Fruits (Sakanan) — 09 Orange (etc.)


ចំណែកឯបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីដដែល ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្បែរផ្លែស្វាយគឺមានផ្លែក្រូច អញ្ចឹងផ្លែក្រូចគឺមានរសជាតិជូរអែមបានន័យថាជូរផងផ្អែមផង ដែលផ្លែក្រូចគឺមានច្រើនប្រភេទ មានដូចជាក្រូចពោធិ៍សាត់ ក្រូចឃ្វិច ក្រូចឆ្មារ ក្រូចថ្លុង ក្រូចសើចជាដើមដែលក្រូចជាទូទៅគឺមានរូបរាងខុសៗគ្នា ដោយក្រូចឃ្វិច ឬក៏ក្រូចពោធិ៍សាត់គឺមានរាងមូល ហើយក្រូចថ្លុងគឺមានរាងមូលធំ ចំណែកឯក្រូចឆ្មារគឺមានរាងតូចជាងគេ ដែលមានរសជាតិជូរខ្លាំងជាងគេ ប៉ុន្តែជាទូទៅក្រូចពោធិ៍សាត់ ឬក៏ក្រូចឃ្វិច គឺយើងមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ ដែលយើងតែងតែយកមកធ្វើជាផ្លែឈើដើម្បីញ៉ាំ ក្រោយពេលញ៉ាំអាហាររួច អញ្ចឹងក្រូច នៅពេលដែលខ្ចី គឺវាមានពណ៌បៃតង ចំណែកឯពេលទុំ ក្រូចពោធិ៍សាត់គឺមានពណ៌បៃតងដដែល ប៉ុន្តែសាច់ខាងក្នុងរបស់វាគឺមានពណ៌លឿង ប៉ុន្តែក្រូចឃ្វិចគឺមានពណ៌ សំបករបស់វានៅពេលទុំគឺមានពណ៌លឿង ហើយសាច់របស់វាគឺអត់ដូចផ្លែឈើផ្សេងទេ គឺសាច់របស់វាគឺបែងចែកចេញជាក្លែបបានន័យថានៅពេលដែលយើងបកសំបក គឺយើងឃើញសាច់របស់វាមានដុំៗៗៗតែម្ដង ដែលបែងចែកជាក្លែបរួចរាល់ស្រេចនៅក្នុងផ្លែ ដោយយើងគ្រាន់តែបេះក្លែបនោះយកមកញ៉ាំជាការស្រេច ប៉ុន្តែក្រូចក៏មានគ្រាប់របស់វាផងដែរ អញ្ចឹងយើងអត់ញ៉ាំគ្រាប់ក្រូចនោះទេ ដោយយើងត្រូវខ្ជាក់គ្រាប់ក្រូចចេញ ព្រោះថាគ្រាប់ក្រូចគឺរឹង ទោះបីជាវាតូចក៏ប៉ុន្តែគ្រាប់ក្រូចគឺរឹង ដូច្នេះយើងអត់ញ៉ាំទេ គឺយើងត្រូវខ្ជាក់ចេញ ហើយពេលខ្លះគឺយើងអត់ញ៉ាំសាច់ក្រូចទេ គឺយើងញ៉ាំតែទឹកក្រូចតែប៉ុណ្ណោះ ដោយយើងយកក្រូចនោះមកច្របាច់ឲ្យចេញទឹក ព្រោះថាផ្លែក្រូចគឺមានទឹកច្រើន នៅពេលដែលយើងខាំផ្លែក្រូច គឺឃើញប្រៀបដូចជាញ៉ាំទឹកក្រូចអញ្ចឹង អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបែកសាច់ គឺវាចេញទឹក ដូច្នេះពេលខ្លះគេគ្រាន់តែច្របាច់ទឹក គេគ្រាន់តែច្របាច់ក្រូច គឺយើងអាចញ៉ាំទឹកក្រូចបានតែម្ដង ហើយសំបកក្រូចគឺយើងអត់ញ៉ាំទេ ដោយសារតែវាមានរសជាតិហាងបានន័យថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំសាច់ក្រូចគឺផ្អែម ក៏ប៉ុន្តែសំបកក្រូចគឺយើងញ៉ាំអត់កើតទេ អញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំតែសាច់ក្រូចតែប៉ុណ្ណោះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្បែរ kbae to be near, close to
ផ្លែ plae 1. fruit
2. clf. for fruits (e.g., papaya, pineapple)
3. outcome, result
4. to bear fruit
5. blade (of a knife)
6. wart, blister
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ក្រូច krouc citrus fruit, orange
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
ជូរអែម cuu ʔaem sweet and sour
Notes: literally: sour sweet
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ជូរ cuu 1. taste: sour
2. expression: bitter
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ផ្អែម pʔaem sweet
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ក្រូចពោធិ៍សាត់ krouc poosat kind of orange
ក្រូចឃ្វិច krouc kvɨc tangerine
ក្រូចឆ្មារ krouc cmaa lime, lemon
ក្រូចថ្លុង krouc tloŋ grapefruit
ក្រូចសើច krouc saǝc kind of citrus fruit (Citrus hystrix with a wrinkled, aromatic skin, the juice is used as a hair rinse and the leaves and skin are used as spices)
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
រូបរាង ruup rieŋ figure, form, shape, body, appearance, structure
ខុសៗគ្នា kʰoh kʰoh knie to be varied, different from one another
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
រាង rieŋ form, shape, image, figure
មូល muul 1. to be round, spherical
2. to be whole, entire
3. to be compact, solid
4. to assemble, gather, unite
5. to concentrate
6. to sum up
7. kind of fishing spear or harpoon
8. origin, root, source
9. basis, base, foundation, essence
10. beginning, birth
11. capital (funds)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ជាងគេ cieŋ kee superlative marker: the most, the ...-est
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ផ្លែឈើ plae cʰəə fruit
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ក្រោយពេល kraoy peel after (the time when)
អាហារ ʔaahaa food, meal
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ខ្ចី kcəy 1. green, unripe, raw, fresh
2. young, naive, unexperienced
3. to borrow
4. of colors: light
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ពណ៌ poa color, complexion
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ទុំ tum 1. to be ripe, mature
2. to ripen, to mature
3. to be old/decrepit
4. of colors: to be dark/deep
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
ខាងក្នុង kʰaaŋ knoŋ 1. inside, within
2. interior, inner, internal
Notes: also stand for 'inside the house'
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
លឿង lɨəŋ color: yellow
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ដូច douc alike, similar, like, as
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បែងចែក baeŋ caek 1. to divide, separate
2. to dismember
3. to differentiate
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ក្លែប klaep section (especially of fruit such as grapefruit or jackfruit), lobe (of the brain)
បក bɑɑk 1. to pare, peel, strip off (bark or skin)
2. to remove, take off
3. to translate
4. to talk about, narrate
5. to reveal, tell how, explain
6. to return, come back, retrace one's steps
7. to reply (by letter)
8. to be returned (of a letter)
9. a single round trip, occurrence, time
10. [colloquial] police station
11. to reserve
ដុំ dom 1. piece, chunk, lump, mass, part, block
2. cluster, bunch
3. packet, bundle
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ស្រេច srac 1. to have done/finished/acomplished
2. to finish, complete
3. to be complete, prepared
4. already, entirely, fully, completely, sufficiently
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
បេះ beh 1. to pick/pluck (fruit, flowers)
2. to remove, wipe off
3. to kill
4. almost on target, nearly
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
គ្រាប់ kroap 1. grain, pit, seed
2. pill, tablet
3. bullet, projectile, bomb
4. clf. for small round objects such as seeds, pills, bullets
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ខ្ជាក់ kceak to spit out
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
រឹង rɨŋ hard, firm, tough, stiff
ទោះបីជា tʊəh bəy cie although, even though
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ច្របាច់ crɑbac 1. to press, to squeeze with the fingers
2. to massage (muscles)
3. to knead
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ខាំ kʰam to bite, to sting (of an insect such as a mosquito)
ប្រៀប priəp 1. to compare with one another, match (up with)
2. comparison, analogy
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ហាង haaŋ to be hot (to the taste, as onions, garlic, mustard), bitter or sharp tasting (as a wild bamboo shoot)
អត់កើត ʔɑt kaət 1. unsuccessful, unable, incapable (of doing anything)
2. impossible