Fruits (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីបុរសអ្នកលក់ គាត់បានចិតល្ហុងនោះពុះជាពីររួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានចិតសំបកល្ហុង ដែលមានពណ៌លឿងនោះ ចេញឲ្យអស់ អញ្ចឹងសំបកមានពណ៌លឿង គឺយើងត្រូវចិតចេញពីសាច់ល្ហុងទាំងអស់ ដើម្បីឲ្យល្ហុងនោះនៅសល់តែសាច់ពណ៌ក្រហម ឬក៏សាច់ពណ៌ទឹកក្រូច ហើយបន្ទាប់មកគេត្រូវយកគ្រាប់ចេញ គឺយើងត្រូវយកខ្វេះ យកគ្រាប់ល្ហុងចេញឲ្យអស់ ដែលជាទូទៅគ្រាប់ល្ហុងគឺអត់នៅក្នុងសាច់ល្ហុងទេ គឺវានៅចំកណ្ដាលនៃផ្លែល្ហុងតែម្ដង អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពុះវាជាពីរ យើងអាចឃើញគ្រាប់ល្ហុងបានច្បាស់ ហើយយើងគ្រាន់តែយកកាំបិត ឬក៏យកស្លាបព្រា មកដួសគ្រាប់ល្ហុងនោះចេញជាការស្រេច ដោយយើងអត់ពិបាកលូកឆ្កឹះទៅក្នុងសាច់ល្ហុងនោះទេ អញ្ចឹងសាច់ល្ហុង ក៏អត់មានខូចសោភ័ណភាពដែរ គឺវានៅស្អាតល្អ ដូច្នេះគេអត់ញ៉ាំគ្រាប់ល្ហុងនោះទេ ដោយគ្រាប់ល្ហុង គឺយកទៅដាំ ឬក៏យកទៅបោះចោល អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ដាំដើមល្ហុង គឺយើងអាចយកគ្រាប់ល្ហុងនោះទៅដាំបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់ត្រូវការគ្រាប់ល្ហុងទេ យើងយកបោះចោលតែម្ដង គឺយើងញ៉ាំគ្រាប់ល្ហុងអត់កើតនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញបុរសដែលជាអ្នកលក់ គាត់បានយកកាំបិតមកឆូតល្ហុងនោះជាពីរ ដើម្បីឲ្យវាទៅជាចំណិតតូចអញ្ចឹងល្ហុងជាទូទៅគឺធំ ហើយរាងវាទ្រវែង ដូច្នេះដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំ គឺយើងយកកាំបិតមកចិតវា ដើម្បីឲ្យទៅជាចំណិតតូចមុននឹងយើងញ៉ាំ ដូច្នេះយើងអាចងាយស្រួលញ៉ាំ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺដៃម្ខាងរបស់អ្នកលក់ គាត់ទប់ល្ហុងកុំឲ្យរង្គើ ដៃម្ខាងទៀតគាត់កាន់កាំបិត ដើម្បីឆូតល្ហុង ពុះល្ហុងជាពីរ គឺគាត់ឆូតពីមុខទៅក្រោយ បានន័យថាគាត់យកកាំបិតរបស់គាត់ គាត់យកចុងកាំបិតមកឆូតល្ហុងពីមុខទៅក្រោយ ដើម្បីពុះល្ហុងនោះជាពីរចំណែកស្មើគ្នា ឲ្យទៅជាចំណិតតូចដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ងាយស្រួលញ៉ាំ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
បុរស boʔrɑh man, male person
អ្នកលក់ neak lʊək seller
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចិត cət 1. to pare, peel
2. to cut into pieces, slice
3. to sharpen (e.g., a pencil)
ល្ហុង lhoŋ papaya
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ពុះ puh 1. to chop, hack, cut, split wood
2. break open
3. to divide
4. to be boiling (of water), to seethe, bubble, fizz, foam, froth
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពីរ pii, pɨl two
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ពី pii from, since, of, about, at
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
សល់ sɑl 1. to remain, be left over {នៅសល់ = to remain, be left over}
2. to be in excess
3. remainder, surplus
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
គ្រាប់ kroap 1. grain, pit, seed
2. pill, tablet
3. bullet, projectile, bomb
4. clf. for small round objects such as seeds, pills, bullets
ខ្វេះ kveh to scratch, scrape with the index finger or with a claw
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ចំកណ្ដាល cɑm kɑndaal 1. right in the center, exactly in the middle
2. just what is needed
Notes: ជើង ដ
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ផ្លែ plae 1. fruit
2. clf. for fruits (e.g., papaya, pineapple)
3. outcome, result
4. to bear fruit
5. blade (of a knife)
6. wart, blister
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ច្បាស់ cbah 1. clear, distinct, sure {ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ = I'm not sure (either)}
2.  clearly, surely, distinctly, definitely
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
កាំបិត kambət knife
ស្លាបព្រា slaap prie 1. spoon
2. spoonful
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ដួស duəh 1. to scoop up/out, dip up
2. to serve food
3. to ladle/apportion (with a spoon)
4. to skim off (e.g., scum)
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
លូក luuk 1. to reach/thrust out/extend (especially the hand), put (the hand) in some place
2. to stretch out
3. to protrude
ឆ្កឹះ ckəh 1. to scratch/scrape something (with the finger or a stick) a single time
2. to pluck/pick out
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ខូច kʰouc 1. broken, damaged, ruined
2. bad, nasty
សោភ័ណភាព saopʰoanapʰiep beauty
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ដាំ dam 1. to plant (seeds), to sow
2. to grow (crops)
3. to erect, set up, install (e.g., a post or column)
4. to boil (water), to cook (rice)
បោះចោល bɑh caol to throw (away), to abandon
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
អត់កើត ʔɑt kaət 1. unsuccessful, unable, incapable (of doing anything)
2. impossible
ឆូត cʰout 1. to cross out, delete
2. to draw/scratch a line, score, make a mark/notch
3. to cut along a crease, make an incision
ចំណិត cɑmnət 1. slice, piece, chip, chop (lamb chop, etc.), cutting
2. clf. for slices etc.
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
រាង rieŋ form, shape, image, figure
ទ្រវែង trɔvɛɛŋ having a long or eliptical shape, oval
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
រង្គើ rʊəŋkəə 1. to quake, shake, tremble, vibrate
2. to be loose, unsteady
ʔae 1. at, to, in, on
2. as (for), regarding
Notes: independent vowel representing the Sanskrit and Pali vowel ē ʔae (many words spelled with ឯ may also be spelled with អែ)
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ចុង coŋ 1. end, extremity, tip {ចុងខែនេះ = end of this month}
2. to be last
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ស្មើគ្នា smaǝ knie 1. equal, identical (in size, height etc.)
2. alike, equivalent, even
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal