Cold Season (Sakanan) — 01


ដែលនៅក្នុងនោះ នៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ បាទ គាត់ជាក្មេងប្រុស ហើយគាត់កំពុងតែគេងនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងក្មេងប្រុសហ្នឹង គាត់គេងនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ដោយដណ្ដប់ភួយដោយយើងឃើញថា នៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ គឺមានគ្រែគេងមួយ គាត់កំពុងតែគេងនៅលើគ្រែ ហើយក្បាលរបស់គាត់ គឺកើយនឹងខ្នើយរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់គេងកើយខ្នើយ ហើយដណ្ដប់ភួយមួយដោយនៅក្បែរគ្រែរបស់គាត់គឺមានបង្អួចកញ្ចក់មួយបាទ បង្អួចកញ្ចក់ ដែលបង្អួចនោះគឺមានវាំងននចំនួនពីរផ្ទាំង ដែលវាំងនននោះគឺនៅខាងមុខបង្អួច ប៉ុន្តែគាត់ពុំបានបិទវាំងនននោះទេ ព្រោះគាត់ទុកដើម្បីឲ្យមានពន្លឺចេញចូលនៅក្នុងបន្ទប់គាត់យើងឃើញ នៅក្បែរបង្អួចនោះគឺមានរូបថតចំនួនមួយផងដែរហើយរូបថតរបស់គាត់ ដែលនៅក្បែរបង្អួច គឺគាត់ដាក់នៅក្នុងស៊ុមរូបថតអញ្ចឹង គាត់ដាក់រូបថតនៅក្នុងស៊ុមរូបថត ហើយស៊ុមរូបថតនោះ គាត់ព្យួរជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងបាទ គាត់បានព្យួរវាដោយប្រើប្រាស់ខ្សែជាមួយនឹងដែកគោលអញ្ចឹងគាត់យកដែកគោលដំនៅជាប់ជញ្ជាំងបន្ទាប់មកយកខ្សែចងភ្ជាប់នឹងស៊ុមរូបថតហើយគាត់យកខ្សែនោះទៅថ្ពក់នឹងដែកគោលអញ្ចឹងគាត់ថ្ពក់ខ្សែជាមួយនឹងដែកគោល ដើម្បីឲ្យស៊ុមរូបថតជាប់នៅនឹងជញ្ជាំងបាទ ដូច្នេះស៊ុមរូបថតអាចជាប់នៅនឹងជញ្ជាំងបាន ដោយសារតែមានខ្សែថ្ពក់ជាមួយនឹងដែកគោលហើយយើង បើយើងមើលមកខាង នៅលើក្បាលគ្រែវិញ នៅក្បែរក្បាលគ្រែ បាទ ក្បែរក្បាលគ្រែរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គឺមានទូមួយ បាទ កូនទូតូចមួយ ដែលកូនទូនោះគឺមានថតចំនួនបីអញ្ចឹងមានថតទូចំនួនបី ដែលនៅក្នុងថតទូនោះគឺយើងអាចដាក់បានសម្ភារៈជាច្រើន បាទមានសម្ភារៈដូចជា យើងអាចដាក់ជាសៀវភៅ កាតាប ឬក៏សម្ភារៈតូចជាច្រើនទៀត បាទដូចជាប៊ិច ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចដាក់នៅក្នុងថតកូនទូនោះបានចំណែកនៅលើទូ យើងឃើញមានកូននាឡិកាមួយ អញ្ចឹងគាត់មាននាឡិកាមួយនៅលើទូ បាទព្រោះដើម្បីថាឲ្យគាត់អាចដឹងថា តើម៉ោងប៉ុន្មានហើយ? ពេលណាដែលគាត់អាចត្រូវទៅសាលា ឬក៏ពេលណាគាត់ត្រូវទៅញ៉ាំបាយ? អញ្ចឹងគាត់ដាក់នាឡិកាមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ ដើម្បីគាត់មើលម៉ោង គាត់អាចដឹងពីពេលវេលាបាននៅក្បែរនាឡិកានោះ គាត់មានអំពូលតុមួយ បាទ អំពូលលើតុអញ្ចឹងអំពូលយើងមានច្រើន អំពូលមានច្រើនប្រភេទហើយអំពូលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះគឺជាទូទៅយើងហៅថាអំពូលម៉ែត្រ បាទ ដែលអំពូលម៉ែត្រយើងតែងតែដាក់នៅលើពិតានផ្ទះ ឬក៏ចាប់ជាប់នឹងជញ្ជាំងផ្ទះប៉ុន្តែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់មានអំពូលនៅលើតុបាទ អំពូលនៅលើតុ គឺវាមិនសូវភ្លឺដូចអំពូលម៉ែត្រនោះទេដែលអំពូលនៅលើតុ វាបំភ្លឺតែត្រឹមនៅលើតុគាត់ ឬក៏នៅក្បែរគ្រែរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថា អំពូលនៅលើតុនេះ គឺគាត់ដាក់នៅក្បែរគ្រែរបស់គាត់នៅលើទូមួយបើយើងមើលនៅក្នុងបន្ទប់គេងនេះ គឺថាក្មេងប្រុសនេះគឺជាអ្នកទីក្រុងព្រោះថា ប្រសិនបើនៅតាមជនបទ គឺពុំសូវមានអំពូលដាក់នៅលើតុនោះទេ គឺគេប្រើតែអំពូលម៉ែត្រ ឬក៏អំពូលដែលចាប់អាគុយអញ្ចឹងក្មេងប្រុសនេះ គាត់រស់នៅទីក្រុងដែលគាត់មើលទៅសម្ភារៈ ដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់គេង គឺមានលក្ខណៈទំនើបជាងអ្នកនៅជនបទ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
គេង keeŋ to lie down, to sleep
បន្ទប់គេង bɑntup keeŋ bedroom
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ដណ្ដប់ dɑndɑp 1. to cover (someone) with a blanket or clothing
2. to wrap up
3. to bump against a cart (of the oxen which are pulling the cart)
4. ten, -teen (used only in compound numbers from 11 to 19)
Notes: ជើង ដ
ភួយ pʰuəy 1. blanket
2. quilt
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
គ្រែ krɛɛ bed, couch
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
កើយ kaəy 1. to lay one's head on, to rest or support (the head)
2. platform (for loading or unloading goods), loading dock
3. ladder (for climbing onto a tall animal or into a high carriage)
4. to project/stick out in the rear
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ខ្នើយ knaəy cushion, pillow
ក្បែរ kbae to be near, close to
បង្អួច bɑŋʔuəc window
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
វាំងនន veaŋ nɔɔn curtain
