកគេ puək kee they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ទិញ tɨɲ to buy
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
កញ្ចប់ kɑɲcɑp 1. pack, package, parcel
2. clf. for packs, packages, parcels
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
អន្លក់ ʔɑnlʊək raw/steamed vegetables (or flowers) eaten with sauces/dips
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កម្រាល kɑmraal 1. cover, covering, carpet, mat
2. sheet
Notes: root: ក្រាល; also written កំរាល
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ទឹកជ្រលក់ tɨk crɔlʊək dip, sauce
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
សល់ sɑl 1. to remain, be left over {នៅសល់ = to remain, be left over}
2. to be in excess
3. remainder, surplus
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ឆ្អឹង cʔəŋ bone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ពួកគាត់ puək koat they
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ឆ្អែត cʔaet 1. to be full, satisfied, satiated (especially with food or drink)
2. fed up with, sick and tired of
នារី nierii girl, young woman
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មិត្តស្រី mɨt srəy 1. girlfriend
2. female friend
Notes: ជើង ត
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
បត់ជើង bɑt cəəŋ 1. (describing a common method of sitting on the ground or floor) with the buttocks resting on the ground/floor and the legs folded back to one side (this is the characteristic position taken in the presence of a Buddhist monk or when praying)
2. to excrete bodily wastes, go to the toilet
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
ច្រត់ crɑt 1. to lean upon, support oneself with the hand(s) or a cane
2. to have the hands in the pockets {គាត់ច្រត់ហោប៉ៅ = he has his hands in his pockets}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឥដ្ឋ ʔət 1. brick, tile
2. to be desirable
3. pleasing, likable, preferable, satisfying
4. necessary
5. ideal
6. dear, beloved, favorite
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ខ្ទប់ ktup 1. to shut/close, to enclose, to cover
2. to shut in, block, fence in
ពោះ pʊəh stomach
បញ្ជាក់ bɑɲceak 1. to confirm, verify, certify, to clarify, explain
2. to indicate
3. to prove, to show
4. to determine
5. to announce, declare, claim
6. to order
7. to conform to
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
តឹង təŋ 1. to be taut, tight, tense
2. firm
3. rigid
4. stuffed (full)
5. tough, unyielding, inflexible
6. stern, strict
7. recalcitrant
8. slanted eyes, Mongolian eyes
សម្រាក sɑmraak 1. to rest, to relax, to cause to relieve
2. break {សម្រាកថ្ងៃត្រង់ = lunch break}
Notes: root: ស្រាក; also written សំរាក
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្រក srɑɑk 1. to recede (of water)
2. to abate (of a swelling)
3. to sink, diminish, go down
4. to decline, withdraw, retreat, ebb
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ធូរ tʰuu 1. (of one's health) to improve, get better
2. to be improving, getting better, recovering
3. to be loose (fitting), slack, lax, relaxed, at ease
4. lenient
5. easy
6. soft, weak
7. to be flowing, fluid
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free
សូវ səv rather, better, it would be better, would rather ... instead ..., preferably
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
ធ្វើការ tvəə kaa to work
បន្ត bɑntɑɑ 1. to continue (something), to keep on (doing something)
2. to add, to join
Notes: root: ត
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ឆ្នាំ cnam year
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
អង្អែល ʔɑŋʔael to caress, fondle, stroke, pet
បញ្ឈរជង្គង់ bɑɲcʰɔɔ cʊəŋkʊəŋ to raise up the knees, (to sit with the) knees drawn up against the chest
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
សម្រួល sɑmruǝl to make something easy, to comfort, to console {តាមសម្រួល = Take your time! Take it easy! No need to rush! etc.}
Notes: also written សំរួល
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ក្រពះ krɑpeah stomach, belly
រំលាយអាហារ rumliey ʔaahaa 1. to digest food
2. digestion
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ទម្រេត tumreet 1. to cause to lean, to incline
2. to bend (something)
3. to lie down, to relax
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
នឹង nɨŋ to be fixed, steady, firm, stable, still, stagnant, unchanging, to be balanced, in equilibrium
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
លំនឹង lumnɨŋ physical stability, balance, equilibrium
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ដោយសារតែ daoy saa tae because
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ពេក peek too, too much, too many
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that