Grilled Fish (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីអ្នកលក់ អ្នកទិញ គាត់បានទិញត្រីចំនួនមួយហើយ អញ្ចឹងអ្នកលក់ គាត់បានប្រញាប់រួសរាន់ខ្ចប់ត្រីនោះឲ្យភ្ញៀវ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញអ្នកលក់បានយកត្រីដែលអាំងឆ្អិនរួច អញ្ចឹងត្រីអាំងឆ្អិន គាត់បានយកខ្ចប់នឹងក្រដាសកាសែត អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ចង់ការពារបរិស្ថានផង អញ្ចឹងគាត់អត់ប្រើថង់ប្លាស្ទិកនោះទេ ព្រោះថាប្រើថង់ប្លាស្ទិក ពេលខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ដោយសារតែវាជាសារធាតុគីមី ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបោះចោលថង់ប្លាស្ទិកផ្ដេសផ្ដាស វាអាចហូរទៅក្នុងលូ ឬក៏ហូរទៅកប់ទៅក្នុងដី វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចជាស្ទះលូ ឬក៏ដីខ្វះជីវៈជាតិជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានស្អាត ដើម្បីឲ្យបរិស្ថានស្អាត យើងត្រូវប្រើប្រាស់ក្រដាសកាសែតវិញ អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបុរសនោះ ដែលជាអ្នកលក់ គាត់បានប្រើប្រាស់ក្រដាសកាសែត ដើម្បីខ្ចប់ត្រីរបស់គាត់ឲ្យទៅភ្ញៀវ ដែលគាត់អត់ប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនោះទេ ម្យ៉ាងក្រដាសកាសែតគឺមានតម្លៃថោក ដូច្នេះគាត់អាចចំណេញបានច្រើន ប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់ក្រដាសកាសែតដើម្បីខ្ចប់ត្រី អញ្ចឹងគាត់អាចចំណេញច្រើនផងដែរ ដោយយើងឃើញគាត់បានរុំត្រីចូលទៅក្នុងក្រដាសកាសែតមួយសន្លឹក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
អ្នកលក់ neak lʊək seller
អ្នកទិញ neak tɨɲ customer, purchaser, shopper, buyer
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទិញ tɨɲ to buy
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
រួសរាន់ ruəh roan 1. to be prompt, quick
2. pressing, urgent
3. to bustle, hurry
ខ្ចប់ kcɑp to pack, wrap, make into a package
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ភ្ញៀវ pɲiəv 1. guest, visitor
2. client, customer
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
អាំង ʔaŋ 1. to bake, broil, roast, grill, toast
2. to roast by holding over a fire (in a rolled up shape, on a spit), barbecue
ឆ្អិន cʔən 1. to be cooked
2. mature, experienced, well-versed
3. of red: to be bright
4. to be pure/without impurities (especially of gold)
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ក្រដាស krɑdaah 1. paper
2. membrane
កាសែត kaasaet newspaper
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ការពារ kaapie to protect, defend
បរិស្ថាន bɑɑreʔstʰaan ecosystem, environment
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ប្រើ praə to use
ថង់ tʰɑŋ bag, pouch, small sack, shoulder bag, purse
ប្លាស្ទិក plaastɨk plastic
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សារធាតុ saaraʔ tʰiet substance, agent
គីមី kiimii 1. chemistry
2. chemical
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
បោះចោល bɑh caol to throw (away), to abandon
ផ្ដេសផ្ដាស pdeeh pdaah 1. to be pernicious, lazy
2. ridiculous, silly
3. useless
4. careless, irresponsible
5. disorderly, confused, in a disorderly manner
6. carelessly without thinking
Notes: ជើង ដ
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លូ luu 1. pipe (for water or sewage), water pipe (made of a tree trunk)
2. dogs: to howl
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
កប់ kɑp 1. to bury
2. to hide, conceal
3. to disappear
4. to get lost
5. to be buried, hidden
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ស្ទះ steah 1. to obstruct, block, close up, stop up {ស្ទះចរាចរណ៍ = traffic jam} {ស្ទះផ្លូវ = traffic jam}
2. to brick up, cork, shut, plug
3. to jam, foul
ខ្វះ kvah 1. to lack, to miss, to be short of, to not have
2. to fail (to do something)
ជីវៈជាតិ ciiveaʔciet 1. biology
2. life
Notes: also written ជីវជាតិ
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
វិញ vɨɲ again, back, instead
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
បុរស boʔrɑh man, male person
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ម្យ៉ាង myaaŋ one kind/category/way/method (contraction of មួយយ៉ាង )
Notes: also written ម៉្យាង
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
ថោក tʰaok 1. to be cheap (of price or behavior), inexpensive
2. petty, trivial, inconsequential
ចំណេញ cɑmnəɲ 1. benefit, gain, profit
2. income
3. to gain, profit from
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
រុំ rum 1. to bandage, wrap
2. to dress (a wound)
3. to wind around, coil
4. to turn (something round)
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
សន្លឹក sɑnlək 1. sheet (of paper), page, leaf
2. clf. for thin flat objects such as leaves and sheets of paper