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ពីរ pii, pɨl two
ផ្ទាំង pteaŋ 1. large flat surface, sheet, panel, slab, tablet, disc, flat piece
2. clf. for flat objects (such as walls and pieces of cloth, stone, paper, wood, metal)
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
ចេញចូល cəɲ coul 1. to go in and out
2. to shuttle
បន្ទប់ bɑntup room
រូបថត ruup tʰɑɑt photograph, picture
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ស៊ុម sum 1. temporary decorated arch erected to welcome a dignitary, or in honor of someone
2. arch decorated with green leaves, decorated frame (around an opening such as a door or window)
3. picture frame
4. (chicken) coop, cage (for poultry)
5. plan, scheme
ព្យួរ pyuə 1. to hang, suspend
2. to allow to dangle
3. to postpone
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ខ្សែ ksae string, cord, rope, wire, line
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ដែកគោល daek kool nail, spike
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដំ dɑm 1. to strike/beat/hit (with a hammer or wooden mallet)
2. to pound (into shape), hammer, flatten, mash
3. the diacritical symbol ( ំ )
4. to clear land for a residence
5. (of fish) to make a nest
6. to seek shelter/refuge
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ចង cɑɑŋ to tie, bind, fasten, link, attach, connect
ភ្ជាប់នឹង pcoap nɨŋ to be linked with
Notes: root: ជាប់
ថ្ពក់ tpʊək 1. to hook something, grasp with a hook
2. hook, peg
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ដោយសារតែ daoy saa tae because
បើ baə 1. if, may be
2. although
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
វិញ vɨɲ again, back, instead
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ថត tʰɑɑt 1. to photograph, take pictures
2. to record (sound)
3. to X-ray
4. to untie
5. to take out
6. drawer
បី bəy three
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
សៀវភៅ siǝv pʰɨv 1. book
2. pad, notebook
កាតាប kaataap 1. briefcase, satchel
2. backpack
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ប៊ិច bic ballpoint pen
ទូរស័ព្ទដៃ tuureaʔsap day mobile phone
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
នាឡិកា nieleʔkaa 1. clock, watch
2. hour
ថាឲ្យ tʰaa ʔaoy to blame, criticize, pick on, scold
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ពី pii from, since, of, about, at
ពេលវេលា peel veelie time
អំពូល ʔɑmpuul light bulb
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
អំពូលម៉ែត្រ ʔɑmpuul maet fluorescent light (bulb)
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ពិតាន pidaan 1. ceiling
2. canopy
3. maximum attainable rank
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ភ្លឺ plɨɨ 1. daybreak, early morning
2. to shine, give off light
3. to be clear, bright, distinct, perceptible
4. dike (separating rice fields), dam, embankment
ដូច douc alike, similar, like, as
បំភ្លឺ bɑmplɨɨ 1. to clarify, enlighten
2. to explain
3. to reveal
4. to brighten, illuminate, give light (to)
5. to glorify
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ត្រឹម trəm 1. (precisely) at
2. up to, as far as
3. to be exact, accurate, precise, clear-cut
4. to be honest
5. to be true, correct, to be proper
6. accurately, precisely
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ជនបទ cʊəneaʔbɑt, cɔɔnbɑt country, countryside
ពុំសូវ pum səv 1. not so much
2. rather not
3. without (having to)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប្រើ praə to use
អាគុយ ʔaakuy storage battery
រស់នៅ rʊəh nɨv to live, exist, survive
លក្ខណៈ leakkʰaʔnaʔ 1. attribute, (physical) characteristic, distinctive feature
2. character, nature, quality
3. appearance, shape, form
4. condition, criterion, qualification
5. meaning
6. section (of a law text)
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}