Getting Up (Sakanan) — 07


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះ គាត់ច្របាច់ថ្នាំដុសធ្មេញដាក់លើច្រាសដុសធ្មេញរបស់គាត់ហើយ នារីម្នាក់នោះបានយកច្រាសដុសធ្មេញមកដុសធ្មេញរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ដុសធ្មេញ ដុសសម្អាតធ្មេញរបស់គាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ គឺ គឺធ្វើតាមក្បួនដុសធ្មេញ ដែលគាត់ធ្លាប់បានរៀន គឺការដុសពីលើចុះក្រោម ពីក្រោមឡើងលើ ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ អញ្ចឹងគាត់ដុសម្ដងមួយបានន័យថាធ្មេញរបស់គាត់ គាត់ដុសចុះឡើងហើយយើងឃើញថាថ្នាំដុសធ្មេញតែងតែមានពពុះ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដុស គឺមានពពុះចេញពីក្នុងមាត់គាត់យ៉ាងច្រើន ដូច្នេះពពុះនេះវាមិនមែនជាពពុះគ្រោះថ្នាក់នោះទេ គឺជាពពុះនៃថ្នាំដុសធ្មេញ ព្រោះថាថ្នាំដុសធ្មេញដែលយើងប្រើប្រាស់ គឺផ្សំពីសារធាតុជាច្រើន ដែលមានក្លិនប្រហើរ ឬក៏ការពារដង្កូវស៊ីធ្មេញ អញ្ចឹងវានឹងធ្វើ[...] ធ្វើការសម្អាតនូវកាកសំណល់ផ្សេងដែលនៅជាប់ធ្មេញនិងនៅក្នុងមាត់របស់យើង ដូច្នេះហើយ គាត់ដុសធ្មេញដើម្បីសម្អាត ហើយបំបាត់ក្លិនមាត់របស់គាត់ក្រោយពីក្រោកពីគេង បាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែដុសធ្មេញនោះទេ នារីម្នាក់នោះ គាត់ដុសអណ្ដាតគាត់ផងដែរ ដូច្នេះការដុសសម្អាតធ្មេញ មាត់ធ្មេញ គឺយើងត្រូវការដុសទាំងអណ្ដាត ទាំងធ្មេញ ដើម្បីកម្ចាត់ក្លិនមាត់និងកាកសំណល់ផ្សេងៗ។

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ច្របាច់ crɑbac 1. to press, to squeeze with the fingers
2. to massage (muscles)
3. to knead
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ច្រាសដុសធ្មេញ craah doh tmɨɲ toothbrush
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ធ្មេញ tmɨɲ tooth
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
យកចិត្តទុកដាក់ yɔɔk cət tuk dak to work hard at something, to be deeply involved in some work, to pay close attention to, to do something seriously
Notes: ជើង ត
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ក្បួន kbuən 1. theory, doctrine
2. method, procedure
3. principle, model
4. sketch
5. formula
6. textbook, instruction manual
7. line, parade, procession, train
8. trick
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ធ្លាប់ tloap 1. to become accustomed to, to be familiar with, to have experience with, to be used to
2. to have the habit/custom of
3. marker of continuous action in the past
រៀន riən to study, to learn, to practice
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ពី pii from, since, of, about, at
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ពីក្រោម pii kraom from below, underneath
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ចុះឡើង coh laəŋ 1. to go up and down, go back and forth
2. up and down
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពពុះ pɔpuh foam, bubbles
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ផ្សំ psɑm 1. to assemble, connect, join/unite (into a single whole)
2. to fasten, secure
3. to adjust, adapt
4. to mix
5. cloth beam/roller (square roller used to roll up woven cloth on a loom)
សារធាតុ saaraʔ tʰiet substance, agent
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ក្លិន klən odor, smell, scent
ប្រហើរ prɑhaə 1. to be highly aromatic, have a strong spicy smell, spicy/minty smelling, musky
2. short for សម្លប្រហើរ = kind of soup (made with lemon grass, smoked fish, and vegetables such as squash)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ការពារ kaapie to protect, defend
ដង្កូវ dɑŋkəv 1. grub, larva, caterpillar
2. maggot, worm
ស៊ី sii 1. to eat (with humans it is intimate in urban centers but may be used more generally in rural areas)
2. to consume (food, fuel)
3. ស៊ីប្រេន = to sell at a high price just because it’s a brand name
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
កាកសំណល់ kaak sɑmnɑl residue, dregs, leftovers
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
និង nɨŋ and
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
បំបាត់ bɑmbat 1. to eliminate, abolish
2. to remove, cause to disappear
3. to allay (hunger)
4. to stop, cease
5. to cheat, swindle, trick
6. to appropriate, seize, annex
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
គេង keeŋ to lie down, to sleep
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ត្រឹមតែ trəm tae just, only
អណ្ដាត ʔɑndaat 1. tongue
2. reed (of a musical instrument)
Notes: ជើង ដ
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
កម្ចាត់ kɑmcat 1. to force out, get rid of, eject
2. to disperse, scatter
3. to squander
4. to eliminate, remove, eradicate
5. to send away, banish
6. to cure, expel a sickness
7. to exorcise (a ghost)
8. to repeal (a law)
9. to reject, shun
Notes: root: ខ្ចាត់; also written កំចាត់