Grilled Fish (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីពួកគាត់រៀបចំរួចរាល់អស់ហើយ អញ្ចឹងគាត់រៀបចំរួចរាល់ទាំង រៀបចំបាយ រៀបចំម្ហូប ក៏ដូចជារៀបចំទឹកជ្រលក់និងបន្លែសម្រាប់ផ្ទាប់ ឬក៏យើងហៅថាអន្លក់រួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរបស់គាត់តែម្ដង ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី ១៥ នេះ គាត់បានយកសមនិងស្លាបព្រាមកចាប់សាច់ត្រីញ៉ាំ អញ្ចឹងគាត់យកសមមកឆ្កឹះសាច់ត្រី រួចហើយយកសាច់ត្រីនោះមកដាក់លើស្លាបព្រា អញ្ចឹងគាត់យកសមដើម្បីចាក់សាច់ត្រី បេះសាច់ត្រី ដើម្បីយកមកដាក់លើស្លាបព្រាដើម្បីញ៉ាំ អញ្ចឹងជាទូទៅគឺត្រីគឺមានឆ្អឹងតូចដូច្នេះយើងញ៉ាំគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចជាមួយនឹងឆ្អឹង ព្រោះថាឆ្អឹងរបស់វាអាចនឹងមុត ឆ្អឹងវាគឺមុត ដូច្នេះប្រសិនបើយើងអត់ប្រយ័ត្នទេ យើងអាចស្លាក់ឆ្អឹងបាន អញ្ចឹងយើងអាចស្លាក់ឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់ក ឬក៏ឆ្អឹងអាចមុតអណ្ដាត ឬក៏មុតអញ្ចាញធ្មេញរបស់យើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយសារតែឆ្អឹងរបស់វាតូចដូច្នេះមុនពេលដែលយើងញ៉ាំត្រីគឺយើងត្រូវបេះឆ្អឹងវាចេញសិន ឬក៏យើងញ៉ាំតែសាច់វាទេ គឺយើងអត់ត្រូវទំពាទាំងឆ្អឹងនោះទេ ដោយសារតែយើងអាចនឹងមុត ឬក៏អាចយើងឲ្យស្លាក់បានអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពទី ១៥ នេះ គឺគាត់អត់ញ៉ាំទាំងឆ្អឹងទេ បានន័យថាគាត់យកសមមកកោសយកសាច់ត្រីចេញពីឆ្អឹងរបស់ត្រី ហើយគាត់យកសមនោះ ដែលជាប់សាច់ត្រី យកមកដាក់នៅលើស្លាបព្រា អញ្ចឹងដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងស្លាបព្រា អញ្ចឹងជាទូទៅកម្ពុជា ឬក៏ប្រជាជនខ្មែរ គឺគាត់ញ៉ាំបាយនឹងស្លាបព្រាជាមួយនឹងសម គឺយើងអត់ចូលចិត្តប្រើចង្កឹះនោះទេ ដែលយើងឃើញត្រីអាំងនៅក្នុងនេះគឺមានក្លិនឈ្ងុយ គឺមានក្លិនឈ្ងុយ ដោយមានផ្សែងហុយចេញពីចាន ដែលវានៅក្ដៅផងដែរ ដោយសារតែគាត់ទិញគឺត្រីដែលទើបនឹងអាំង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ពួកគាត់ puək koat they
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ម្ហូប mhoup food, meal
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ទឹកជ្រលក់ tɨk crɔlʊək dip, sauce
និង nɨŋ and
បន្លែ bɑnlae vegetable
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ផ្ទាប់ ptoap 1. to place next to, lean (something against something)
2. to uphold
3. to back up, reinforce, support
4. to line (a garment with an inner layer of cloth)
5. to be next to, adjoining
6. to set in motion (one after another in a certain sequence)
7. to arrange in a certain order
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
អន្លក់ ʔɑnlʊək raw/steamed vegetables (or flowers) eaten with sauces/dips
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អាហារ ʔaahaa food, meal
ពេលល្ងាច peel lŋiec evening, in the evening
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
សម sɑɑm 1. (table) fork
2. trident, three-pronged fishing spear
3. training, exercise(s)
4. to rehearse
ស្លាបព្រា slaap prie 1. spoon
2. spoonful
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
ឆ្កឹះ ckəh 1. to scratch/scrape something (with the finger or a stick) a single time
2. to pluck/pick out
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
បេះ beh 1. to pick/pluck (fruit, flowers)
2. to remove, wipe off
3. to kill
4. almost on target, nearly
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ឆ្អឹង cʔəŋ bone
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ព្រោះ prʊəh because (of), since
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
មុត mut 1. to be sharp
2. to cut, pierce, stab
3. to be cut, stabbed
4. hard, tough, firm, brave
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ប្រយ័ត្ន prɑyat careful, to take care
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ស្លាក់ slak 1. to choke (e.g., on a bone)
2. to be silenced, be unable to speak or reply (in a debate)
3. to cease talking suddenly
4. to have a catch in one's voice
5. to be unable to swallow
បំពង់ក bɑmpʊəŋ kɑɑ throat
អណ្ដាត ʔɑndaat 1. tongue
2. reed (of a musical instrument)
Notes: ជើង ដ
អញ្ចាញធ្មេញ ʔɑɲcaaɲ tmɨɲ gum(s)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ដោយសារតែ daoy saa tae because
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ទំពា tumpie to chew
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
កោស kaoh to grate, scrape (off), scratch/dig out {កោសខ្យល់ = Cambodian folk remedy for headaches, stomach aches, etc., where one repeatedly scrapes the skin with a coin (or betel leaf for infants) to raise welts and stimulate the circulation — wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.}
ពី pii from, since, of, about, at
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ប្រើ praə to use
ចង្កឹះ cɑŋkəh chopsticks
អាំង ʔaŋ 1. to bake, broil, roast, grill, toast
2. to roast by holding over a fire (in a rolled up shape, on a spit), barbecue
ក្លិន klən odor, smell, scent
ឈ្ងុយ cŋuy to smell delicious/fragrant
ផ្សែង psaeŋ 1. smoke, steam
2. to be smoky
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ចាន caan plate, bowl, dish
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ទិញ tɨɲ to buy
ទើបនឹង təəp nɨŋ to have just [done something]