Getting Up (Sakanan) — 09


ចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីដុសធ្មេញរួច នារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានងូតទឹក បាទ អញ្ចឹងការងូតទឹករបស់គាត់ គឺងូតដោយទឹកផ្កាឈូក បាទ ជាទូទៅ នៅក្នុងទីក្រុង គឺយើងប្រើប្រាស់ទឹកផ្កាឈូកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់យើង ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតាមទីជនបទវិញ ការងូតទឹក គឺគាត់មិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការប្រើប្រាស់ទឹកម៉ាស៊ីន ភាគច្រើនគឺសម្បូរតែនៅក្នុងទីក្រុងតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅទីជនបទ គឺយើងប្រើប្រាស់ទឹកពាងឬក៏ទឹកអាង ដោយបានទទួលមកពីទឹកភ្លៀង អញ្ចឹងអ្នកនៅជនបទ គាត់ប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀង នៅពេលដែលភ្លៀងមក គាត់ត្រងភ្លៀងទុកដាក់ក្នុងពាងឬក៏ក្នុងអាង បន្ទាប់មកគាត់យកទឹកភ្លៀងនោះឲ្យមកប្រើប្រាស់ ដោយគាត់មានផ្តិលមួយ គាត់យកផ្តិលចាក់លើខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីងូតទឹក ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង គឺគេប្រើប្រាស់ទឹកម៉ាស៊ីន ដូច្នេះគេគ្រាន់តែបើកក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក ទឹកនឹងចេញមកភ្លាមតែម្ដង ដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះ នារីម្នាក់នោះ គាត់បានងូតទឹកដោយប្រើប្រាស់ក្បាលទឹកម៉ាស៊ីន គឺជាទឹកផ្កាឈូកគាត់ងូតទឹកបណ្ដើរ ដុសសាប៊ូបណ្ដើរ និងកក់សក់បណ្ដើរអញ្ចឹងក្នុងការសម្អាតខ្លួន ការងូតទឹក យើងត្រូវប្រើប្រាស់សាប៊ូដើម្បីដុសខ្លួនផងដែរ ព្រោះថាពេញមួយថ្ងៃដែលយើងធ្វើការហើយ មេរោគនឹងតោងជាប់ខ្លួនយើង ដូច្នេះ នៅពេលដែលយើងគេង យើងងូតទឹកសម្អាតខ្លួនបានមួយសា ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេង គឺនឹងមានញើស បានន័យថាពេលដែលយើងគេង ក៏យើងបែកញើសដែរ អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងប្រឡាក់ ឬក៏ស្អិតខ្លួន ឬក៏មានមេរោគតោងនៅជាប់ខ្លួនយើងជាក់ជាមិនខាន អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងងូតទឹក យើងត្រូវសម្អាតខ្លួនយើងឲ្យបានស្អាត ដោយដុសខ្លួនយើងជាមួយនឹងសាប៊ូ បាទ ហើយកក់សក់យើងផងដែរ ព្រោះថាសក់របស់យើងត្រូវសម្អាតយ៉ាងតិចមួយសប្តាហ៍ ឬក៏មួយអាទិត្យបីដង អញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍មានរយៈពេលថ្ងៃ ដូច្នេះយើងត្រូវអនុវត្តតាមក្បួនអនាម័យ គឺមួយសប្តាហ៍យើងត្រូវកក់សក់យ៉ាងតិចក៏បីដងដែរ ដើម្បីកម្ចាត់ធាតុកខ្វក់ចេញពីសក់ក្បាលរបស់យើង ដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លា និងការពារការរមាស់ក្បាលអញ្ចឹងរូបភាពទីនេះ នារីម្នាក់នោះ គាត់បានកក់សក់របស់គាត់នឹងសាប៊ូ ហើយគាត់កំពុងដុសខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរ នៅពេលដែលគាត់ងូតទឹក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ងូត ŋuut 1. to wash oneself in a bath or shower
2. to bathe
3. clf. for light rains
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
បើសិនជា baə sən cie if (perhaps, by any chance)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ជនបទ cʊəneaʔbɑt, cɔɔnbɑt country, countryside
វិញ vɨɲ again, back, instead
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទឹកម៉ាស៊ីន tɨk maasin tap water
Notes: also pronounced maasɨn
គ្រប់គ្រាន់ krup kroan sufficient, enough, adequate
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
សម្បូរ sɑmbou abundant, plentiful
Notes: also written សំបូរ
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ពាង pieŋ 1. large earthenware storage jar (especially for storing water)
2. kind of vulture
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
អាង ʔaaŋ 1. to depend, to rely on, count (on)
2. to hope (for)
3. support, backing
4. proof
5. basin, vat, tub, tank, cistern, (swimming) pool
6. kind of wide-mouthed vase/jar
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ពី pii from, since, of, about, at
ទឹកភ្លៀង tɨk pliəŋ rain, rainwater
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ត្រង trɑɑŋ 1. to filter, screen, strain, purify, decant
2. to collect, catch liquid (in a container)
ទុកដាក់ tuk dak 1. to arrange (in a sequence), put in order
2. to organize
3. to put to work
4. to apply, place
5. to keep, preserve
6. to marry off
7. ទុកដាក់ ... ជា: to consider
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ផ្តិល ptəl kind of metal bowl, bowl or basin generally made of copper or silver
