Fruits (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់បានចិតល្ហុងនោះជាពីររួចរាល់ហើយ គាត់ពុះល្ហុងនោះជាបន្ទះ ឬក៏ជារាងទ្រវែងតូចរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកល្ហុងនោះមកកាត់ជាកង់ថែមទៀតផងដែរ ដោយ ព្រោះថានៅពេលខ្លះ អតិថិជនរបស់គាត់ គឺគាត់ត្រូវការកង់ដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំ ចំណែកឯអតិថិជនខ្លះទៀត គាត់គ្រាន់តែចង់បានរាងវែង គាត់គ្រាន់តែពុះជារាងវែង [ហើយ]គាត់យកទៅញ៉ាំបានដោយឡែកនារីម្នាក់នេះ គាត់ចង់ឲ្យអ្នកលក់ចិតល្ហុងនោះជារាងកង់ហើយយកឈើចង្កាក់ដើម្បីចាក់ញ៉ាំ អញ្ចឹងដូច្នេះហើយ គាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ឲ្យកាត់ល្ហុងនោះជាកង់ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ បន្ទាប់ពីអ្នកលក់គាត់បានពុះល្ហុងនោះជាបីជាបួនចំណិតរួចរាល់ហើយ ជារាងទ្រវែងតូចរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់បានយកល្ហុងដែលពុះរួចនោះមកតម្រៀបគ្នា ដើម្បីកាត់ជាកង់អញ្ចឹងយើងឃើញដៃរបស់គាត់កំពុងតែកាត់ល្ហុងនោះជាកង់តូចដែលយើងឃើញមាននៅខាងមុខកាំបិត គឺមានកង់ល្ហុងតូចជាច្រើន ដែលនៅពេលដែលយើងចិតល្ហុងជាតូចដុំនោះ យើងហៅថាកាត់ជាកង់ហើយល្ហុងដែលអត់ទាន់បានកាត់ គឺយើងឃើញមានរាងទ្រវែងដដែល អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែកាត់ល្ហុងជាកង់តូចដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ ដោយដៃម្ខាងរបស់គាត់កំពុងតែទប់ល្ហុង ដៃម្ខាងទៀតកាន់កាំបិត ដើម្បីកាត់ល្ហុងនោះជាកង់តូចៗ។

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចិត cət 1. to pare, peel
2. to cut into pieces, slice
3. to sharpen (e.g., a pencil)
ល្ហុង lhoŋ papaya
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពីរ pii, pɨl two
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ពុះ puh 1. to chop, hack, cut, split wood
2. break open
3. to divide
4. to be boiling (of water), to seethe, bubble, fizz, foam, froth
បន្ទះ bɑnteah 1. piece, sheet, slab, strip, small plank, small board
2. clf. for pieces, sheets, slabs, strips, small planks, small boards
3. chip, sliver
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
រាង rieŋ form, shape, image, figure
ទ្រវែង trɔvɛɛŋ having a long or eliptical shape, oval
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit
2. to divide, detach
3. to penetrate, pass through, cut through/across, take a short cut
4. to interrupt
5. to solve, untangle
6. to settle (a matter)
7. to decide (a legal case)
8. to ignite, catch/start (of a fire)
9. to be hybrid, of mixed blood or ethnic origin
10. across, through
11. briefly
12. to set, to fix, to judge
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ថែម tʰaem 1. to add (to), increase, to do something additional {ទិញមួយថែមមួយ = buy one, get one free}
2. to complete
3. to make change
4. again, more, in addition to, including, moreover
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
វែង vɛɛŋ long, tall
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដោយឡែក daoy laek 1. separately, apart from each other
2. specifically, specially
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អ្នកលក់ neak lʊək seller
ឈើ cʰəə 1. tree, wood
2. wooden
ចង្កាក់ cɑŋkak skewer, sharpened bamboo stick (for skewering grilled bananas, smoked meat or fish)
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បី bəy three
បួន buən four
ចំណិត cɑmnət 1. slice, piece, chip, chop (lamb chop, etc.), cutting
2. clf. for slices etc.
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
តម្រៀប tɑmriəp 1. to arrange
2. to be arranged in order, to stand in an orderly fashion
Notes: root: ត្រៀប
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
កាំបិត kambət knife
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដុំ dom 1. piece, chunk, lump, mass, part, block
2. cluster, bunch
3. packet, bundle
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess