Cutting One’s Finger (Sakanan) — 17


នៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ បាទ ចូលដល់នៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ វិញ បុរសម្នាក់នោះបានជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ បាទ ជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ ឬក៏គ្រូពេទ្យ ឬក៏ម្ចាស់ឱសថស្ថាន អញ្ចឹងគាត់ជួបហើយ គាត់បាននិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ឱសថស្ថាននោះថា គាត់ត្រូវការបង់បិទដំបៅមួយប្រអប់ បាទ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅ នៅពីលើបុរសនោះ គឺមានបង់បិទដំបៅជាច្រើន អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ឱសថស្ថាន ឬក៏គ្រូពេទ្យថាគាត់ចង់ទិញបង់បិទដំបៅ បាទ ចំណែកម្ចាស់ឱសថស្ថានវិញ យើងឃើញថា គាត់ពាក់អាវដៃខ្លី ហើយមានចងអៀមពណ៌ទឹកសមុទ្រ អញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវដៃខ្លី ចងអៀមពណ៌ទឹកសមុទ្រ ចំណែកសក់របស់គាត់គឺទំពែក អញ្ចឹងគាត់ទំពែកក្បាល គាត់មានសក់តែខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ យើងឃើញនៅក្នុងដៃរបស់ម្ចាស់ឱសថស្ថាន ឬក៏គ្រូពេទ្យនោះ គឺមានកាន់បង់បិទដំបៅមួយប្រអប់ អញ្ចឹងបុរសនោះ គាត់ទិញបង់បិទដំបៅ ដូច្នេះហើយ ទើបម្ចាស់ឱសថស្ថាន គាត់យកបង់បិទដំបៅឲ្យទៅបុរសនោះ អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់គឺ គឺកំពុងតែធ្វើការទិញ ទិញលក់គ្នានូវបង់បិទដំបៅ ដូច្នេះម្ចាស់ឱសថស្ថានត្រូវប្រគល់បង់បិទដំបៅទៅឲ្យបុរសនោះ ចំណែកបុរសនោះ គាត់ត្រូវប្រគល់លុយថ្លៃបង់បិទដំបៅទៅឲ្យម្ចាស់ឱសថស្ថានវិញ អញ្ចឹងរាល់ការទិញលក់ យើងត្រូវប្រគល់ទំនិញនិងប្រគល់លុយទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ដូចជាការទិញនៅក្នុងឱសថស្ថាននេះអញ្ចឹង ហើយឱសថស្ថានគឺយើងមិនមែនលក់តែបង់បិទដំបៅតែមួយមុខនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែយើងលក់ជាច្រើន ដូចជាថ្នាំ ដូចជាបង់បិទដំបៅ ដូចជាសេរ៉ូម ដូចជាម្ជុលចាក់ថ្នាំជាដើមអញ្ចឹងសម្ភារៈរបស់ពេទ្យ ឬក៏សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រមានលក់នៅក្នុងឱសថស្ថាន បាទ អញ្ចឹងពេលយើង ពេល នៅពេលដែលយើងចង់ទិញថ្នាំ ឬក៏ចង់ទិញបង់បិទដំបៅផ្សេងយើងត្រូវទៅរកឱសថស្ថាន ដើម្បីឲ្យគេផ្សំថ្នាំឲ្យ បាទ ចំពោះការផ្សំថ្នាំ ទៀតសោតគឺយើងមិនត្រូវផ្សំផ្ដេសផ្ដាសនោះទេ គឺយើងត្រូវផ្សំតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់ពេទ្យ អញ្ចឹងការណែនាំរបស់ពេទ្យគេហៅថាវេជ្ជបញ្ជា ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឈឺ យើងត្រូវទៅពេទ្យ បន្ទាប់មកយកវេជ្ជបញ្ជា ដើម្បីមកផ្សំថ្នាំនៅតាមឱសថស្ថានដែលស្របច្បាប់នានា ដើម្បីព្យាបាលជំងឺយើងឲ្យបានជាសះស្បើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
វិញ vɨɲ again, back, instead
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ជួប cuəp to meet (especially intentionally)
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អ្នកលក់ neak lʊək seller
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
គ្រូពេទ្យ kruu pɛɛt medial doctor, medical practitioner
Notes: irregular pronunciation: ពែត
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
ឱសថស្ថាន ʔao sɑɑ tʰɑɑ stʰaan pharmacy
Notes: formal
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
បង់បិទដំបៅ bɑŋ bət dɑmbav plaster, band-aid
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ប្រអប់ prɑʔɑp (small) box, case
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ពី pii from, since, of, about, at
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ទិញ tɨɲ to buy
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
sɑɑ color: white
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ចង cɑɑŋ to tie, bind, fasten, link, attach, connect
អៀម ʔiǝm 1. apron
2. halter-top
3. kind of sleeveless upper garment usually worn by baby girls
ពណ៌ poa color, complexion
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
សមុទ្រ saʔmot sea, ocean
Notes: alternative spelling: សមុទ្ទ
សក់ sɑk hair
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ទំពែក tɑmpɛɛk bald on the top of the head
Notes: also written តម្ពែក
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ពួកគេ puək kee they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ប្រគល់ prɑkʊəl 1. to hand over, deliver into someone's hands, remit
2. to give, present, entrust (to)
3. to bring up a subject
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ថ្លៃ tlay 1. expensive, dear, valuable
2. cost, price, value
រាល់ roal every, each, all
ទំនិញ tumnɨɲ goods, merchandise
និង nɨŋ and
ទៅវិញទៅមក tɨv vɨɲ tɨv mɔɔk 1. back and forth
2. mutually, reciprocally
3. to each other
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint
សេរ៉ូម seeroum serum
ម្ជុលចាក់ថ្នាំ mcul cak tnam hypodermic needle
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
ពេទ្យ pɛɛt 1. medical doctor, physician
2. medical
3. hospital
Notes: irregular pronunciation: ពែត
វេជ្ជសាស្ត្រ vɨcceaʔ saah medicine (as a field of study), medical studies
Notes: ជើង ត
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ផ្សំថ្នាំ psɑm tnam to prepare/mix a medicine
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
ទៀតសោត tiət saot furthermore, on the other hand
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ផ្សំ psɑm 1. to assemble, connect, join/unite (into a single whole)
2. to fasten, secure
3. to adjust, adapt
4. to mix
5. cloth beam/roller (square roller used to roll up woven cloth on a loom)
ផ្ដេសផ្ដាស pdeeh pdaah 1. to be pernicious, lazy
2. ridiculous, silly
3. useless
4. careless, irresponsible
5. disorderly, confused, in a disorderly manner
6. carelessly without thinking
Notes: ជើង ដ
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
វេជ្ជបញ្ជា vɨcceaʔ bɑɲcie prescription
ណែនាំ nae noam 1. to advise, guide, lead
2. ណែនាំ … ឲ្យស្គាល់ = to introduce [someone]
3. ណែនាំខ្លួន(ឯង) = to introduce oneself
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ស្រប srɑɑp 1. to agree, match, rhyme
2. to be consistent (with)
3. to be parallel (to), be in accord (with) {ស្របពេលដែល [...] = at the same time that [...]}
ច្បាប់ cbap 1. law
2. rule, regulation
3. (legal) code
4. custom
5. moral precept, code of conduct
6. permission
7. to be on temporary detached duty
8. copy (of a document)
9. issue, version
10. clf. for letters, notes, documents and copies of documents
នានា nienie 1. various
2. different, diverse, all, of all sorts (also occurs as a prenominal particle)
ព្យាបាល pyiebaal 1. to take care of, look after
2. to treat (medically)
ជំងឺ cumŋɨɨ 1. disease, illness
2. pain
ជាសះស្បើយ cie sah sbaǝy completely healed/cured