Cold Season (Sakanan) — 14


ចូលដល់រូបភាពទី ១៤ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៤ គឺយើងឃើញថាម៉ោង ១២ បាទ ម៉ោង ១២ សែសិបនាទី គឺមានអាកាសធាតុក្ដៅអញ្ចឹងយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ យើង មាន ឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ បាទ គាត់កំពុងតែស្លៀកឯកសណ្ឋានសាលារបស់គាត់ ដោយគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ទឹកសមុទ្រ ហើយនៅខាងឆ្វេងដៃគឺមានហោប៉ៅមួយអញ្ចឹងអាវគាត់មានហោប៉ៅ កូនហោប៉ៅតូចមួយ នៅខាងឆ្វេងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដើរដោយអាការៈបែកញើស គាត់មានស្ពាយកាតាបមួយនៅខាងក្រោយខ្នង ដែលកាតាបនោះគឺពណ៌យើងឃើញថាក្មេងប្រុសនោះដើរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃ ដោយនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញមានព្រះអាទិត្យមួយកំពុងតែបញ្ចេញកម្ដៅហើយគាត់ដើរបណ្ដើរ គឺយកដៃឆ្វេង ដៃស្ដាំរបស់គាត់ បាទ គាត់យកដៃស្ដាំរបស់គាត់ ចាប់កអាវរបស់គាត់ ដើម្បីរលាស់ឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរក្រោមកម្ដៅ គឺមានអាកាសធាតុក្ដៅ យើងឃើញថាគាត់បែកញើសច្រើន អញ្ចឹងហើយគាត់យកដៃរបស់គាត់មួយចំហៀង ចាប់កអាវរបស់គាត់ដើម្បីរលាស់ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានខ្យល់ចូលនៅក្នុងអាវរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចូលនៅក្នុងអាវ ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ខ្លួនរបស់គាត់ព្រោះតែប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ត្រូពិក ហើយមានអាកាសធាតុក្ដៅហើយសើម ដូច្នេះហើយ នៅពេលដែលត្រូវកម្ដៅ គឺខ្លួនប្រាណរបស់យើងងាយនឹងបែកញើសជាច្រើនបាទ ដោយសារតែមាន យើងមានសំណើមនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចតាមរយៈអាកាសធាតុ អញ្ចឹង នៅពេលដែលត្រូវកម្ដៅ គឺញើសនឹងបញ្ចេញមក អញ្ចឹងទឹកដែលចេញពីខ្លួន យើងហៅថាញើស ដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ដើរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងដូច្នេះហើយ គាត់បែកញើសហូរយ៉ាងច្រើន អញ្ចឹងគាត់ហូរញើស ឬក៏បែកញើសយ៉ាងច្រើន ចេញពីមុខរបស់គាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមុខរបស់គាត់បញ្ចេញទឹកមកជាច្រើន ដែលជាញើសនោះហើយគាត់បានយកដៃចាប់កអាវរបស់គាត់ដើម្បីរលាស់ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនគាត់ត្រជាក់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
សែសិប sae sǝp fourty
នាទី nietii 1. minute
2. domain, scope, jurisdiction
3. role, function, duty, area of concern, business
4. rank
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អាកាសធាតុ ʔaakaasaʔtʰiet climate, weather
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
ឯកសណ្ឋាន ʔaek sɑntʰaan uniform
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
សមុទ្រ saʔmot sea, ocean
Notes: alternative spelling: សមុទ្ទ
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ហោប៉ៅ hao pav pocket
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
អាការៈ ʔaakaa, ʔaakaaraʔ 1. symptom, characteristic, sign
2. special sign, omen
3. appearance, look, aspect, attribute
4. way, method
5. attitude, manner, conduct, behavior
6. action, situation, condition
7. letter of the alphabet
8. letter
បែកញើស baek ɲəəh to sweat
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
កាតាប kaataap 1. briefcase, satchel
2. backpack
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
sɑɑ color: white
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ព្រះអាទិត្យ preah ʔaatɨt sun
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
កអាវ kɑɑ ʔaav collar (of a shirt)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
រលាស់ rɔloah 1. to shake (a fist), crack (a whip)
2. to push away, get rid (of), shake off, let go, throw away
3. to extricate oneself
4. to repudiate, disown (someone)
5. to give up, quit
6. to be flexible (as a carrying pole)
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
ព្រោះ prʊəh because (of), since
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
តំបន់ tɑmbɑn region, locality, district, section, zone
ត្រូពិក tropik tropical
សើម saəm damp, humid, wet, moist
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ខ្លួនប្រាណ kluən praan 1. body, physique
2. oneself
ងាយ ŋiey easy
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ដោយសារតែ daoy saa tae because
សំណើម sɑmnaəm 1. dampness, humidity, state of being humid
2. moisture
Notes: root: សើម
ជានិច្ច cie nɨc always
តាមរយៈ taam reaʔyeaʔ 1. by means of
2. through, by way of, via, through the mediation (of someone)
ញើស ɲəəh 1. sweat, perspiration
2. to blow (one's nose)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ដូច douc alike, similar, like, as
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}