Grilled Fish (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានទិញត្រីចំនួនមួយក្បាលហើយ បន្ទាប់មកបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ គាត់បានលើកដៃជាសញ្ញាឡើងពីរ បានន័យថាគាត់លើកដៃម្រាមពីរឡើង ដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺលើកម្រាមពីរ ដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថា គាត់ត្រូវការបាយពីរកញ្ចប់ អញ្ចឹងដោយសារតែនៅផ្ទះគាត់មានគ្នាចំនួនពីរនាក់ ប្រហែលជាគាត់មានគ្នាចំនួនពីរនាក់ ដូច្នេះគាត់ទិញបាយដំណើបចំនួនពីរកញ្ចប់ ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅយើងញ៉ាំបាយធម្មតា គឺយើងអត់ញ៉ាំបាយដំណើបទេ ដោយសារតែបាយដំណើបគឺវារៀងស្អិត អញ្ចឹងវាពិបាកញ៉ាំ ដូច្នេះគឺយើងញ៉ាំបាយអង្ករខ្សាយ គេហៅថាអង្ករខ្សាយ អញ្ចឹងជាបាយមួយដែលមានពណ៌ ហើយអត់សូវស្អិតនោះទេ ដូច្នេះនៅកម្ពុជាគឺយើងញ៉ាំបាយអង្ករខ្សាយ គឺយើងអត់ញ៉ាំបាយដំណើបទេអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ដើម្បីទិញបាយចំនួនពីរកញ្ចប់បន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីគាត់ទិញត្រីហើយ ដូច្នេះគាត់បានលើកដៃចំនួនពីរឡើង ដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកលក់ឲ្យអ្នកលក់ខ្ចប់បាយចំនួនពីរកញ្ចប់យកមកឲ្យគាត់ ដែលរូបភាពទីនេះ យើងឃើញអ្នកលក់ គាត់បានកាន់បាយចំនួនពីរកញ្ចប់យកមកឲ្យបុរសម្នាក់នោះ ដែលគាត់លើកបាយចំនួនពីរកញ្ចប់ឡើង ហើយគាត់បានចង្អុលទៅកាន់កញ្ចប់បាយទាំងនោះ ដើម្បីប្រាប់ទៅដល់បុរសម្នាក់នោះទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់កាន់បាយពីរកញ្ចប់ ដែលបាយទាំងពីរកញ្ចប់គឺដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយគឺ មួយកញ្ចប់មួយ មួយកញ្ចប់មួយ សម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ អញ្ចឹងបាយពីរកញ្ចប់សម្រាប់មនុស្សពីរនាក់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទិញ tɨɲ to buy
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អ្នកលក់ neak lʊək seller
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សញ្ញា saɲɲaa 1. sign, symbol
2. mark (e.g., punctuation)
3. signal, notice
4. to agree, give consent
5. to promise, give one's word
Notes: see also សន្យា
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ពីរ pii, pɨl two
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ម្រាម mriem digit (finger or toe)
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
កញ្ចប់ kɑɲcɑp 1. pack, package, parcel
2. clf. for packs, packages, parcels
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
នាក់ neak clf. for people
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
បាយដំណើប baay dɑmnaəp 1. sticky/glutinous rice
2. kind of grass with a tough stem and small seeds
3. kind of poisonous thorny plant
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
ស្អិត sʔət 1. to be sticky, adhesive, adherent
2. stuck (to), attached (to)
3. to be addictive
4. (of weather) to be sticky, muggy
5. closely, like glue
6. to be loath to forgive someone, reluctant to forget someone's mistake
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
អង្ករខ្សាយ ʔɑŋkɑɑ ksaay ordinary rice
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
បន្ថែម bɑntʰaem 1. to add (to), increase
2. to supplement, replenish
3. additionally, in addition to
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្ចប់ kcɑp to pack, wrap, make into a package
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
តម្រូវការ tɑmrəv kaa requirement
Notes: source: glosbe.com
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person