Cutting One’s Finger (Sakanan) — 16


នៅក្នុងរូបភាពទី ១៦ រូបភាពទី ១៦ បន្ទាប់ពីបង់បិទដំបៅរបស់គាត់អស់ បុរសនោះក៏គាត់បានដើរទៅហ្វាម៉ាស៊ី បាទ ឬក៏ឱសថស្ថាន អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កន្លែងដែលមានលក់បង់បិទដំបៅគឺមានដូចជាឱសថស្ថាន ឬក៏មន្ទីរពេទ្យ ឬក៏តូបលក់ចាប់ហួយផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងតូបលក់ចាប់ហួយក៏មានលក់បង់បិទដំបៅដែរ ហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺឃើញថាគាត់បានដើរទៅដល់កន្លែងលក់ថ្នាំមួយ បាទ កន្លែងលក់ថ្នាំ យើងហៅថាឱសថស្ថាន យើងអាចហៅបានពីរ ហ្វាម៉ាស៊ី ឬក៏ឱសថស្ថាន បាទ កន្លែងទាំងពីរនេះ គឺជាកន្លែងដែលលក់ថ្នាំពេទ្យ និងលក់សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រ ឬក៏សម្ភារៈពេទ្យ អញ្ចឹងគាត់ដើរទៅទីនោះ យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺនៅ នៅមាត់ទ្វាររបស់ឱសថស្ថាននោះ គឺមានផ្លាកសញ្ញាបូកមួយ បាទ ផ្លាកសញ្ញាបូក អញ្ចឹងសញ្ញាពេទ្យ ឬក៏សញ្ញាសង្គ្រោះ គឺមានសញ្ញាបូកពណ៌ក្រហម ផ្ទៃពណ៌ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញថាទ្វារ នៅ នៅខាងលើទ្វារចូល គឺយើងឃើញមានសញ្ញាបូកពណ៌ក្រហមនៅលើផ្ទៃពណ៌ ដូច្នេះបានន័យថាសញ្ញានេះ គឺជាសញ្ញាពេទ្យ បាទ បុរសនោះ គាត់បានដើរទៅដល់ឱសថស្ថាន ឬក៏ទៅដល់ពេទ្យនោះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
បង់បិទដំបៅ bɑŋ bət dɑmbav plaster, band-aid
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
បុរស boʔrɑh man, male person
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ហ្វាម៉ាស៊ី faamaasii pharmacy
Notes: colloquial
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឱសថស្ថាន ʔao sɑɑ tʰɑɑ stʰaan pharmacy
Notes: formal
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
មន្ទីរពេទ្យ mʊəntii pɛɛt hospital, clinic
Notes: irregular pronunciation: ពែត
តូប toup 1. hut, cottage
2. kiosk, stand, stall
3. pavilion
4. small shrine
ចាប់ហួយ cap huəy general, miscellaneous {តូបលក់ចាប់ហួយ = kiosk, convenience store}
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ពីរ pii, pɨl two
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពេទ្យ pɛɛt 1. medical doctor, physician
2. medical
3. hospital
Notes: irregular pronunciation: ពែត
និង nɨŋ and
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
វេជ្ជសាស្ត្រ vɨcceaʔ saah medicine (as a field of study), medical studies
Notes: ជើង ត
ទីនោះ tii nuh there, over there
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ផ្លាក plaak 1. tag, label, plate (e.g., a license plate)
2. tablet with an inscription, plaque
សញ្ញាបូក saɲɲaa bouk plus sign (+)
សញ្ញា saɲɲaa 1. sign, symbol
2. mark (e.g., punctuation)
3. signal, notice
4. to agree, give consent
5. to promise, give one's word
Notes: see also សន្យា
សង្គ្រោះ sɑŋkrʊəh 1. to help, save, rescue
2. to resuscitate
3. to support
4. help, saving, support, assistance
5. to be included
ពណ៌ poa color, complexion
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ផ្ទៃ ptey 1. surface
2. space, area
sɑɑ color: white
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean