Cold Season (Sakanan) — 08


នៅក្នុងរូបភាពទីចូលដល់រូបភាពទីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានមកដល់សាលារបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់មកដល់សាលារបស់គាត់ ដោយគាត់បានបណ្ដើរម៉ូតូបាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែបណ្ដើរម៉ូតូ ដើម្បីទៅកន្លែងចតនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូទៅសាលា ឬក៏ជិះកង់ទៅសាលា ដើម្បីជាវិន័យ ការគោរពវិន័យ យើងត្រូវបណ្ដើរ ចុះបណ្ដើរម៉ូតូ ឬក៏ចុះបណ្ដើរកង់ ព្រោះថានៅកម្ពុជា វិន័យសាលាមិនឲ្យជិះម៉ូតូឬក៏ជិះកង់ចូលក្នុងសាលានោះទេដោយនៅពេលដែលដល់ខ្លោងទ្វារសាលាហើយ សិស្សទាំងអស់ត្រូវចុះបណ្ដើរម៉ូតូឬក៏បណ្ដើរកង់ ដើម្បីទៅកន្លែងចតដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ពុំបានជិះម៉ូតូគាត់ចូលក្នុងសាលានោះទេ ព្រោះគាត់បានចុះពីលើម៉ូតូ រួចបណ្ដើរម៉ូតូរបស់គាត់បាទ ដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់កាន់នូវចង្កូតម៉ូតូ ហើយគាត់ដើរនៅក្បែរម៉ូតូរបស់គាត់ ដោយកាន់ម៉ូតូបណ្ដើរៗៗ ហើយគាត់រកកន្លែងចត ដែលកន្លែងចតនោះគឺយើងឃើញមានម៉ូតូជាច្រើនដែលនៅចតនៅទីនោះបាទ អញ្ចឹងជាទូទៅកន្លែងចតម៉ូតូគឺគេចឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ អញ្ចឹងគេចជាជួរតែម្ដងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះត្រូវយកម៉ូតូរបស់គេ ដើម្បីដាក់ចូលជួរម៉ូតូដែលគេកំពុងចតនោះផងដែរ ដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅកន្លែងចតម៉ូតូ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ចត cɑɑt to park
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
វិន័យ viʔney 1. discipline, order
2. law, discipline, rules, regulations
3. Vinaya (rules of conduct for the Buddhist priesthood)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ខ្លោង klaoŋ 1. frame of a door
2. gateway, gate, covered gate
3. chief, leader, most important person
Notes: also written ក្លោង
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
សិស្ស səh student
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ដូច douc alike, similar, like, as
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ពី pii from, since, of, about, at
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ចង្កូត cɑŋkout rudder, helm, tiller, steering mechanism/wheel, controls (of a motor) {ចង្កូតឡាន = steering wheel (of a car)} {ចង្កូតម៉ូតូ = handlebar (of a motorbike)}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ក្បែរ kbae to be near, close to
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ទីនោះ tii nuh there, over there
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
គេច kɨc 1. to avoid, dodge, evade, escape
2. to clasp (hands/arms) affectionately about the shoulders
3. to flip/toss out to one side (especially rice during the winnowing process)
tɑɑ 1. to connect, to link, to join together, to attach
2. to continue
3. one after another, from one to another {និយាយតៗគ្នា = to spread information by talking to each other}
សណ្ដាប់ធ្នាប់ sɑndap tnoap 1. conduct, manners, behavior, discipline, personality, order, method, arrangement
2. act, action
Notes: ជើង ដ
ជួរ cuə 1. column, line, row
2. formation, rank
3. family line, lineage
4. clf. for rows, lines, 12-year cycles, generations
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch