Going To The ATM (Sakanan) — 08


នៅក្នុងរូបភាពទីបាទ នៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះ គាត់បានបញ្ចូលលេខសម្ងាត់រួចរាល់ហើយ យើងឃើញថា យើងត្រូវបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវការដកអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ នារីម្នាក់នោះ គាត់បានវាយបញ្ចូលលេខទឹកប្រាក់ចំនួន ១៥០០ ដុល្លារ អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការប្រាក់ចំនួន ១៥០០ ដុល្លារ ហើយនៅលើអេក្រង់ ឬក៏នៅលើស្គ្រីន បាទ យើងហៅថាអេក្រង់ គឺមានបង្ហាញលេខចំនួន ១៥០០ ដុល្លារ តាមតម្រូវការរបស់នារីម្នាក់នោះ ហើយមានអក្សរពីរ គឺអក្សរយល់ព្រម និងអក្សរមិនយល់ព្រម ដែលអក្សរយល់ព្រម គឺនៅគ្រាប់ចុចពណ៌បៃតង រីឯអក្សរមិនយល់ព្រម គឺនៅប៊ូតុង ឬក៏គ្រាប់ចុចពណ៌[បៃតង] ពណ៌ក្រហម អញ្ចឹងនៅលើរូបភាពនេះ យើងឃើញថា មានអក្សរ yes និងអក្សរ cancel អញ្ចឹងអក្សរ yes បានន័យថា យល់ព្រម អក្សរ cancel បានន័យថា មិនយល់ព្រមដូច្នេះម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនឹងបញ្ជាក់យើងម្ដងទៀត ថាតើយើងពិតជាយល់ព្រមដកប្រាក់ចំនួន ១៥០០ ដុល្លារនោះដែរទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយល់ព្រមដកប្រាក់ ១៥០០ ដុល្លារ យើងគ្រាន់តែចុចលើគ្រាប់ចុច yes ឬក៏គ្រាប់ចុចយល់ព្រម ដើម្បីដកប្រាក់ ឬក៏បើយើងមិនយល់ព្រមទេ យើងគ្រាន់តែចុចលើគ្រាប់ចុចពណ៌ក្រហម ដែលមានន័យថា មិនយល់ព្រមអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមទាំងអស់ តែងតែសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញ បាទ សួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថាយើងយល់ព្រមដកប្រាក់ចំនួនដែលយើងត្រូវការនោះដែរទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បញ្ចូល bɑɲcoul 1. to insert, cause to enter, put into, introduce (into), force in
2. to appoint (to a position)
3. to charge (with electricity)
4. to include
5. to combine
Notes: root: ចូល
លេខសម្ងាត់ leek sɑmŋat passcode
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ទឹកប្រាក់ tɨk prak 1. money, cash
2. silver-plating
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ដក dɑɑk 1. to pull out, to extract
2. to subtract {ប្រាំដកបីស្មើពីរ = 5 minus 3 equals 2}
3. minus {ដកពីរ = -2}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
វាយ viey, vay 1. to beat (with the hand, a stick, club or whip), hit, slap, strike
2. to type
3. to strike (of a clock)
4. to fight, invade, attack
5. to analyze, to sum up a situation
6. to discuss the price of something
7. kind of plant that produces small edible fruit which turn red when ripe
Notes: see also វ៉ៃ
លេខ leek 1. number, figure, numeral
2. writing, drawing, letter, mark
3. to write, to draw
ដុល្លារ dollaa dollar
ប្រាក់ prak 1. money
2. silver
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
អេក្រង់ ʔeekrɑŋ 1. screen (of a computer, tablet, phone etc.)
2. movie screen
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្គ្រីន skriin screen
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
តម្រូវការ tɑmrəv kaa requirement
Notes: source: glosbe.com
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អក្សរ ʔaksɑɑ 1. letter (of the alphabet)
2. script, alphabet
3. written language
4. writing
ពីរ pii, pɨl two
យល់ព្រម yʊəl prɔɔm to approve, to agree
និង nɨŋ and
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
គ្រាប់ចុច kroap coc key (e.g., of a keyboard, mobile phone, remote control)
ពណ៌ poa color, complexion
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
រីឯ rii ʔae as for, regarding
ប៊ូតុង buutoŋ button
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
អេធីអឹម ʔee tʰii ʔəm ATM
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
បញ្ជាក់ bɑɲceak 1. to confirm, verify, certify, to clarify, explain
2. to indicate
3. to prove, to show
4. to determine
5. to announce, declare, claim
6. to order
7. to conform to
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ពិតជា pɨt cie 1. certainly, surely
2. will certainly, will surely
ដកប្រាក់ dɑɑk prak to withdraw money
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
បើ baə 1. if, may be
2. although
មានន័យ mien ney to mean
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
ឡើងវិញ laəŋ vɨɲ following a verb: [verb] again