Fruits (Sakanan) — 09 Pineapple


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានរូបភាពផ្លែឈើជាច្រើននៅក្នុងរូបភាពនេះ ដែលយើងឃើញនូវផ្លែឈើទីគឺផ្លែឈើ គេហៅថាផ្លែម្នាស់ អញ្ចឹងផ្លែម្នាស់គឺជាផ្លែមួយប្រភេទដែលមាន ដើមរបស់វាដុះនៅលើផ្លែតែម្ដង ឬក៏ស្លឹករបស់វាពណ៌បៃតង អញ្ចឹងវាដុះនៅលើផ្លែ ដែលផ្លែម្នាស់គឺមានសំបករឹង ហើយចាក់ ហើយនិងរៀងរមាស់បន្តិច ប្រសិនបើយើងប៉ះសំបករបស់វា ឬក៏ប៉ះស្លឹករបស់វា វាធ្វើឲ្យយើងរមាស់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់ញ៉ាំផ្លែម្នាស់ គឺយើងត្រូវចិតសំបកចេញ ហើយផ្លែម្នាស់គឺមានភ្នែក ដែល[ស្នាម]អុជៗតូចនៅលើផ្លែម្នាស់នោះ យើងហៅថាភ្នែកម្នាស់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំម្នាស់ យើងត្រូវតែចិតសំបក បន្ទាប់ពីចិតសំបកហើយ យើងត្រូវចិតភ្នែកម្នាស់នោះចេញឲ្យអស់ដើម្បីញ៉ាំ ប្រសិនបើយើងអត់ចិតភ្នែកម្នាស់នោះទេ គឺយើងពិបាកក្នុងការញ៉ាំ ហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងរមាស់ផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែចិតម្នាស់នោះ ចិតសំបកចេញ ក៏ដូចជាចិតភ្នែករបស់វាចេញ ដែលម្នាស់ជាទូទៅគឺមានរសជាតិជូរ ហើយមានសាច់វាពណ៌លឿងនៅពេលដែលវាទុំ អញ្ចឹងម្នាស់គឺមានរសជាតិជូរ នៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំ គឺយើងត្រូវជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលឬក៏ម្ទេស អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងញ៉ាំម្នាស់ជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេស អញ្ចឹងដោយសារតែម្នាស់មានរសជាតិជូរ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលម្ទេស គឺវាធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ជាខ្លាំង អញ្ចឹងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំង ប្រសិនបើយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេស ហើយម្នាស់នៅខាងក្នុងគឺមានបណ្ដូលមួយ ដែលបណ្ដូលហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំអត់កើតទេ គឺយើង នៅពេលដែលយើងញ៉ាំម្នាស់ យើងត្រូវតែចិតបណ្ដូលនោះចេញ ព្រោះថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបណ្ដូល វាអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់អណ្ដាតបាន ដោយសារតែម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើន ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំច្រើន វាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះបាន ដូច្នេះយើងត្រូវញ៉ាំម្នាស់ក្នុងបរិមាណល្មមបានហើយ កុំឲ្យ[វា]យើងឈឺពោះ អញ្ចឹងម្នាស់គឺអត់មានគ្រាប់ទេ ផ្លែម្នាស់គឺអត់មានគ្រាប់ទេ យើង នៅពេលដែលយើងចង់ដាំម្នាស់ គឺយើងគ្រាន់តែយកក្បាលម្នាស់ដែលមានជាប់ស្លឹកនោះទៅដាក់នៅក្នុងដី ឬក៏យកទៅដាំនៅលើដី នោះវានឹងដុះចេញជាដើមម្នាស់ ហើយមានផ្លែម្នាស់មួយមកទៀតផងដែរ អញ្ចឹងយើងអត់ដាំតាមគ្រាប់ដូចផ្លែល្ហុងនោះទេ គឺយើងដាំជាដើម ឬក៏ជាស្លឹកវាតែម្ដង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ផ្លែឈើ plae cʰəə fruit
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ផ្លែ plae 1. fruit
2. clf. for fruits (e.g., papaya, pineapple)
3. outcome, result
4. to bear fruit
5. blade (of a knife)
6. wart, blister
ម្នាស់ mnoah pineapple
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ដុះ doh 1. to grow, germinate, sprout
2. to rise (referring to cliffs, mountains, etc.), to spring (up), to bud, put out shoots
3. to appear, emerge
4. to increase, improve
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្លឹក slək 1. leaf
2. sheet (e.g., of paper)
ពណ៌ poa color, complexion
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
រឹង rɨŋ hard, firm, tough, stiff
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
រមាស់ rɔmoah 1. to itch, be itchy
2. itch, skin rash
3. to desire something, long for something
4. have an urge to do something
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ប៉ះ pah 1. to hit, to collide with
2. to touch, come in contact with
3. to meet, encounter, confront
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ចិត cət 1. to pare, peel
2. to cut into pieces, slice
3. to sharpen (e.g., a pencil)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
ស្នាម snaam 1. trace, track, (foot)print
2. mark, scar, impression, imprint
3. vestige, remains
4. excavation
5. sports ground, court (e.g., tennis court), stage, ring
6. race track
7. battlefield
អុជៗ ʔoc ʔoc spotted, having black spots (especially burns)
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
ជូរ cuu 1. taste: sour
2. expression: bitter
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
លឿង lɨəŋ color: yellow
ទុំ tum 1. to be ripe, mature
2. to ripen, to mature
3. to be old/decrepit
4. of colors: to be dark/deep
ជ្រលក់ crɔlʊək 1. to dip (into a liquid)
2. to soak
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អំបិល ʔɑmbəl salt
ម្ទេស mteeh chili
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ខាងក្នុង kʰaaŋ knoŋ 1. inside, within
2. interior, inner, internal
Notes: also stand for 'inside the house'
បណ្ដូល bɑndoul 1. core, center, middle, inner part
2. heartwood (of a tree), pith
3. marrow
4. essence, ideal
5. cabbage stem
6. slate, slate pencil
Notes: ជើង ដ
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
អត់កើត ʔɑt kaət 1. unsuccessful, unable, incapable (of doing anything)
2. impossible
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit
2. to divide, detach
3. to penetrate, pass through, cut through/across, take a short cut
4. to interrupt
5. to solve, untangle
6. to settle (a matter)
7. to decide (a legal case)
8. to ignite, catch/start (of a fire)
9. to be hybrid, of mixed blood or ethnic origin
10. across, through
11. briefly
12. to set, to fix, to judge
អណ្ដាត ʔɑndaat 1. tongue
2. reed (of a musical instrument)
Notes: ជើង ដ
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ជាតិ ciet 1. matter, substance, material, essence, essential constituent {ជាតិទឹក = to be liquid, fluid} {ជាតិខ្លាញ់ = to be oily, greasy} {ម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើន = pineapples have a lot of acid/are acidic/are quite sour}
2. flavor, taste
3. genuine or true state of anything
4. birth, nation, race, line, nationality
អាស៊ីត ʔaasiit acid, acidic
Notes: source: glosbe.com
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ឈឺពោះ cʰɨɨ pʊəh to have a stomach ache
បរិមាណ paʔreʔmaan quantity, amount, magnitude, number
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
គ្រាប់ kroap 1. grain, pit, seed
2. pill, tablet
3. bullet, projectile, bomb
4. clf. for small round objects such as seeds, pills, bullets
ដាំ dam 1. to plant (seeds), to sow
2. to grow (crops)
3. to erect, set up, install (e.g., a post or column)
4. to boil (water), to cook (rice)
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ដូច douc alike, similar, like, as
ល្ហុង lhoŋ papaya