Doing The Dishes (Sakanan) — 15


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៥ រូបភាពទី ១៥ គឺយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់លាងសម្អាតចានទាំងអស់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានលើកចានដែលបានលាងរួច មកដាក់នៅលើធុងរទេះមី ឬក៏រទេះទឹកស៊ុប អញ្ចឹងគាត់បានលើកចានទាំងអស់នោះ មកដាក់លើធុងរទេះមី ដើម្បីឲ្យស្ត្រីអ្នកលក់នោះយកចាននោះទៅប្រើប្រាស់បន្តទៀត ដោយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានលើកចានចំនួនបួនមកដាក់លើធុងរទេះមី ដោយមានចានខាងក្រោមគេគឺពណ៌ក្រហម ចានពីរនៅកណ្ដាលគឺពណ៌បៃតង និងចានមួយលើគេគឺពណ៌ក្រហមដូចគ្នា អញ្ចឹងគាត់លើកចាននោះដោយដៃពីរ ព្រោះថាគាត់នៅតូច អញ្ចឹងចានច្រើនគាត់អត់អាចលើកដោយដៃម្ខាងបានទេ ព្រោះប្រសិនបើគាត់លើកដោយដៃម្ខាង ចាននោះអាចនឹងធ្លាក់បែក ឬក៏អាចធ្លាក់ចេញពីដៃរបស់គាត់ ធ្វើឲ្យចាននោះធ្លាក់បែក អញ្ចឹងប្រសិនបើធ្លាក់បែក ថៅកែរបស់គាត់នឹងស្ដីបន្ទោស ឬក៏បណ្ដេញគាត់ចេញពីការងារ អញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវធ្វើឲ្យចានបែកនោះទេ ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែលើកចាននោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើការងារ យើងត្រូវតែធ្វើការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ យើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសនោះទេ ព្រោះប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសយើងអាចនឹងត្រូវមាត់ ឬក៏ធ្វេសប្រហែសយើងអាចនឹងត្រូវថៅកែស្ដីឲ្យ ជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គឺគាត់ធ្វើការរបស់គាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដោយគាត់លាងសម្អាតចានបានយ៉ាងស្អាតល្អ ហើយចានរបស់គាត់នីមួយៗ គាត់ត្រួតយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ដើម្បីយកមកឲ្យស្ត្រីដែលជាអ្នកលក់គាត់ប្រើប្រាស់បន្តទៀត

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ចាន caan plate, bowl, dish
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ធុង tʰuŋ 1. (large) barrel/can, bucket, tank
2. box
3. clf. for barrels, etc.
រទេះ rɔteh 1. cart, vehicle
2. wagon
មី mii 1. lo-mein vermicelli
2. dish prepared with lo-mein vermicelli
3. you (derogatory or intimate term of reference for a female corresponding to អា​ for a male, it may be used within the family as an intimate form, but it is very rude when used by an outsider)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទឹកស៊ុប tɨk sup 1. soup
2. broth, clear soup
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
អ្នកលក់ neak lʊək seller
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
បន្ត bɑntɑɑ 1. to continue (something), to keep on (doing something)
2. to add, to join
Notes: root: ត
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បួន buən four
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ពណ៌ poa color, complexion
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ពីរ pii, pɨl two
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
និង nɨŋ and
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ព្រោះ prʊəh because (of), since
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ថៅកែ tʰav kae 1. owner of a shop merchant
2. boss
3. businessman, capitalist, wholesale merchant, tradesman, tycoon
ស្ដីបន្ទោស sdǝy bɑntooh to rebuke, reprove, reprimand, scold, blame, curse
Notes: ជើង ដ
បណ្ដេញ bɑndəɲ 1. to chase away, drive out, kick out, eject, expel, emit
2. to pursue
Notes: ជើង ដ
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
ជាទីបំផុត cie tii bɑmpʰot 1. finally, in conclusion
2. extremely, the most ...
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ធ្វើការ tvəə kaa to work
យកចិត្តទុកដាក់ yɔɔk cət tuk dak to work hard at something, to be deeply involved in some work, to pay close attention to, to do something seriously
Notes: ជើង ត
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ធ្វេសប្រហែស tveeh prɑhaeh 1. negligence, carelessness
2. to be negligent, incautious, foolhardy
3. to neglect, be careless
ត្រូវមាត់ trəv moat 1. to be delicious, to taste good
2. to be scolded, reprimanded, told off
ស្ដីឲ្យ sdǝy ʔaoy to blame/scold/reprimand directly
Notes: ជើង ដ
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
ត្រួត truət 1. to check, to control, inspect, examine
2. to govern, be in charge of, supervise
3. to dominate
4. to place one on top of the other, stack (up)
5. to superimpose
សណ្ដាប់ធ្នាប់ sɑndap tnoap 1. conduct, manners, behavior, discipline, personality, order, method, arrangement
2. act, action
Notes: ជើង ដ
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)