Fried Rice (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់បំពងខ្ទឹមរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់បំពងខ្ទឹមឡើងឈ្ងុយរួចរាល់ហើយ ដូច្នេះគាត់ក៏បានថែមសាច់ជ្រូកចូលទៅក្នុងនោះផងដែរ អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ហៅបាយឆានោះ គឺជាបាយឆាសាច់ជ្រូកលាយពងទា ដូច្នេះហើយគាត់បានបន្ថែមសាច់ជ្រូកចូលទៅក្នុងខ្ទះ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេបំពងខ្ទឹម គេត្រូវការថែមសាច់ជ្រូក ដោយសារតែសាច់ជ្រូក គឺវាពិបាកនៅក្នុងការចម្អិន បានន័យថាវាអត់ងាយឆ្អិន អញ្ចឹងវាអត់ឆាប់ឆ្អិននោះទេ ដូច្នេះដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អ យើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកមុនពេលដែលយើងដាក់បាយចូល ឬក៏មុនពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងគ្រៅផ្សេងចូល ព្រោះគ្រឿងគ្រៅផ្សេងគឺអាចនឹងឆាប់ឆ្អិនជាងសាច់ជ្រូក ដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អជាមុនសិន មុននឹងយើងដាក់គ្រឿងផ្សេងចូល អញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែដាក់សាច់ជ្រូកចូល ហើយឆាសាច់ជ្រូកឲ្យឆ្អិន បន្ទាប់មកទៀតគាត់ដាក់បន្លែចូល ដែលបន្លែមានដូចជាការ៉ុត មានដូចជាស្ពៃ មានដូចជាសណ្ដែកកួរជាដើម អញ្ចឹងបន្លែបាយឆាមានដូចជាការ៉ុត មានដូចជាសណ្ដែកកួរ មានដូចជាដំឡូងបារាំងជាដើម ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញគាត់ បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់សាច់ជ្រូកហើយ គាត់បានដាក់បន្លែចូលទៀត ដូច្នេះគាត់ត្រូវច្របល់ ដើម្បីឲ្យបន្លែនិងសាច់នោះឆ្អិនឲ្យបានសព្វល្អ ព្រោះប្រសិនបើសាច់និងបន្លែអត់ឆ្អិនទេ វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាន ដោយពេលខ្លះបន្លែអាចមានមេរោគ បន្លែអាចមានមេរោគ ឬក៏សាច់អាចមានមេរោគ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ចម្អិនឲ្យបានឆ្អិនល្អទេ យើងអាចនឹងឆ្លងជំងឺផ្សេងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែឆៅ ឬក៏សាច់ជ្រូកឆៅនោះ បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់បន្លែហើយ អ្នកលក់គាត់ក៏បានបន្ថែមទឹកត្រីចូលទៅក្នុងខ្ទះឆារបស់គាត់បន្ថែមទៀត អញ្ចឹងដោយសារតែបន្លែនិងសាច់គឺជាសាប មានរសជាតិសាប ដូច្នេះដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ យើងត្រូវបន្ថែមគ្រឿង ដូចជាទឹកត្រី ដូចជាប៊ីចេង ដូចជាអំបិលជាដើម ដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ច្របល់សាច់ ជាមួយនឹងបន្លែឆ្អិនសព្វហើយ អញ្ចឹងគាត់ថែមទឹកត្រីចូល ដើម្បីឲ្យបន្លែនិងសាច់នោះ មានរសជាតិប្រៃបន្តិច មានរសជាតិប្រៃបន្តិច បន្ទាប់មកគាត់ដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះផងដែរ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆាបាយគឺយើង បន្ទាប់ពីយើងប្រើគ្រឿង ហើយនិងបន្លែ និងសាច់ដាក់ចូលក្នុងខ្ទះរួចរាល់ហើយ ចុងក្រោយបំផុត គឺគាត់ត្រូវដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះផងដែរ ព្រោះប្រសិនបើដាក់បាយមុន វាអាចធ្វើឲ្យខ្លោចបាយ ហើយអត់ឆ្អិនល្អទៀត ដោយសារតែសាច់ជ្រូកគឺអត់ងាយឆ្អិន ហើយបន្លែក៏អត់ងាយឆ្អិនដែរ ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់សាច់ជ្រូក ដើម្បីឆាមុន បន្ទាប់មកនៅពេលដែលសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្មមហើយ យើងត្រូវដាក់បន្លែឆាចូលទៀត ដើម្បីឲ្យបន្លែឆ្អិនតាមក្រោយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែនិងសាច់ឆ្អិនអស់ហើយ គឺយើងទើបដាក់បាយតាមក្រោយដើម្បីឲ្យវាឆ្អិន ព្រោះដោយសារតែបាយជាដាំមួយសាហើយ អញ្ចឹងយើងដាំម្ដងរួចហើយ ដូច្នេះវាឆ្អិនរួចហើយ អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះ ដើម្បីច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿង ជាមួយនឹងបន្លែ វាជាការស្រេច ដូច្នេះយើងត្រូវដាក់បាយចុងក្រោយគេ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីគឺនារីអ្នកលក់ ឬក៏អ្នកលក់ម្ចាស់តូបហ្នឹង គាត់ដាក់សាច់ជ្រូកមុនដំបូងចូលទៅក្នុងខ្ទះ បន្ទាប់មកគាត់ដាក់បន្លែ ហើយគាត់បានលាយគ្រឿង ដូចជាចាក់ទឹកត្រី ដាក់បន្ថែមស្ករជាដើម ចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះ ដើម្បីលាយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ បន្ទាប់មកចុងក្រោយគេ គឺគាត់ដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះ ដើម្បីឆាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បំពង bɑmpɔɔŋ 1. to deep fry
2. to cause to puff/swell up by frying
3. to rise (and overflow) (of dough)
4. to amplify, make louder
Notes: root: ពង
ខ្ទឹម ktɨm generic name for onions, garlic, leeks, and related vegetables
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ឈ្ងុយ cŋuy to smell delicious/fragrant
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ថែម tʰaem 1. to add (to), increase, to do something additional {ទិញមួយថែមមួយ = buy one, get one free}
2. to complete
3. to make change
4. again, more, in addition to, including, moreover
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
ជ្រូក cruuk 1. pig
2. pork {សាច់ជ្រូក = pork}
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ឆា cʰaa 1. to stir-fry (usually meat mixed with vegetables)
2. to try to do (something), to experiment, practice (doing something)
3. to break (up), crack, chip, splinter
4. to be cracked, chipped
5. to wipe the slate clean, to stop (e.g., a game, one's life) and begin again
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
លាយ liey 1. to mix, blend, stir together, combine
2. to mix up, confuse
3. to scatter
4. to melt, dissolve
5. to be blended, mixed
6. to be liquid
7. track, trace, mark, line
