Breaking A Bowl (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់[យក] ចូលបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈយកអំបោសនិងប្រដាប់កើបសំរាមរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកអំបោសនិងប្រដាប់កើបសំរាមនោះចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយ ដើម្បីបោសកម្ទេចកម្ទី ក៏ដូចជាបោសអំបែងចាន ដែលបានធ្លាក់បែកអម្បាញ់មិញ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺយើងឃើញក្មេងបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានយកអំបោសមកបោសអំបែងប្រមូល អញ្ចឹងគាត់បានប្រមូលអំបែងឲ្យនៅមួយដុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលចានគោមធ្លាក់បែក គឺអំបែងរបស់វាគឺនៅរាយប៉ាយ អញ្ចឹងវានៅរាយប៉ាយលើពេញឥដ្ឋ ឬក៏ពេញផ្ទៃកម្រាលឥដ្ឋ ដូច្នេះគាត់ត្រូវយកអំបោសមកប្រមូលវាឲ្យនៅមួយដុំ គឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ដៃដើម្បីប្រមូលនោះទេ ព្រោះប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ដៃ គឺអំបែងចាន ឬក៏អំបែងកម្ទេចកម្ទីចាននោះ វាអាចធ្វើឲ្យយើងមុតដៃបាន អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យដៃយើងមុត និងមានរបួស ឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងហូរឈាម ដូច្នេះយើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់ដៃដើម្បីប្រមូលកម្ទេចកម្ទីអំបែង ឬក៏កម្ទេចកម្ទីកែវ ឬក៏អំបែងចាននោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់អំបោស ដើម្បីបោសប្រមូលវាឲ្យនៅមួយដុំ បន្ទាប់មកយើងយកប្រដាប់កើបសំរាមដើម្បីកើបកម្ទេចកម្ទី ឬក៏អំបែងនោះយកទៅបោះចោល ដោយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានយកអំបោស មកបោសប្រមូលអំបែងចាន និងកម្ទេចកម្ទីចាន ឲ្យនៅមួយដុំ បន្ទាប់មកគាត់យកប្រដាប់កើបសំរាមរបស់គាត់ យកមកកើបនូវកម្ទេចកម្ទីចាន ដោយគាត់យកអំបោសបោសកម្ទេចកម្ទីចាន ឬក៏អំបែងចាន ចូលមកក្នុងប្រដាប់កើបសំរាមនោះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
បន្ទប់ bɑntup room
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
អំបោស ʔɑmbaoh broom, whiskbroom
និង nɨŋ and
ប្រដាប់ prɑdap 1. tool, instrument, implement, utensil, device (widely used to form new words for various kinds of modern mechanical devices such as bottle openers, mine detectors, and stethoscopes)
2. the male genitals
3. to prepare, get ready, set up
4. to fit out, equip
5. to regulate, adjust, put right, put in good order
6. to arrange
7. to decorate, adorn
8. clf. for complete sets (e.g., of clothing)
9. series, assortment, collection, pack (e.g., of cards)
កើប kaəp 1. to scoop up (a large quantity), gather up, amass
2. to sweep up
3. wooden mallet
សំរាម sɑmraam 1. garbage, trash, litter, rubbish, debris, waste, sewage
2. midden
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ផ្ទះបាយ pteah baay kitchen
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
បោស baoh 1. to clean up, sweep out, scrub
2. to sweep clean
3. completely/absolutely (destroyed, e.g., by fire)
4. without anything remaining
កម្ទេចកម្ទី kɑmtɨc kɑmtii debris, small bits
Notes: also written កំទេចកំទី
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
អំបែង ʔɑmbaeŋ 1. fragment/broken piece/shard (especially a piece of pottery or glass that can still be used especially as a tray for grilling or roasting), splinter
2. kind of tree (Schoutenia hypoleuca, it is used to make rope and for cart construction)
ចាន caan plate, bowl, dish
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ក្មេង kmeeŋ 1. child, young person
2. young
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ប្រមូល prɑmoul to assemble, collect, gather, accumulate, concentrate
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដុំ dom 1. piece, chunk, lump, mass, part, block
2. cluster, bunch
3. packet, bundle
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចានគោម caan koom kind of large bowl (especially one used as a soup tureen)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
រាយប៉ាយ riey paay 1. to be scattered (in disorder)
2. to scatter (e.g., leaflets)
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
ឥដ្ឋ ʔət 1. brick, tile
2. to be desirable
3. pleasing, likable, preferable, satisfying
4. necessary
5. ideal
6. dear, beloved, favorite
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ផ្ទៃ ptey 1. surface
2. space, area
កម្រាលឥដ្ឋ kɑmraal ʔǝt tile floor
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មុត mut 1. to be sharp
2. to cut, pierce, stab
3. to be cut, stabbed
4. hard, tough, firm, brave
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
របួស rɔbuəh 1. to be injured, wounded
2. wound, injury
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
ឈាម cʰiem blood
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
បោះចោល bɑh caol to throw (away), to abandon
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of