Breaking A Bowl (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ រូបភាពទី ១១ បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ប្រដាប់កើបសំរាម ជាមួយនឹងអំបោស មកកន្លែងដើមនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់វិញហើយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យកមកដាក់ទុកវិញហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានអូសបំពង់បឺតធូលី ចេញពីក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ម្ដងទៀត អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អូសបំពង់បឺតធូលី បានន័យថាគាត់កំពុងតែយកទៅបឺតកម្ទេចកម្ទីដែលនៅសល់ អញ្ចឹងវាអាចនឹងគាត់បោសអត់ស្អាត គាត់គិតថាគាត់បោសអត់ទាន់ស្អាត ដូច្នេះគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី ដើម្បីបូមកម្ទេចកម្ទីដែលគាត់មើលអត់ឃើញបន្ថែមទៀត អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺធំ គឺមានធ្ងន់ អញ្ចឹងគឺយើងលើក អត់ត្រូវលើកនោះទេ គឺយើងពិបាកក្នុងការលើក ដូច្នេះម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺមានតែងតែមានកង់រុញ អញ្ចឹងយើងអាចអូសម៉ាស៊ីនបូមធូលីនោះ ដោយសារតែវាមានកង់ អញ្ចឹងវា[...]រអិល ងាយស្រួលក្នុងការអូស អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់លើកនោះទេ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី ១១ នេះ គឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានកាន់បំពង់ ឬក៏ទុយោម៉ាស៊ីនបូមធូលី ហើយអូសវាចេញទៅក្រៅ ដែលយើងឃើញម៉ាស៊ីនបូមធូលីនោះគឺមានពណ៌ខៀវ ហើយមានកង់ចំនួនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមើលពីចំហៀង អញ្ចឹងយើងឃើញកង់តែតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺមានកង់ចំនួនដែលម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដូច្នេះយើងឃើញនៅគូទម៉ាស៊ីនបូមធូលីនោះ ឬនៅខាងក្រោម គឺយើងឃើញមានខ្សែភ្លើងមួយ ខ្សែភ្លើងមួយខ្សែ អញ្ចឹងខ្សែភ្លើងនោះគឺចុងម្ខាងគឺជាប់នឹងម៉ាស៊ីនបូមធូលី រីឯចុងម្ខាងទៀត គឺជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំង ឬក៏ឌូយដោត អញ្ចឹងវាជាប់ទៅនឹងព្រីភ្លើងដែលនៅជាប់ជញ្ជាំង ដោយសារតែម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដូច្នេះគឺយើងត្រូវដោតខ្សែភ្លើងជាប់ទៅនឹងព្រីភ្លើង ឬក៏ប្រភពអគ្គិសនីផ្សេងដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនបូមធូលីដំណើរការបាន អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នេះ គាត់កំពុងតែអូសម៉ាស៊ីនបូមធូលី ដែលដោតជាប់ភ្លើងហើយ អញ្ចឹងគាត់ដោតខ្សែភ្លើងឲ្យហើយ ហើយគាត់អូសម៉ាស៊ីនបូមធូលី ដោយកាន់នូវបំពង់នៃម៉ាស៊ីន បន្ទាប់មកគាត់អូសចេញទៅក្រៅ គាត់អូសចេញទៅក្រៅ ក្រៅបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់ ដើម្បីទៅបូមធូលីនៅក្នុងផ្ទះបាយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ប្រដាប់ prɑdap 1. tool, instrument, implement, utensil, device (widely used to form new words for various kinds of modern mechanical devices such as bottle openers, mine detectors, and stethoscopes)
2. the male genitals
3. to prepare, get ready, set up
4. to fit out, equip
5. to regulate, adjust, put right, put in good order
6. to arrange
7. to decorate, adorn
8. clf. for complete sets (e.g., of clothing)
9. series, assortment, collection, pack (e.g., of cards)
កើប kaəp 1. to scoop up (a large quantity), gather up, amass
2. to sweep up
3. wooden mallet
សំរាម sɑmraam 1. garbage, trash, litter, rubbish, debris, waste, sewage
2. midden
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អំបោស ʔɑmbaoh broom, whiskbroom
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទប់ bɑntup room
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
វិញ vɨɲ again, back, instead
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អូស ʔouh to pull, tow, drag
បំពង់បឺត bɑmpʊəŋ bəɨt 1. drinking straw
2. hose (e.g., of a vacuum cleaner)
ធូលី tʰuulii dust
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បឺត bəɨt to absorb, breathe in, inhale, suck in, sip (with a straw)
កម្ទេចកម្ទី kɑmtɨc kɑmtii debris, small bits
Notes: also written កំទេចកំទី
សល់ sɑl 1. to remain, be left over {នៅសល់ = to remain, be left over}
2. to be in excess
3. remainder, surplus
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
បោស baoh 1. to clean up, sweep out, scrub
2. to sweep clean
3. completely/absolutely (destroyed, e.g., by fire)
4. without anything remaining
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ម៉ាស៊ីនបូមធូលី maasin boum tʰuulii vacuum cleaner
Notes: also pronounced maasɨn
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
បូម boum 1. to pump (in or out), inflate (e.g., a ball)
2. to suck up (e.g., with a pump)
3. to vacuum-clean
4. to take a bribe
5. to be corrupt
6. to eat (a lot)
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បន្ថែម bɑntʰaem 1. to add (to), increase
2. to supplement, replenish
3. additionally, in addition to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ធ្ងន់ tŋʊən 1. heavy, not light
2. to weigh
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
រុញ ruɲ to push, push forward
ដោយសារតែ daoy saa tae because
រអិល rɔʔəl 1. to slip, slide
2. to be slippery, slick, smooth
3. to be glib
4. by heart, fluently, smoothly
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទុយោ tuyoo pipe, pipeline, hose, tube
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ពណ៌ poa color, complexion
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
អគ្គិសនី ʔakkihsaʔnii 1. electricity
2. electric
គូទ kuut 1. buttocks
2. rear, end part
ឬនៅ rɨɨ nɨv phrase-final interrogative particle: yet
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
ខ្សែ ksae string, cord, rope, wire, line
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចុង coŋ 1. end, extremity, tip {ចុងខែនេះ = end of this month}
2. to be last
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
រីឯ rii ʔae as for, regarding
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall
ឌូយ duuy plug (of an electrical device)
ដោត daot 1. to plant, to stick up, to push in
2. to put on a spit, to skewer, to put on a line
ព្រី prii socket
ប្រភព prɑpʰup 1. spring (of water)
2. source (of information, of a stream), origin, birthplace
3. basis, foundation
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ដំណើរការ dɑmnaə kaa to function, run, work (especially of machinery)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ផ្ទះបាយ pteah baay kitchen