Cutting One’s Finger (Sakanan) — 09


នៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បុរសម្នាក់នោះ បន្ទាប់ពីគាត់ឃាត់ឈាមហើយ បាទ គាត់ឃាត់ឈាមរួចហើយ គាត់ក៏បានបើកទូ ដែលនៅលើឡាបូលាងដៃនោះ បាទ កូនទូនោះគឺមានដូចជាច្រាសដុសធ្មេញ ថ្នាំដុសធ្មេញ សាប៊ូលាងដៃ សាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួនជាដើម ហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថា គាត់បានទាញយកនូវប្រអប់មួយ បាទ ទាញប្រអប់មួយចេញពីទូនោះ ដោយប្រអប់នោះ គឺជាប្រអប់នៃបង់បិទដំបៅ បាទ គាត់យកប្រអប់នៃបង់បិទដំបៅចេញមក អញ្ចឹងគាត់បានយកបង់បិទដំបៅនោះមកចាក់លើបាតដៃ យើងឃើញថាបង់បិទដំបៅចេញពីប្រអប់នោះមានចំនួនមួយ អញ្ចឹងបានន័យថា[ប្រអប់] បង់បិទដំបៅរបស់គាត់នៅសល់តែមួយនោះទេ បាទ បង់បិទដំបៅគឺយើងយកមក ដើម្បីរុំលើមុខរបួស ដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគចូល ព្រោះថា ទោះបីជាយើងជូតមុខរបួសស្អាតហើយក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនរុំវាឲ្យបានជិតល្អនោះទេ មេរោគនឹងជ្រាបចូលជាក់ជាមិនខាន ព្រោះថាមេរោគនៅក្នុងបរិយាកាស ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនបានរុំរបួស មេរោគនឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈរបួសនោះមិនខាន អញ្ចឹងក្នុងការរុំរបួស យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅរបស់ស្អាត ដូចជាបង់បិទដំបៅ ឬក៏ក្រណាត់ស្អាត ព្រោះថារបស់ទាំងពីរនេះ គឺអាចការពារមេរោគបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយករបស់មិនស្អាត មកធ្វើការរុំរបួស នោះមេរោគនឹងចូលមកខ្លួនយើងតាមរយៈមុខរបួសនោះ នៅក្នុងរូបភាពនេះ បុរសនោះ គាត់បានយកបង់បិទដំបៅ ដើម្បីយកមករុំរបួសគាត់ អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ចាក់បង់បិទដំបៅចេញពីក្នុងប្រអប់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ឃាត់ kʰoat 1. to forbid, stop (from doing), prevent, restrain
2. to detain
3. to ban
4. to control
ឈាម cʰiem blood
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ឡាបូ laabou sink
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ច្រាសដុសធ្មេញ craah doh tmɨɲ toothbrush
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste
សាប៊ូ saabuu soap
សាប៊ូកក់សក់ saabuu kɑk sɑk shampoo
សាប៊ូដុសខ្លួន saabuu doh kluən shower gel/cream
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ទាញ tieɲ to pull, drag
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ប្រអប់ prɑʔɑp (small) box, case
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
បង់បិទដំបៅ bɑŋ bət dɑmbav plaster, band-aid
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
បាតដៃ baat day palm of the hand
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
សល់ sɑl 1. to remain, be left over {នៅសល់ = to remain, be left over}
2. to be in excess
3. remainder, surplus
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
រុំ rum 1. to bandage, wrap
2. to dress (a wound)
3. to wind around, coil
4. to turn (something round)
មុខរបួស muk rɔbuəh wound
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
មេរោគ mee rook micro-organism, germ, virus, microbe
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ទោះបីជា tʊəh bəy cie although, even though
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ក៏ដោយ kɑɑ daoy 1. (who)soever, (what)soever
2. whether or not, it makes no difference, even if
3. even though, although
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ជ្រាបចូល criep coul 1. to permeate, infiltrate
2. to infer, imply
ជាក់ជា ceak cie surely
មិនខាន mɨn kʰaan certainly, without fail
បរិយាកាស paʔreʔyaakaah 1. air
2. atmosphere (of a situation or event), environment
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
របួស rɔbuəh 1. to be injured, wounded
2. wound, injury
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
តាមរយៈ taam reaʔyeaʔ 1. by means of
2. through, by way of, via, through the mediation (of someone)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ការពារ kaapie to protect, defend
ធ្វើការ tvəə kaa to work