Doing The Dishes (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានលាងសម្អាតចានគោមពណ៌ក្រហមនោះស្អាតរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់ដុសអស់ជាតិខ្លាញ់និងស្នាមប្រឡាក់នានា ដែលជាប់នៅលើចានរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកចានគោមនោះមកជ្រលក់នឹងទឹកស្អាត អញ្ចឹងទឹកដែលនៅចានដែក ឬក៏កន្ធន់ពណ៌លឿង គឺអត់មានដាក់ទឹកសាប៊ូនោះទេ ដោយទឹកនោះគឺជាទឹកសម្រាប់ជម្រះចាន អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លាងនឹងទឹកសាប៊ូរួចរាល់ហើយ ដុសចាននឹងទឹកសាប៊ូរួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកចានគោមដែលគាត់លាងរួចរាល់នោះមកជម្រះនឹងទឹកស្អាត ដែលនៅចានដែកពណ៌លឿង អញ្ចឹងគាត់បានយកចានគាត់ជ្រលក់ចូលទៅក្នុងចានដែកពណ៌លឿង រួចហើយក៏គាត់ដុសសម្អាតម្ដងទៀត អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ដុសសម្អាតម្ដងទៀតទេ ប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែជ្រលក់វាចូលទៅក្នុងទឹក គឺវាអត់ស្អាតជាតិសាប៊ូទេ អញ្ចឹងសាប៊ូនឹងកាន់ជាប់នៅនឹងចាន ដែលធ្វើឲ្យវាមានធុំក្លិនសាប៊ូ និងយើងអត់អាចយកទៅដួសអាហារញ៉ាំបានទេ ដោយសារប្រសិនបើមានជាតិសាប៊ូនៅក្នុងចាន ហើយយើងញ៉ាំអាហារដែលនៅក្នុងចានដែលមានជាតិសាប៊ូ គឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺបាន គឺវាធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាព ដោយសារតែសាប៊ូគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើង ប្រសិនបើយើងលាងអត់ស្អាត អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជម្រះចាន យើងត្រូវតែដុសវាឲ្យបានស្អាតម្ដងទៀត ដើម្បីឲ្យចាននោះអស់ជាតិសាប៊ូនិងអស់ក្លិនសាប៊ូចេញ ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតបាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ចានគោម caan koom kind of large bowl (especially one used as a soup tureen)
ពណ៌ poa color, complexion
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ជាតិ ciet 1. matter, substance, material, essence, essential constituent {ជាតិទឹក = to be liquid, fluid} {ជាតិខ្លាញ់ = to be oily, greasy} {ម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើន = pineapples have a lot of acid/are acidic/are quite sour}
2. flavor, taste
3. genuine or true state of anything
4. birth, nation, race, line, nationality
ខ្លាញ់ klaɲ 1. fat, grease, lard
2. oil
និង nɨŋ and
ស្នាម snaam 1. trace, track, (foot)print
2. mark, scar, impression, imprint
3. vestige, remains
4. excavation
5. sports ground, court (e.g., tennis court), stage, ring
6. race track
7. battlefield
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
នានា nienie 1. various
2. different, diverse, all, of all sorts (also occurs as a prenominal particle)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ចាន caan plate, bowl, dish
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ជ្រលក់ crɔlʊək 1. to dip (into a liquid)
2. to soak
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ចានដែក caan daek metal wash tub
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
កន្ធន់ kɑntʰʊən a large flat bowl for washing clothes, doing the dishes etc.
Notes: no dictionary entries; spelling uncertain
លឿង lɨəŋ color: yellow
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
សាប៊ូ saabuu soap
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ជម្រះ cumreah 1. to clean, to clean up, to wash away dirt and dust
2. to level, scrape, clean off
3. to clear away, weed, cut off at the roots, to clear with a hoe
4. to purify
5. to discharge
6. to judge, resolve (a dispute), decide (a case)
7. to make a clear-cut decision
8. to review, to edit (a text)
Notes: root: ជ្រះ; also written ជំរះ
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ធុំក្លិន tʰum klən to smell, give off a smell
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដួស duəh 1. to scoop up/out, dip up
2. to serve food
3. to ladle/apportion (with a spoon)
4. to skim off (e.g., scum)
អាហារ ʔaahaa food, meal
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ខូច kʰouc 1. broken, damaged, ruined
2. bad, nasty
សុខភាព sokkʰapʰiep health
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ក្លិន klən odor, smell, scent
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use