Fruits (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីទទួលបានការកុម្ម៉ង់ទិញពីនារី អតិថិជនហើយ បុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់នោះ គាត់ក៏បានយកល្ហុងផ្លែមកចិត ដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ ជាទូទៅល្ហុងគឺមានប្រភេទ គឺយើងឃើញមានល្ហុងខ្ចី និងល្ហុងទុំ អញ្ចឹងជាទូទៅល្ហុងខ្ចីគឺយើងយកមកស្ល គឺយើងញ៉ាំជាផ្លែឈើអត់បានទេ ព្រោះវាខ្ចី រសជាតិវាសាប អញ្ចឹងគេយកមកស្ល ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងយកល្ហុងខ្ចីមកញ៉ាំបាន ដោយយើងញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេស ឬក៏ជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រហុក ដែលប្រជាជនខ្មែរ គឺចូលចិត្តញ៉ាំល្ហុងខ្ចីជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រហុកឆៅ គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជាទូទៅក្រោយពេលសម្រាកពីការងារ ឬក៏សម្រាកពីសិក្សា នៅពេលថ្ងៃគឺយើងឃើញថា មានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើន គាត់តែងតែជុំគ្នាហើយញ៉ាំល្ហុង ហើយនិងញ៉ាំផ្លែឈើផ្សេងទៀតផងដែរ ដែលនៅខ្ចី ដែលយើងហៅថា ញ៉ាំម្ជូរជាមួយគ្នា អញ្ចឹងពួកគេតែងតែញ៉ាំម្ជូរជាមួយគ្នា ហើយនិយាយរឿងផ្សេងជាការកម្សាន្ត នៅពេលដែលពួកគេទំនេរ ក៏ប៉ុន្តែនារីម្នាក់នេះ គាត់បានទិញល្ហុងទុំដើម្បីញ៉ាំ អញ្ចឹងល្ហុងគឺខ្ចីក៏ញ៉ាំបាន ទុំក៏ញ៉ាំបានផងដែរដែលល្ហុង មុនពេលដែលយើងញ៉ាំ យើងត្រូវចិតសំបកចេញសិន ដែលសំបកល្ហុងខ្ចីគឺមានពណ៌បៃតង ចំណែកឯសំបកល្ហុងទុំគឺមានពណ៌លឿង ហើយសាច់ល្ហុងដែលនៅខ្ចី គឺមានពណ៌ ចំណែកឯសាច់ល្ហុងដែលទុំ គឺមានពណ៌រៀងទឹកក្រូចបន្តិច អញ្ចឹងដើម្បីលក់ឲ្យអតិថិជន បុរសដែលជាអ្នកលក់ គាត់ត្រូវយកល្ហុងនោះមកពុះជាពីរជាមុនសិន បន្ទាប់មកគាត់ចិតសំបក ហើយនិងយកគ្រាប់ចេញ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
កុម្ម៉ង់ kommɑŋ to order (e.g., food)
ទិញ tɨɲ to buy
ពី pii from, since, of, about, at
នារី nierii girl, young woman
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
អ្នកលក់ neak lʊək seller
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ល្ហុង lhoŋ papaya
ផ្លែ plae 1. fruit
2. clf. for fruits (e.g., papaya, pineapple)
3. outcome, result
4. to bear fruit
5. blade (of a knife)
6. wart, blister
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ចិត cət 1. to pare, peel
2. to cut into pieces, slice
3. to sharpen (e.g., a pencil)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ខ្ចី kcəy 1. green, unripe, raw, fresh
2. young, naive, unexperienced
3. to borrow
4. of colors: light
និង nɨŋ and
ទុំ tum 1. to be ripe, mature
2. to ripen, to mature
3. to be old/decrepit
4. of colors: to be dark/deep
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ស្ល slɑɑ 1. to make soup/stew, to cook (soup or stew-like foods)
2. to extract oil (from natural products)
3. to melt, smelt (iron)
4. to heat resin
5. to concentrate medicine by boiling it down
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ផ្លែឈើ plae cʰəə fruit
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
សាប saap 1. bland, not salty (enough), tasteless
2. to sow (seeds)
3. powerless, ineffective, valueless, impotent
4. water: fresh
5. to be dull, uninteresting
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជ្រលក់ crɔlʊək 1. to dip (into a liquid)
2. to soak
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អំបិល ʔɑmbəl salt
ម្ទេស mteeh chili
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ប្រហុក prɑhok fish paste (very salty paste made by fermenting salted fish in earthenware jugs)
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ឆៅ cʰav 1. raw, not cooked
2. immature, inexperienced
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ក្រោយពេល kraoy peel after (the time when)
សម្រាក sɑmraak 1. to rest, to relax, to cause to relieve
2. break {សម្រាកថ្ងៃត្រង់ = lunch break}
Notes: root: ស្រាក; also written សំរាក
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
សិក្សា səksaa 1. to study, to conduct research
2. study, learning, education
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេលថ្ងៃ peel tŋay daytime, in the daytime
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ជុំគ្នា cum knie 1. to unite, reunite, assemble
2. together
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ម្ជូរ mcuu sour spice/fruit/ingredient/food product
ជាមួយគ្នា cie muəy knie 1. together, with one another, reciprocally
2. the same (as)
ពួកគេ puək kee they
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
កម្សាន្ត kɑmsaan to relax, rest, to enjoy oneself {ទូកកម្សាន្ត = tourist boat}
Notes: ជើង ត; alternative spelling: កំសាន្ត; root: ក្សាន្ត
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ទំនេរ tumnee 1. free
2. empty, unoccupied, vacant
3. not busy
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ពណ៌ poa color, complexion
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
លឿង lɨəŋ color: yellow
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
sɑɑ color: white
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
ពុះ puh 1. to chop, hack, cut, split wood
2. break open
3. to divide
4. to be boiling (of water), to seethe, bubble, fizz, foam, froth
ពីរ pii, pɨl two
ជាមុនសិន cie mun sən first
គ្រាប់ kroap 1. grain, pit, seed
2. pill, tablet
3. bullet, projectile, bomb
4. clf. for small round objects such as seeds, pills, bullets