Cold Season (Sakanan) — 12


ចូលដល់រូបភាពទី ១២ នៅក្នុងរូបភាពទី ១២ នេះ គឺយើងឃើញមាននាឡិកាចំនួនពីរ ជាមួយនឹងប្រដាប់វាស់សីតុណ្ហភាពចំនួនពីរ ឬក៏យើងហៅថាទែម៉ូម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺនៅក្នុងភាសាខ្មែរ យើងអាចនិយាយថាទែម៉ូម៉ែត្រ ឬក៏ប្រដាប់វាស់សីតុណ្ហភាព បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះ យើងឃើញថា នាឡិកាទីគឺមាននៅក្បែរទែម៉ូម៉ែត្រ ឬក៏ប្រដាប់វាស់សីតុណ្ហភាពមួយនាឡិកាទីគឺចង្អុលនូវម៉ោងបាទ ចង្អុលម៉ោងគត់ ដែលសីតុណ្ហភាពពេលនោះគឺមានលក្ខណៈត្រជាក់ ព្រោះថាយើងឃើញក្រិតក្រហម បាទ ពណ៌ក្រហម ឆ្នូតក្រហម គឺនៅពាក់កណ្ដាលក្រិតនៃទែម៉ូម៉ែត្រ ប្រដាប់វាស់សីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងបានន័យថា សីតុណ្ហភាពពេលនោះគឺត្រជាក់ គឺម៉ោងព្រឹក អញ្ចឹងម៉ោងព្រឹក គឺសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ជាធម្មតាខែរងានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺពេលព្រឹកមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងបាទ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយមានអាកាសធាតុក្ដៅ ហើយសើមដូច្នេះ រដូវរងា ឬក៏រដូវត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ទឹកកកនោះទេ ព្រោះអាកាសធាតុនៅតំបន់ត្រូពិក គឺពុំមានអាកាសធាតុ [...] ត្រជាក់ដល់ធ្លាក់ទឹកកកនោះទេគឺប៉ុន្តែវាអាចត្រជាក់ខ្លាំង បាទ ហើយពេលខ្លះ គឺសីតុណ្ហភាពអាចធ្លាក់ចុះរហូតដល់ ១០ អង្សា ឬក៏ ១៥ អង្សាផងដែរដូច្នេះគឺមានភាពត្រជាក់ ក៏ប៉ុន្តែមិនអាចធ្លាក់ទឹកកកនោះទេអញ្ចឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ ឬក៏កម្រិតនៃអាកាសធាតុត្រជាក់ ឬក៏កម្ដៅគេហៅថាសីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងប្រដាប់វាស់សីតុណ្ហភាព គឺវាស់ ឬក៏ប្រើទែម៉ូម៉ែត្រ គេប្រើសម្រាប់វាស់សីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅថាតើវាក្ដៅឬក៏ត្រជាក់ អញ្ចឹងដូចនេះ យើងមកមើលនាឡិកានេះ គឺនៅពេលដែលម៉ោងគឺសីតុណ្ហភាពគឺត្រជាក់អញ្ចឹងរហូត យើងឃើញថា នាឡិកាបានចង្អុលម៉ោងជិតអញ្ចឹងម៉ោង ១២ និង ៤០ នាទី បាទ ដល់ពេលម៉ោង ១២ និង ៤០ នាទី គឺសីតុណ្ហភាពចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅ គឺយើងឃើញថាទែម៉ូម៉ែត្រ ឬក៏ប្រដាប់វាស់សីតុណ្ហភាព បានបង្ហាញឆ្នូតក្រហមរបស់វាឡើងជិតដល់ខាងលើតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាសីតុណ្ហភាពគឺចាប់ផ្ដើមក្ដៅឡើងវិញហើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
នាឡិកា nieleʔkaa 1. clock, watch
2. hour
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ពីរ pii, pɨl two
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ប្រដាប់ prɑdap 1. tool, instrument, implement, utensil, device (widely used to form new words for various kinds of modern mechanical devices such as bottle openers, mine detectors, and stethoscopes)
2. the male genitals
3. to prepare, get ready, set up
4. to fit out, equip
5. to regulate, adjust, put right, put in good order
6. to arrange
7. to decorate, adorn
8. clf. for complete sets (e.g., of clothing)
9. series, assortment, collection, pack (e.g., of cards)
វាស់ voah 1. to measure (linear extent, i.e., length, width, height, or distance)
2. to exercise care
3. all, the whole of (the)
4. all of the way up to, until
សីតុណ្ហភាព səytonhaʔpʰiep 1. temperature
2. climate
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ទែម៉ូម៉ែត្រ tɛɛmou maet thermometer
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ភាសា pʰiesaa 1. language
2. speech, words
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក្បែរ kbae to be near, close to
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
គត់ kʊət 1. to be exact, accurate
2. (numbers) even
3. exactly, precisely
4. to be sheltered
5. safe
6. impervious to
7. to be in good condition, whole
8. highly water-repellent
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
លក្ខណៈ leakkʰaʔnaʔ 1. attribute, (physical) characteristic, distinctive feature
2. character, nature, quality
3. appearance, shape, form
4. condition, criterion, qualification
5. meaning
6. section (of a law text)
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ក្រិត krət 1. to mark (e.g., by carving something on a tree)
2. to notch
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ពណ៌ poa color, complexion
ឆ្នូត cnoot 1. stripe, line, streak, stroke
2. gash
3. to be striped
ពាក់កណ្ដាល peak kɑndaal 1. center, half (of), halfway through
2. middle
Notes: ជើង ដ
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ព្រឹក prɨk morning
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually
ខែ kʰae 1. month
2. moon
រងា rɔŋie 1. to be chilly, cold
2. to feel cold
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
អាកាសធាតុ ʔaakaasaʔtʰiet climate, weather
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ស្ថិត stʰət, tʰət 1. to be lasting
2. to be strong
3. to be located at, situated at/in
4. to last, endure
5. to exist
6. to reside at
7. to place
8. (physics) to be static
តំបន់ tɑmbɑn region, locality, district, section, zone
អាស៊ី ʔaazii 1. Asia
2. Asian
អាគ្នេយ៍ ʔaknee southeastern (direction)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
សើម saəm damp, humid, wet, moist
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
រដូវរងា rɔdəv rɔŋie cold season
រដូវត្រជាក់ rɔdəv trɑceak cold season
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
បណ្ដាលឲ្យ bɑndaal ʔaoy to cause, lead to, bring about
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ទឹកកក tɨk kɑɑ ice, snow
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ត្រូពិក tropik tropical
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
រហូតដល់ rɔhout dɑl until, up to, as far as
អង្សា ʔɑŋsaa 1. degree (of temperature, of angle)
2. shoulder
3. division, section, portion
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
កម្រិត kɑmrɨt 1. limit, limitation
2. standard (of comparison)
3. dose (of medicine)
4. level, degree
5. to fix, decree, (set a) limit, prescribe
Notes: root: ក្រិត; also written កំរិត
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប្រើ praə to use
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ដូច douc alike, similar, like, as
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
រហូត rɔhout 1. until, up to, all the way to, as far as, through
2. to the very end, for ever
3. all the time
4. without intermission
5. from then on, permanently
6. to fall out
7. to become loosened or detached
8. to escape
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
និង nɨŋ and
នាទី nietii 1. minute
2. domain, scope, jurisdiction
3. role, function, duty, area of concern, business
4. rank
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ជិតដល់ cɨt dɑl almost
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ឡើងវិញ laəŋ vɨɲ following a verb: [verb] again