Getting Up (Sakanan) — 03


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីនារីនោះពត់ខ្លួនហើយ បាទ គាត់អង្គុយនៅលើគ្រែដដែល ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ចប់ការពត់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយ ហើយគាត់ឱនមកបិទនាឡិការោទ៍របស់គាត់ អញ្ចឹងជាធម្មតា នាឡិការោទ៍ ប្រសិនបើយើងមិនបិទទេ គឺវានឹងរោទ៍រហូត បាទ វានឹងធ្វើឲ្យមានសំឡេងរំខាននៅក្នុងផ្ទះ ព្រោះថានាឡិការោទ៍គឺមានសំឡេងខ្លាំង ដែលអាចដាស់យើងឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកបាន អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ហើយ យើងត្រូវបិទនាឡិការោទ៍វិញ ព្រោះថាបើយើងមិនបិទ វានឹង[សំឡេងប្រើ] វានឹងសំឡេងរំខាននៅក្នុងផ្ទះយើងតែម្ដង អញ្ចឹងវាពិតជារំខានខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាទូទៅ យើងឃើញថា មានភាពខុសគ្នាមួយចំនួន រវាងអ្នករស់នៅទីក្រុង ជាមួយនឹងអ្នករស់នៅជនបទ បាទ ចំពោះការក្រោកពីគេង ព្រោះថាប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីអ្នករស់នៅជនបទ គឺគាត់តែងតែក្រោកពីគេងពីព្រលឹម ឬក៏ពីព្រឹកជាងអ្នកនៅទីក្រុង ព្រោះថាអ្នកនៅជនបទ គាត់ងើបពីគេង ឬក៏ក្រោកពីគេង នៅម៉ោងព្រឹក បាទ គាត់ក្រោកពីគេងនៅម៉ោងព្រឹក ហើយឬក៏ម៉ោងព្រឹក បាទ ព្រោះថាគាត់ជាកសិករ ដូច្នេះគាត់ត្រូវទៅ ក្រោកទៅស្រែ ឬក៏ទៅចំការរបស់គាត់ពីព្រលឹមបន្តិច ដើម្បីឲ្យមេឃត្រជាក់ ទាន់មេឃត្រជាក់ បាទ ប៉ុន្តែចំណែកឯអ្នករស់នៅទីក្រុងវិញ គឺគាត់ធ្វើការងារ ប្រកបការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬក៏ប្រកបការងារនៅក្នុងសាលា ឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងអញ្ចឹងម៉ោងការងាររបស់គាត់ គឺអាចចូលម៉ោងម៉ោងដូច្នេះហើយ អ្នកដែលរស់នៅទីក្រុង គាត់គេងយូរជាងអ្នកនៅតាមជនបទ គឺគាត់អាចគេងដល់ម៉ោងម៉ោងបានចំពោះការភ្ញាក់ពីគេងទៀតសោតក៏ខុសគ្នាដែរ គឺអ្នករស់នៅជនបទគាត់គេង គាត់ភ្ញាក់ពីគេង ដោយសារតែការស្ដាប់សំឡេងសត្វ អញ្ចឹងអ្នកនៅជនបទ គាត់មិនសូវប្រើប្រាស់នាឡិការោទ៍ប៉ុន្មាននោះទេ គឺគាត់ នៅពេលណាដែលគាត់ឮសូរសំឡេងសត្វមាន់រងាវ គឺគាត់នឹងភ្ញាក់ ព្រោះថាមាន់រងាវ ជាទូទៅ នៅពេលព្រលឹមម៉ោងគឺមាន់រងាវអញ្ចឹងគាត់នឹងភ្ញាក់តាមសំឡេងមាន់រងាវនោះឯងប៉ុន្តែអ្នករស់នៅទីក្រុង គឺមិនមានចិញ្ចឹមសត្វច្រើននោះទេ ដូច្នេះគាត់ត្រូវការដាក់នាឡិការោទ៍ ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មាន ឬក៏ដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺនារីម្នាក់នេះ គឺគាត់រស់នៅទីក្រុង បាទ គាត់រស់នៅទីក្រុង ដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់នាឡិការោទ៍ ដើម្បីដាស់ឲ្យគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
នារី nierii girl, young woman
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ពត់ខ្លួន pʊət kluən to stretch oneself
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គ្រែ krɛɛ bed, couch
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បញ្ចប់ bɑɲcɑp 1. to finish, (bring to an) end, conclude (a text)
2. last, final, concluding
Notes: root: ចប់
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ឱន ʔaon to bend over, to bend down, to lodge (of grain plants)
Notes: also written អោន
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
នាឡិការោទ៍ nieliʔkaa roo alarm clock
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
រោទ៍ roo 1. to cry out loudly
2. to roar, bellow
3. (of music) to resound
4. (of a bell) to ring
5. (of an alarm) to go off
6. (of a motor) to run/operate (especially at a high number of rpm's)
រហូត rɔhout 1. until, up to, all the way to, as far as, through
2. to the very end, for ever
3. all the time
4. without intermission
5. from then on, permanently
6. to fall out
7. to become loosened or detached
8. to escape
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សំឡេង sɑmleeŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
រំខាន rumkʰaan 1. to annoy, disturb, interfere, bother