Notes: ជើង ត
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក kbaal roubiinee tɨk faucet, tap
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ភ្លាម pliem 1. immediately, at once, right away
2. suddenly
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ដូច douc alike, similar, like, as
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
សាប៊ូ saabuu soap
និង nɨŋ and
កក់សក់ kɑk sɑk to wash/shampoo the hair
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
មេរោគ mee rook micro-organism, germ, virus, microbe
តោង taoŋ 1. to hang on to, catch hold of, to cling to/stick to
2. should, ought to, must, have to
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
គេង keeŋ to lie down, to sleep
សា saa 1. to roll something up (e.g., a mat)
2. to pick/gather up (what has been spread out), collect
3. to turn something over
4. to bring in something
5. to expose to the sun
6. to recur (as an illness)
7. to review
8. to do again, repeat
9. new sprout (from an old root)
10. to sprout anew
11. time, occurrence
12. edition
13. one time, just once
14. bloat/colic (of elephants, horses or oxen)
15. kind of Cambodian fish salad
16. (urinary) bladder (especially of animals such as civets, ducks)
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
ញើស ɲəəh 1. sweat, perspiration
2. to blow (one's nose)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
បែកញើស baek ɲəəh to sweat
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ស្អិត sʔət 1. to be sticky, adhesive, adherent
2. stuck (to), attached (to)
3. to be addictive
4. (of weather) to be sticky, muggy
5. closely, like glue
6. to be loath to forgive someone, reluctant to forget someone's mistake
ជាក់ជា ceak cie surely
មិនខាន mɨn kʰaan certainly, without fail
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
សក់ sɑk hair
យ៉ាងតិច yaaŋ təc at least
សប្តាហ៍ sappdaa week
Notes: ជើង ត; also written with ជើង ដ
អាទិត្យ ʔaatɨt 1. sun
2. week
3. Sunday, as in ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
បី bəy three
ដង dɑɑŋ time, occurrence, occasion
រយៈពេល reaʔyeaʔ peel 1. interval/period of time
2. duration
3. allotted time
អនុវត្ត ʔaʔnuʔvoat 1. to apply, execute, implement
2. to follow, act in accordance (to), comply with, conform to
3. to use, employ
4. to work out (e.g., a plan)
ក្បួន kbuən 1. theory, doctrine
2. method, procedure
3. principle, model
4. sketch
5. formula
6. textbook, instruction manual
7. line, parade, procession, train
8. trick
អនាម័យ ʔaʔnaamay 1. hygiene, sanitation
2. health
កម្ចាត់ kɑmcat 1. to force out, get rid of, eject
2. to disperse, scatter
3. to squander
4. to eliminate, remove, eradicate
5. to send away, banish
6. to cure, expel a sickness
7. to exorcise (a ghost)
8. to repeal (a law)
9. to reject, shun
Notes: root: ខ្ចាត់; also written កំចាត់
ធាតុ tʰiet 1. (physical) substance/element, matter
2. element of consciousness, essence
3. the four elements of the body (ដី, ទឹក, ខ្យល់, ភ្លើង)
4. the three elements of the cosmos (កាមធាតុ, រូបធាតុ, អរូបធាតុ)
5. nature, temperament
6. cremated remains, relics
កខ្វក់ kɑkvɑk to be dirty, polluted, stained
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ស្រស់ srɑh 1. to be fresh, green, freshly picked (e.g., of flowers), recently caught (of fish)
2. vivid
3. to be beautiful, handsome, pretty, attractive
4. to be cheerful, vivacious
5. pleasant
6. in an exacting manner, punctually, in a spic-and-span manner
7. beautifully
8. to be drained, dehydrated, dried up, dry
ថ្លា tlaa 1. to be clear, limpid, transparent (of liquids)
2. pure
3. serene
4. excellent, perfect
5. precious
ការពារ kaapie to protect, defend
រមាស់ rɔmoah 1. to itch, be itchy
2. itch, skin rash
3. to desire something, long for something
4. have an urge to do something
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)