Cutting One’s Finger (Sakanan) — 04


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បុរសនោះ គាត់នៅតែសម្ដែងភាពឈឺចាប់របស់គាត់ ដោយគាត់បានបើកភ្នែកធំមើលទៅលើដៃស្ដាំរបស់គាត់ ហើយគាត់នៅតែញេញធ្មេញដដែល ព្រោះថាការមុតនឹងកាំបិតគឺមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ ដោយយើងឃើញថា នៅ ដៃស្ដាំរបស់គាត់ ដែលដាក់នៅចំពីមុខគាត់ គាត់បានលើកដៃស្ដាំដាក់នៅចំពីមុខគាត់ ហើយគាត់សម្លឹងមើល យើងឃើញថាដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺមានហូរឈាមចេញមកយ៉ាងច្រើន អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុត មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការប៉ះពាល់របស់ស្រួចឬក៏របស់មុតដូចជាកាំបិត នោះឈាមនឹងហូរចេញមកក្រៅយ៉ាងច្រើន ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់និងមានរបួស អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់បានយកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចាប់កាន់ដៃស្ដាំ បាទ ចាប់កាន់កដៃដៃស្ដាំ ហើយលើកដៃនោះឡើង លើកដៃស្ដាំឡើង ហើយគាត់មើល យើងឃើញមានឈាមចេញពីម្រាមដៃនាង អញ្ចឹងម្រាមដៃរបស់យើងគឺមានម្រាមប្រាំ បាទ មានម្រាមមេដៃ ម្រាមចង្អុលដៃ ម្រាមដៃកណ្ដាល ម្រាមដៃនាង និងម្រាមកូនដៃ អញ្ចឹងគាត់មុត ម្រាមដែលគាត់មុតនេះ យើងឃើញថាឈាមបានហូរចេញពីម្រាមដៃនាងដែលនៅក្បែរកូនដៃ អញ្ចឹងម្រាមដៃនាងឈាមហូរចេញមក គឺហូរមកប្រឡាក់នឹងម្រាមដៃនាង ក៏ដូចជាម្រាមកូនដៃផងដែរ ព្រោះម្រាមដៃនាងនិងម្រាមកូនដៃគឺនៅជិតគ្នា បាទ ម្រាមទាំងពីរនេះគឺនៅជិតគ្នា ដូច្នេះហើយ នៅពេលដែលម្រាមដៃនាងមានឈាម វានឹងហូរមកប្រឡាក់ម្រាមដៃកូនដូចគ្នា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បុរស boʔrɑh man, male person
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
សម្ដែង sɑmdaəŋ 1. to express (an idea)
2. to show, display, demonstrate
3. to come into view
4. to act, perform, portray on the stage
5. to declare, proclaim
6. to publish, promulgate
Notes: root: ស្តែង; ជើង ដ; also written សំដែង
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ឈឺចាប់ cʰɨɨ cap 1. to be sick, ill
2. to feel acute pain, hurt, suffer
3. to be hurt (physically or mentally)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ញេញធ្មេញ ɲɨɲ tmɨɲ 1. to grit one's teeth
2. to show one's teeth
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
មុត mut 1. to be sharp
2. to cut, pierce, stab
3. to be cut, stabbed
4. hard, tough, firm, brave
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
កាំបិត kambət knife
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ណាស់ nah very, very much
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចំពីមុខ cɑm pii muk 1. head-on
2. directly toward
3. exactly opposite, right in front of
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
ឈាម cʰiem blood
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
ស្រួច sruəc 1. to be pointed, sharp and pointed, sharpened to a point, tapering
2. to be keen, acute
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
និង nɨŋ and
របួស rɔbuəh 1. to be injured, wounded
2. wound, injury
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ចាប់កាន់ cap kan to grab, grasp, catch (with the hands)
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
កដៃ kɑɑ day wrist
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ពី pii from, since, of, about, at
ម្រាមដៃនាង mriem day nieŋ ring finger
ម្រាមដៃ mriem day finger
ម្រាម mriem digit (finger or toe)
ប្រាំ pram five
មេដៃ mee day 1. thumb
2. [slang] leader, commander
ចង្អុលដៃ cɑŋʔol day index finger
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
កូនដៃ koun day little finger
ក្បែរ kbae to be near, close to
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you