8. pattern of lines on the palm of the hand
9. kind of fishing trap made of bamboo
ពង pɔɔŋ 1. egg
2. ovum
3. to lay an egg
4. to get blisters
5. to come to a head (of a boil or abscess)
6. to swell up
7. to be swollen
8. blister, abscess, boil
9. tumor
10. (colloquial) testicle
ទា tie duck
បន្ថែម bɑntʰaem 1. to add (to), increase
2. to supplement, replenish
3. additionally, in addition to
ខ្ទះ kteah large pan, frying pan, wok
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ចម្អិន cɑmʔən to cook, to prepare food
Notes: root: ឆ្អិន; also written ចំអិន
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ងាយ ŋiey easy
ឆ្អិន cʔən 1. to be cooked
2. mature, experienced, well-versed
3. of red: to be bright
4. to be pure/without impurities (especially of gold)
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
គ្រឿងគ្រៅ krɨəŋ krɨv ingredient, part
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ជាមុនសិន cie mun sən first
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
គ្រឿង krɨəŋ 1. tool, instrument
2. ingredient, spice, seasoning
3. clf. for machines, vehicles etc.
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
បន្លែ bɑnlae vegetable
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ការ៉ុត kaarot carrot
ស្ពៃ spey generic term for cabbage and cabbage-like vegetables
សណ្ដែកកួរ sɑndaek kuə yard-long bean (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, similar to a string bean but much longer)
Notes: ជើង ដ
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ដំឡូងបារាំង dɑmlouŋ baaraŋ white potato
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ច្របល់ crɑbɑl 1. to mix, blend
2. to toss (as a salad)
3. to get mixed up (literally and figuratively), become confused
និង nɨŋ and
សព្វ sɑp 1. each, every, all, everything, everyone
2. to be full, whole, entire
3. thoroughly, wholly
4. to be correct
5. to be loyal
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
សុខភាព sokkʰapʰiep health
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
មេរោគ mee rook micro-organism, germ, virus, microbe
ឆ្លង clɑɑŋ 1. to cross, move across/through (by land, water, or air)
2. to spread (of a disease)
3. to communicate, transmit
4. to copy
5. to intersect
6. to be contaminated, contagious, infected
7. to contract (a disease)
8. to adopt, pick up (e.g., a bad habit)
9. to celebrate
10. to dedicate, inaugurate
11. to survive (an accident or disaster)
ជំងឺ cumŋɨɨ 1. disease, illness
2. pain
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ឆៅ cʰav 1. raw, not cooked
2. immature, inexperienced
អ្នកលក់ neak lʊək seller
ទឹកត្រី tɨk trəy fish sauce
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
សាប saap 1. bland, not salty (enough), tasteless
2. to sow (seeds)
3. powerless, ineffective, valueless, impotent
4. water: fresh
5. to be dull, uninteresting
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ប៊ីចេង bii ceeŋ monosodium glutamate
អំបិល ʔɑmbəl salt
កាន់តែ kan tae more and more, further, becoming more and more, increasingly, continually
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ប្រៃ pray salty
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
sɑɑ color: white
ប្រើ praə to use
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ចុងក្រោយ coŋ kraoy (the) last
បំផុត bɑmpʰot 1. to be the most..., the very..., extreme, extraordinary
2. to terminate, to end, to finish, to conclude
3. final, last
ខ្លោច klaoc 1. to be burned, scorched
2. overcooked
3. to feel very strongly about something
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
ដាំ dam 1. to plant (seeds), to sow
2. to grow (crops)
3. to erect, set up, install (e.g., a post or column)
4. to boil (water), to cook (rice)
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សា saa 1. to roll something up (e.g., a mat)
2. to pick/gather up (what has been spread out), collect
3. to turn something over
4. to bring in something
5. to expose to the sun
6. to recur (as an illness)
7. to review
8. to do again, repeat
9. new sprout (from an old root)
10. to sprout anew
11. time, occurrence
12. edition
13. one time, just once
14. bloat/colic (of elephants, horses or oxen)
15. kind of Cambodian fish salad
16. (urinary) bladder (especially of animals such as civets, ducks)
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នារី nierii girl, young woman
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
តូប toup 1. hut, cottage
2. kiosk, stand, stall
3. pavilion
4. small shrine
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ដំបូង dɑmbouŋ 1. first, first of all, before
2. at first, in the beginning
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ស្ករ skɑɑ 1. sugar
2. candy, sweets
ចូលគ្នា coul knie 1. to join together, to mix together
2. to associate with, join the company (of)
3. to get along, harmonize
4. to be joint