Breaking A Bowl (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ចាក់អំបែងចានចូលទៅក្នុងធុងសំរាមហើយ គាត់ក៏បានកាន់ប្រដាប់កើបសំរាមជាមួយនឹងអំបោសដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់វិញ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់រួច គាត់តែងតែយកឧបករណ៍ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ មកដាក់នៅកន្លែងដើមវិញ ដែលជាក់ស្ដែង អម្បាញ់មិញ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានយកអំបោសនិងប្រដាប់កើបសំរាមចេញពីបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ ហើយចេញពីថ្នាក់ទីនៃបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ ដូច្នេះគាត់ក៏បានកាន់អំបោសនិងប្រដាប់កើបសំរាមនោះ ចូលមកក្នុងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈរបស់គាត់វិញ ដើម្បីដាក់អំបោស និងប្រដាប់កើបសំរាមនោះ ទៅទីកន្លែងដើមរបស់វាវិញ ព្រោះប្រសិនបើយើងអត់ដាក់នៅកន្លែងដើមទេ នៅពេលដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់លើកក្រោយ គឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងរកវា អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងវា ដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាករក និងចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការ[យក]រករបស់នោះមកប្រើប្រាស់វិញ ដូច្នេះយើងត្រូវយកពីកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងដើមវាវិញ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់លើកក្រោយ គឺយើងអត់ពិបាករកនោះទេ គឺគ្រាន់តែយើងមករកនៅកន្លែងរបស់វា គឺយើងឃើញតែម្ដង អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នេះ គាត់កំពុងតែយកអំបោស និងប្រដាប់កើបសំរាមរបស់គាត់មកដាក់នៅកន្លែងដើមវិញ នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សំរាម

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
អំបែង ʔɑmbaeŋ 1. fragment/broken piece/shard (especially a piece of pottery or glass that can still be used especially as a tray for grilling or roasting), splinter
2. kind of tree (Schoutenia hypoleuca, it is used to make rope and for cart construction)
ចាន caan plate, bowl, dish
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ធុងសំរាម tʰuŋ sɑmraam bin, trash can, garbage can
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ប្រដាប់ prɑdap 1. tool, instrument, implement, utensil, device (widely used to form new words for various kinds of modern mechanical devices such as bottle openers, mine detectors, and stethoscopes)
2. the male genitals
3. to prepare, get ready, set up
4. to fit out, equip
5. to regulate, adjust, put right, put in good order
6. to arrange
7. to decorate, adorn
8. clf. for complete sets (e.g., of clothing)
9. series, assortment, collection, pack (e.g., of cards)
កើប kaəp 1. to scoop up (a large quantity), gather up, amass
2. to sweep up
3. wooden mallet
សំរាម sɑmraam 1. garbage, trash, litter, rubbish, debris, waste, sewage
2. midden
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អំបោស ʔɑmbaoh broom, whiskbroom
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បន្ទប់ bɑntup room
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
វិញ vɨɲ again, back, instead
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
និង nɨŋ and
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ថ្នាក់ tnak 1. level, class/grade (in school)
2. rank, step, stage
3. shelf
4. floor, story
5. row (of seats in an auditorium)
6. classroom, lecture hall
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទីកន្លែង tii kɑnlaeŋ place, site, location
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
លើកក្រោយ lǝǝk kraoy next time
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
វង្វេង vʊəŋveeŋ 1. to lose one's way, go astray
2. to be lost, bewildered, confused
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)