Cutting One’s Finger (Sakanan) — 11


ចូលដល់រូបភាពទី ១០ រូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ យើងឃើញថា បុរសម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីយកបង់បិទដំបៅបានហើយ គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបក អញ្ចឹងបង់បិទដំបៅគឺមានសភាពស្អិត បាទ បង់បិទដំបៅគឺមានសភាពស្អិត ដើម្បីឲ្យរុំជាប់ជាមួយនឹងដៃ ដូច្នេះដើម្បីការពារសភាពស្អិតនោះ កុំឲ្យស្អិតទៅនឹងវត្ថុផ្សេងបង់បិទដំបៅគឺគេគ្របទៅដោយប្លាស្ទិកមួយ អញ្ចឹងគេគ្របទៅដោយប្លាស្ទិក អញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បង់បិទដំបៅនោះបាន ឬក៏យកមកបិទលើមុខរបួសបាន យើងត្រូវបកប្លាស្ទិកនោះចេញ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ នេះ យើងឃើញថា បង់បិទដំបៅគឺមានពណ៌ប្រផេះ បាទ បង់បិទដំបៅគឺមានពណ៌ប្រផេះ ហើយប្លាស្ទិកដែលគ្របពីលើបង់បិទដំបៅនៅកន្លែងស្អិតនោះគឺមានពណ៌ អញ្ចឹងគេយកប្លាស្ទិកពណ៌ គ្របបិទពីលើកន្លែងដែលស្អិតនៃបង់បិទដំបៅ បាទ ដើម្បីកុំឲ្យបង់បិទដំបៅស្អិតទៅកន្លែងផ្សេងទៀត អញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់បាន បុរសនោះ គាត់បានយកដៃរបស់គាត់បកនូវប្លាស្ទិកពណ៌នោះចេញ បាទ នៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់កំពុងតែបកប្លាស្ទិកពណ៌ចេញពីកន្លែងស្អិតនៃបង់បិទដំបៅ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
បង់បិទដំបៅ bɑŋ bət dɑmbav plaster, band-aid
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
បក bɑɑk 1. to pare, peel, strip off (bark or skin)
2. to remove, take off
3. to translate
4. to talk about, narrate
5. to reveal, tell how, explain
6. to return, come back, retrace one's steps
7. to reply (by letter)
8. to be returned (of a letter)
9. a single round trip, occurrence, time
10. [colloquial] police station
11. to reserve
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សភាព saʔpʰiep 1. state, condition
2. nature, aspect, appearance
3. disposition
4. form, shape
5. action, deed
6. behavior, character
7. position
ស្អិត sʔət 1. to be sticky, adhesive, adherent
2. stuck (to), attached (to)
3. to be addictive
4. (of weather) to be sticky, muggy
5. closely, like glue
6. to be loath to forgive someone, reluctant to forget someone's mistake
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
រុំ rum 1. to bandage, wrap
2. to dress (a wound)
3. to wind around, coil
4. to turn (something round)
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ការពារ kaapie to protect, defend
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
វត្ថុ voattʰoʔ 1. thing, object
2. matter, substance
3. wealth, property, place, farm, dwelling
4. reason, basis
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
គ្រប krɔɔp 1. to close with a lid or cover, cover
2. lid, cover
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ប្លាស្ទិក plaastɨk plastic
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
មុខរបួស muk rɔbuəh wound
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ពណ៌ poa color, complexion
ប្រផេះ prɑpʰeh color: grey
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ពី pii from, since, of, about, at
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
sɑɑ color: white
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)