Grilled Fish (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានទិញត្រីនិងបាយចំនួនពីរកញ្ចប់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកបាយនិងត្រីដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ធំមួយ អញ្ចឹងគាត់ខ្ចប់ត្រីនៅក្នុងក្រដាសកាសែត ហើយបាយខ្ចប់នៅក្នុងកញ្ចប់តូចអញ្ចឹងដើម្បីយួរទៅផ្ទះឲ្យមានភាពងាយស្រួល គាត់ក៏បានមានថង់ក្រណាត់តូចមួយ ឬក៏ថង់ក្រដាស យើងហៅថាថង់បរិស្ថានមួយ ដែលយើងហៅថាថង់ក្រណាត់ អញ្ចឹងគាត់អាចយកថង់ក្រណាត់ធំមួយ មកដាក់ត្រីនិងបាយរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងនោះ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងថង់ក្រណាត់នោះ គឺយើងឃើញមានក្រដាសកាសែតដែលរុំត្រីអម្បាញ់មិញចំនួនមួយ និងមានបន្លែផងដែរ បន្លែប្រហែលជាបន្លែទុកញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំង ឬក៏មានម្ហូបផ្សេងទៀតផងដែរ ហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញមានបាយចំនួនពីរកញ្ចប់ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ទិញរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានដាក់ទឹកជ្រលក់ចូលទៅក្នុងនោះផងដែរ ដោយសារតែត្រីអាំងភាគច្រើនគឺជាត្រីសាប គឺវាមានរសជាតិសាប ដូច្នេះយើងអត់អាចញ៉ាំទទេបានទេ គឺអត់ឆ្ងាញ់ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ យើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ ដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺគាត់បានទិញទឹកជ្រលក់មួយកញ្ចប់ផងដែរ ប៉ុន្តែជាទូទៅទឹកជ្រលក់ត្រីគឺយើងអត់ចាំបាច់ទិញទេ គឺនៅ[ក្នុង]កម្ពុជាគឺយើង នៅពេលដែលយើងទិញត្រី គឺអ្នកលក់តែងតែឲ្យទឹកជ្រលក់មកជាមួយតែម្ដង ដើម្បីជ្រលក់ជាមួយត្រី អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញគាត់ដាក់ទឹកជ្រលក់ត្រីចូល[ទៅ]មួយកញ្ចប់ ចូលទៅក្នុងថង់ធំរបស់គាត់ដើម្បីយួរទៅផ្ទះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទិញ tɨɲ to buy
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
និង nɨŋ and
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ពីរ pii, pɨl two
កញ្ចប់ kɑɲcɑp 1. pack, package, parcel
2. clf. for packs, packages, parcels
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ថង់ tʰɑŋ bag, pouch, small sack, shoulder bag, purse
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ខ្ចប់ kcɑp to pack, wrap, make into a package
ក្រដាស krɑdaah 1. paper
2. membrane
កាសែត kaasaet newspaper
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
យួរ yuə to carry (by a handle)
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
បរិស្ថាន bɑɑreʔstʰaan ecosystem, environment
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
រុំ rum 1. to bandage, wrap
2. to dress (a wound)
3. to wind around, coil
4. to turn (something round)
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
បន្លែ bɑnlae vegetable
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អាំង ʔaŋ 1. to bake, broil, roast, grill, toast
2. to roast by holding over a fire (in a rolled up shape, on a spit), barbecue
ម្ហូប mhoup food, meal
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
ទឹកជ្រលក់ tɨk crɔlʊək dip, sauce
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
សាប saap 1. bland, not salty (enough), tasteless
2. to sow (seeds)
3. powerless, ineffective, valueless, impotent
4. water: fresh
5. to be dull, uninteresting
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទទេ tɔtee 1. to be empty, vacant
2. to be free, idle
3. to be gratis, free of charge
4. to be bare, naked, unadorned
5. to be alone, all by oneself
6. for no reason {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អ្នកលក់ neak lʊək seller
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ជាមួយ cie muəy with
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ជ្រលក់ crɔlʊək 1. to dip (into a liquid)
2. to soak