Cold Season (Sakanan) — 06


នៅក្នុងរូបភាពទីចូលដល់រូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសនោះងូតទឹករួចហើយ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសនោះ គាត់ងូតទឹករួច គាត់ក៏បានចេញពីបន្ទប់ទឹកដើម្បីផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងមុននឹងគាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹក គឺគាត់បានជូតខ្លួននឹងកន្សែងបាទ គាត់ជូតខ្លួននឹងកន្សែងពោះគោដែលគាត់ដើរយកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់រួចបន្ទាប់មក គាត់ក៏បានមកពាក់ខោអាវវិញ នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានបី គឺរូបភាពទីនេះ គឺរូបដែលនៅខាងឆ្វេងគេបង្អស់ គឺយើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានពាក់អាវ គាត់គឺជាសិស្ស ដូច្នេះហើយគាត់បានពាក់ឯកសណ្ឋានសាលារបស់គាត់ អញ្ចឹងឯកសណ្ឋានសាលារបស់គាត់គឺអាវពណ៌ខៀវ បាទ ពណ៌រៀងទឹកសមុទ្របន្តិច ដៃខ្លី អញ្ចឹង គាត់ពាក់អាវដៃខ្លី ហើយអាវរបស់គាត់នៅខាងឆ្វេងគឺមានហោប៉ៅមួយបាទ អញ្ចឹងហោប៉ៅតូចមួយនោះគឺសម្រាប់ដាក់លុយ បាទបន្ទាប់មកនៅក្នុងរូបភាពកណ្ដាល ចំណែករូបភាពកណ្ដាល គឺគាត់ពាក់អាវធំខាងក្រៅពីលើមួយទៀតអញ្ចឹងអាវដែលគាត់ពាក់ខាងក្រៅ យើងហៅថាអាវរងា បាទ ដោយសារតែខែនេះជាខែត្រជាក់ អញ្ចឹងហើយ ដើម្បីរក្សាកម្ដៅ ឬក៏ដើម្បីរក្សាភាពកក់ក្ដៅ យើងត្រូវពាក់អាវរងាមួយជាន់បន្ថែមទៀតពីលើអាវឯកសណ្ឋានសាលារបស់យើងព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនពាក់នោះទេ យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថារងា ដូច្នេះរងាគឺពិបាកទ្រាំណាស់ អញ្ចឹងយើងត្រូវតែពាក់អាវរងាពីលើអាវរងាជាទូទៅគឺក្រាស់ អញ្ចឹងអាវរងាក្រាស់ ហើយមានដៃវែង ដូច្នេះវាអាចរក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យបានកក់ក្ដៅបានយូរនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីគាត់ពាក់អាវរងាពីលើឯកសណ្ឋានសាលារបស់គាត់ហើយ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ ក៏បានយកមួកសុវត្ថិភាពមកពាក់មួយជាន់ទៀតផងដែរអញ្ចឹងមួកសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ គឺមានពណ៌ទឹកក្រូចគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺដើម្បីការពារខ្លួន នៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូ កង់ផ្សេងៗ។ អញ្ចឹងគាត់បានរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ ដោយគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាព ហើយរក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅ ដោយការពាក់អាវរងាពីលើឯកសណ្ឋានសាលា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
កន្សែង kɑnsaeŋ 1. scarf, towel, napkin, handkerchief
2. [royal] to weep, to cry
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
កន្សែងពោះគោ kɑnsaeŋ pʊəh koo towel
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
វិញ vɨɲ again, back, instead
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
បី bəy three
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
បង្អស់ bɑŋʔɑh 1. to consume, use up, exhaust, waste
2. to spend
3. to complete, conclude
4. to be the most, extreme, highest
5. the best/most/last/first of all
6. end, tip, peak, extremity
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សិស្ស səh student
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ឯកសណ្ឋាន ʔaek sɑntʰaan uniform
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
ពណ៌ poa color, complexion
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
សមុទ្រ saʔmot sea, ocean
Notes: alternative spelling: សមុទ្ទ
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ហោប៉ៅ hao pav pocket
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
អាវធំ ʔaav tʰom 1. coat
2. suit
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
អាវរងា ʔaav rɔŋie 1. sweater
2. coat
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ខែ kʰae 1. month
2. moon
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
កក់ក្ដៅ kɑk kdav 1. warm, affectionate
2. to comfort
3. to keep warm
Notes: ជើង ដ
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
បន្ថែម bɑntʰaem 1. to add (to), increase
2. to supplement, replenish
3. additionally, in addition to
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
រងា rɔŋie 1. to be chilly, cold
2. to feel cold
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ទ្រាំ troam 1. to bear, endure, put up with, withstand, resist
2. to treat (medically), care for, attend to (an illness)
ណាស់ nah very, very much
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ក្រាស់ krah thick, dense
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
វែង vɛɛŋ long, tall
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
មួកសុវត្ថិភាព muək soʔvattʰeʔpʰiep helmet, motorcycle helmet
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
ការពារ kaapie to protect, defend
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
សុវត្ថិភាព soʔvattʰeʔpʰiep 1. goodness, prosperity, happiness, success
2. good health
3. safety
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)