Going To Bed (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានច្របាច់ថ្នាំដុសធ្មេញដាក់លើច្រាសដុសធ្មេញរបស់គាត់ អញ្ចឹងជាទូទៅ មុនពេលចូលគេង យើងត្រូវដុសធ្មេញ ឬក៏ដុសសម្អាតធ្មេញយើងជាមុនសិន ដោយ យើង មួយថ្ងៃ យើងត្រូវដុសធ្មេញបីដង គឺដើម្បីថែរក្សាធ្មេញយើងឲ្យបានស្អាត ហើយធ្មេញរបស់យើងត្រូវដុសដោយប្រើថ្នាំដុសធ្មេញជាមួយនឹងច្រាសដុសធ្មេញដែលច្រាសដុសធ្មេញគឺជាច្រាសមួយដែលមានល្មមទៅនឹងដាក់ចូលមាត់របស់យើងដើម្បីដុសធ្មេញ ហើយសរសៃច្រាសគឺទន់គឺអត់រឹងដូចច្រាសបោកខោអាវនោះទេដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺដៃម្ខាងរបស់ក្មេងប្រុសនោះកំពុងតែកាន់បំពង់ថ្នាំដុសធ្មេញ ហើយដៃម្ខាងទៀតកំពុងតែកាន់ដងច្រាសដុសធ្មេញ ដែលច្រាសដុសធ្មេញរបស់គាត់មានពណ៌ផ្កាឈូក ហើយសរសៃច្រាសដុសធ្មេញគឺមានពណ៌អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែច្របាច់ថ្នាំដុសធ្មេញចេញពីបំពង់ថ្នាំដុសធ្មេញ ហើយដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញនោះមកលើច្រាសដុសធ្មេញ ដើម្បីយកទៅដុសធ្មេញអញ្ចឹងយើងឃើញ ជាធម្មតាថ្នាំដុសធ្មេញគឺដាក់ក្នុងបំពង់មួយដែលអាចច្របាច់បាន ព្រោះនៅពេលដែលយើងត្រូវការដុសធ្មេញ គឺយើងគ្រាន់តែយកដៃច្របាច់បំពង់ថ្នាំដុសធ្មេញនោះ នោះថ្នាំដុសធ្មេញនឹងចេញមកតាមមាត់បំពង់ ហើយយើងយកច្រាសដុសធ្មេញទៅត្រង ដើម្បីដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញយកមកដុសធ្មេញដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែច្របាច់ថ្នាំដុសធ្មេញចេញពីបំពង់ថ្នាំដុសធ្មេញ ដើម្បីដាក់មកលើច្រាសដុសធ្មេញ ដើម្បីដុសធ្មេញ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ច្របាច់ crɑbac 1. to press, to squeeze with the fingers
2. to massage (muscles)
3. to knead
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ច្រាសដុសធ្មេញ craah doh tmɨɲ toothbrush
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចូលគេង coul keeŋ to go to bed, to go to sleep
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ធ្មេញ tmɨɲ tooth
ជាមុនសិន cie mun sən first
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
បី bəy three
ដង dɑɑŋ time, occurrence, occasion
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ថែរក្សា tʰae reaksaa to care for, to take care of
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រើ praə to use
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ច្រាស craah 1. brush
2. to brush, clean with a brush
3. to brush/scrape against
4. to physically move from a higher to a lower position
5. to go against (e.g., the current, wind)
6. to be opposite
7. oncoming, counter
8. in the wrong/opposite direction
9. of a bird: to pounce upon/attack/fly at (something)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
សរសៃ sɑɑsay, təsay 1. thread, filament, string, fiber
2. tendon
3. blood vessel
4. nerve
5. vein (of a mineral)
6. clf. for noodles, strings, threads, and other filaments or hair-like objects
ទន់ tʊən 1. to be soft, supple, pliant, flexible
2. tender
3. gentle, kind
4. to be weak, lifeless, worn out, discouraged
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
រឹង rɨŋ hard, firm, tough, stiff
ដូច douc alike, similar, like, as
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ដង dɑɑŋ 1. pole, post
2. handle (of an axe, shovel, knife), neck (of a musical instrument)
3. shaft, tongue (of a plow)
4. yoke
5. body, torso, trunk
ពណ៌ poa color, complexion
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
sɑɑ color: white
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ត្រង trɑɑŋ 1. to filter, screen, strain, purify, decant
2. to collect, catch liquid (in a container)
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