2. to be annoyed, disturbed, dissatisfied, displeased, disappointed, unhappy
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដាស់ dah 1. to wake someone up
2. to activate (especially a magic charm)
3. to excite
4. to move someone to do something
5. to encourage, cheer up
6. to advise, warn, caution
7. to improve/strengthen by means of magic or medicine
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ភ្ញាក់ pɲeak 1. to wake up
2. to be startled, surprised
ពី pii from, since, of, about, at
ដំណេក dɑmneek 1. place to sleep, bedroom
2. bed
3. sleep, rest
4. lying down
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
វិញ vɨɲ again, back, instead
បើ baə 1. if, may be
2. although
ប្រើ praə to use
lɨɨ 1. to hear
2. independent vowel representing the Sanskrit vowel លឭៃ (words spelled with ឮ may also be spelled with លឺ)
Notes: also written លឺ
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ពិតជា pɨt cie 1. certainly, surely
2. will certainly, will surely
ណាស់ nah very, very much
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ខុសគ្នា kʰoh knie 1. to be different from one another
2. incorrect
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
រវាង rɔvieŋ 1. between
2. during
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
រស់នៅ rʊəh nɨv to live, exist, survive
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ជនបទ cʊəneaʔbɑt, cɔɔnbɑt country, countryside
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
គេង keeŋ to lie down, to sleep
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ព្រលឹម prɔlɨm dawn, early morning, daybreak, sunrise
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ព្រឹក prɨk morning
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ងើប ŋəəp 1. to rise/get up
2. to lift/draw oneself up
3. to raise one's head
4. to come to the surface
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
កសិករ kaʔseʔkɑɑ farmer, peasant
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ស្រែ srae 1. wet/irrigated rice field
2. to be rural
3. (of the eyes) to be very tired
4. to be bleary-eyed (e.g., from a lack of sleep)
5. to be glazed/unseeing/blank (as the eyes of a very ill person)
ចំការ cɑmkaa 1. farm (where vegetables or fruit crops are grown), plantation, orchard
2. clearing, cleared field
Notes: also written ចម្ការ
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
ទាន់ toan 1. to reach, attain
2. to catch up with, overtake
3. to be timely, appropriate
4. to be on/in time
5. on time
6. while
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
ប្រកប prɑkɑɑp 1. to be endowed with, possessed of, combined with
2. to be successful, prosperous
3. to be occupied/busy with/involved in
4. to exercise, practice
5. to spell
ក្រុមហ៊ុន kromhun company, corporation
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
ស្ថាប័ន stʰaaban institution, establishment
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ទៀតសោត tiət saot furthermore, on the other hand
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ឮសូរ lɨɨ sou 1. to be noisy
2. to resound
3. to be heard, to reach one's ear
មាន់ moan chicken
រងាវ rɔŋiev 1. to crow (e.g., as a rooster)
2. to be sparkling, flashing, shining (as the bright blade of a sword)
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ចិញ្ចឹម cəɲcəm 1. to raise, care for
2. to nourish, feed
3. to adopt
4. to support, nurture
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone