Fruits (Sakanan) — 09 Mango


ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញមានផ្លែស្វាយ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញមានផ្លែស្វាយផងដែរដែលផ្លែស្វាយគឺជាផ្លែមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិជូរ អញ្ចឹងស្វាយខ្លះគឺមានរសជាតិជូរ និងស្វាយខ្លះមានរសជាតិផ្អែម ប៉ុន្តែជាទូទៅភាគច្រើនផ្លែស្វាយគឺមានរសជាតិជូរ ដែលស្វាយខ្ចីគឺមានពណ៌បៃតង ហើយផ្លែស្វាយទុំគឺមានពណ៌លឿង អញ្ចឹងស្វាយខ្ចីពណ៌បៃតងគឺមានរសជាតិជូរខ្លាំង ចំណែកឯស្វាយទុំពណ៌លឿងគឺមានរសជាតិជូរអែមបានន័យថាជូរផងផ្អែមផង ហើយគ្រាប់ស្វាយគឺធំដែលនៅចំកណ្ដាលស្វាយ អញ្ចឹងយើងអត់ញ៉ាំគ្រាប់ស្វាយបានទេ បានន័យថាគ្រាប់ស្វាយគឺរឹងនិងអត់អាចញ៉ាំបានទេ ដែលគ្រាប់ស្វាយខ្ចីគឺមានរសជាតិចត់ ចំណែកឯគ្រាប់ស្វាយទុំគឺរឹងខ្លាំង គឺយើងអត់អាចខាំបែកនោះទេ អញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំតែសាច់ស្វាយតែប៉ុណ្ណោះ ដែលមានរសជាតិជូរផងផ្អែមផង ដោយស្វាយខ្ចីគឺមានពណ៌បៃតង ហើយស្វាយចាស់ឬក៏ស្វាយទុំគឺមានពណ៌ក្រហម ឬក៏ពណ៌លឿង អញ្ចឹងស្វាយខ្ចីគឺយើងអាចញ៉ាំបានទាំងសំបកតែម្ដង គឺយើងអាចញ៉ាំទាំងសំបកស្វាយ ហើយនិងសាច់ស្វាយ ប៉ុន្តែយើងអត់ញ៉ាំគ្រាប់ទេ ក៏ប៉ុន្តែស្វាយទុំគឺយើងអត់ញ៉ាំសំបកទេ គឺយើងញ៉ាំតែសាច់វាតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែសំបកស្វាយទុំគឺស្វិត អញ្ចឹងវាយើងពិបាកញ៉ាំ អញ្ចឹងយើងញ៉ាំតែសាច់ស្វាយដែលមានរសជាតិជូរផងផ្អែមផងតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅផ្លែស្វាយគឺមានច្រើនប្រភេទ មានដូចជាស្វាយកែវរមៀត មានដូចជាស្វាយប៉ោម មានដូចជាស្វាយកែវចិន មានដូចជាស្វាយផ្សេងជាច្រើន ផ្សេងទៀតផងដែរ អញ្ចឹងស្វាយទាំងអស់គឺមានរសជាតិប្លែកពីគ្នាទៅតាមឈ្មោះរបស់វា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ផ្លែ plae 1. fruit
2. clf. for fruits (e.g., papaya, pineapple)
3. outcome, result
4. to bear fruit
5. blade (of a knife)
6. wart, blister
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
ជូរ cuu 1. taste: sour
2. expression: bitter
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
និង nɨŋ and
ផ្អែម pʔaem sweet
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
ខ្ចី kcəy 1. green, unripe, raw, fresh
2. young, naive, unexperienced
3. to borrow
4. of colors: light
ពណ៌ poa color, complexion
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ទុំ tum 1. to be ripe, mature
2. to ripen, to mature
3. to be old/decrepit
4. of colors: to be dark/deep
លឿង lɨəŋ color: yellow
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ជូរអែម cuu ʔaem sweet and sour
Notes: literally: sour sweet
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
គ្រាប់ kroap 1. grain, pit, seed
2. pill, tablet
3. bullet, projectile, bomb
4. clf. for small round objects such as seeds, pills, bullets
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ចំកណ្ដាល cɑm kɑndaal 1. right in the center, exactly in the middle
2. just what is needed
Notes: ជើង ដ
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
រឹង rɨŋ hard, firm, tough, stiff
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ចត់ cɑt to be bitter (as the taste of an unripe guava), tart, harsh
ខាំ kʰam to bite, to sting (of an insect such as a mosquito)
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ស្វិត svət 1. wilted, dried up (of fruit), withered, shriveled
2. tough (of fibers), leathery (of meat)
3. very lean, very skinny, just skin and bones
4. invulnerable, impenetrable by any sharp-edged weapon/bullet
5. miserly, stingy
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ស្វាយកែវរមៀត svaay kaev rɔmiet kind of mango
ស្វាយប៉ោម svaay paom kind of mango
ស្វាយកែវចិន svaay kaev cən kind of mango
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ប្លែក plaek 1. to be different, odd, strange
2. amazing
3. new, interesting
ពី pii from, since, of, about, at
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to