Grilled Fish (Sakanan) — 13


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៣ រូបភាពទី ១៣ បន្ទាប់ពីពួកគេរៀបចំចានម្ហូប និងចានទឹកជ្រលក់រួចរាល់ហើយ ពួកគេក៏បានអង្គុយទល់មុខគ្នា អញ្ចឹងយើងឃើញពួកគេកំពុងតែអង្គុយទល់មុខគ្នា ដោយស្ត្រីដែលជាមិត្តស្រីនោះ គាត់អង្គុយលុតជង្គង់ ឬក៏អង្គុយបត់ជើង ដោយដៃទាំងពីរគឺដាក់នៅលើភ្លៅ ចំណែកឯបុរសដែលមានវ័យ ២៣ ឆ្នាំនោះ គាត់អង្គុយពែនភ្នែន អញ្ចឹងជាធម្មតា មនុស្សស្រីគឺគាត់តែងតែអង្គុយលុតជង្គង់ឬក៏អង្គុយបត់ជើង ចំណែកឯមនុស្សប្រុស គាត់ចូលចិត្តអង្គុយពែនភ្នែន ហើយនៅចំខាងមុខរបស់ពួកគេ ឬក៏នៅកណ្ដាលពួកគេ គឺមានត្រីចំនួនមួយ ដែលកំពុងតែហុយ និងមានក្លិនឈ្ងុយ ហើយមានចានបន្លែពីរចានផងដែរដែលនៅក្បែរនោះ អញ្ចឹងពួកគេក៏ញ៉ាំត្រីជាមួយនឹងបន្លែ ផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែ ដោយយើងឃើញគាត់ទាំងពីរនាក់ គឺអង្គុយនៅលើកម្រាល ហើយមានកញ្ចប់ម្ហូបនៅក្បែរខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅ គឺនៅកម្ពុជា គឺយើងភាគច្រើនគឺយើងញ៉ាំបាយដោយប្រើប្រាស់កន្ទេល គឺយើងអត់ប្រើប្រាស់តុទេ អញ្ចឹងពេលខ្លះ អ្នកខ្លះ ក្រុមគ្រួសារខ្លះ គាត់ញ៉ាំបាយនៅលើតុ បានន័យថាគាត់រៀបចំតុ ហើយគាត់ដាក់បាយនៅលើតុ រួចក៏អង្គុយលើកៅអីដើម្បីញ៉ាំ ប៉ុន្តែភាគច្រើន ភាគច្រើននៅកម្ពុជា គឺយើងអត់ប្រើប្រាស់តុទេ បានន័យថាយើងអត់ប្រើប្រាស់តុទេ គឺយើងក្រាលកន្ទេល ឬក៏ការក្រាលកម្រាល អញ្ចឹងយើងក្រាលកន្ទេលនៅលើឥដ្ឋ ឬក៏នៅលើរនាបផ្ទះរបស់យើង បន្ទាប់មកយើងញ៉ាំបាយនៅលើកន្ទេល អញ្ចឹងវាជាវប្បធម៌មួយរបស់កម្ពុជា គឺយើងញ៉ាំបាយនៅលើកន្ទេល

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ពួកគេ puək kee they
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
ចាន caan plate, bowl, dish
ម្ហូប mhoup food, meal
និង nɨŋ and
ទឹកជ្រលក់ tɨk crɔlʊək dip, sauce
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ទល់មុខ tʊəl muk to be face to face, opposite (something)
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មិត្តស្រី mɨt srəy 1. girlfriend
2. female friend
Notes: ជើង ត
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
លុតជង្គង់ lut cʊəŋkʊəŋ to kneel down
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
បត់ជើង bɑt cəəŋ 1. (describing a common method of sitting on the ground or floor) with the buttocks resting on the ground/floor and the legs folded back to one side (this is the characteristic position taken in the presence of a Buddhist monk or when praying)
2. to excrete bodily wastes, go to the toilet
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ភ្លៅ plɨv 1. thigh
2. lap
3. axis, axle, shaft
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
បុរស boʔrɑh man, male person
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ឆ្នាំ cnam year
ពែនភ្នែន pɛɛn pnɛɛn to sit cross-legged
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ស្រី srəy woman, female
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ប្រុស proh man, male
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ចំ cɑm directly, exactly, precisely
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ក្លិន klən odor, smell, scent
ឈ្ងុយ cŋuy to smell delicious/fragrant
បន្លែ bɑnlae vegetable
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ក្បែរ kbae to be near, close to
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ផ្ទាប់ ptoap 1. to place next to, lean (something against something)
2. to uphold
3. to back up, reinforce, support
4. to line (a garment with an inner layer of cloth)
5. to be next to, adjoining
6. to set in motion (one after another in a certain sequence)
7. to arrange in a certain order
នាក់ neak clf. for people
កម្រាល kɑmraal 1. cover, covering, carpet, mat
2. sheet
Notes: root: ក្រាល; also written កំរាល
កញ្ចប់ kɑɲcɑp 1. pack, package, parcel
2. clf. for packs, packages, parcels
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
កន្ទេល kɑnteel mat
Notes: may be woven of many different grasses such as ជ្រេ, រំចេក, រុន, but it is commonly woven of កក់
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ក្រុមគ្រួសារ krom kruəsaa family, family members
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
កៅអី kav ʔəy chair, seat
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ក្រាល kraal 1. to spread (out), cover, pave, floor, lay out, unroll
2. to display
3. to be swollen, distended
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ឥដ្ឋ ʔət 1. brick, tile
2. to be desirable
3. pleasing, likable, preferable, satisfying
4. necessary
5. ideal
6. dear, beloved, favorite
រនាប rɔniep 1. slat(s)
2. floor boards, flooring (especially wooden slats or pieces of split bamboo that have been lashed together to form large flat sections)
3. trellis(work), latticework
4. close together and in disorder (e.g., many people sleeping on the floor)
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
វប្បធម៌ voappaʔ tʰoa 1. culture
2. cultural